Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

európske štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Európske štúdiá
študijný odbor: politické vedy
forma štúdia: denná forma
štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Personálne zabezpečenie

učitelia:

Mgr. Andrea Figulová, PhD.    
Shane David Markowitz, PhD.   
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.    
Mgr. Clarissa do Nascimento Tabosa, PhD.  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.  
Mgr. M.A. Pavol Hardoš, PhD.
Mgr. Bibiana Wertlen, PhD.
Mgr. Donald Wertlen, PhD.

študijná poradkyňa: Mgr. Bibiana Wertlen, PhD. (bibiana.wertlen@fses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Lucia Wirthová

koordinátorka pre zahraničnú mobilitu a Erazmus+: Mgr. Bibiana Wertlen, PhD. (bibiana.wertlen@fses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzač/ka o štúdium magisterského študijného programu má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa. Okrem toho ovláda anglický jazyk na úrovni B2, vzhľadom na výučbu predmetov aj v anglickom jazyku. Uchádzač/ka by mal/a mať vedomosti a prehľad v oblasti medzinárodných vzťahov, európskych politík, inštitucionálneho viacstupňového vládnutia, médií a pôsobenia aktérov v politickom systéme. Zároveň by mal/a uchádzač/ka prejaviť schopnosť samostatne a tvorivo myslieť, kriticky hodnotiť a formulovať vlastné postoje a názory. Nezanedbateľným predpokladom uchádzača/ky o štúdium študijného programu Európske štúdiá je schopnosť zbierať a odborne vyhodnotiť získané informácie, analyzovať ich a spracovať pre ďalší výskum, rozhodovací proces alebo aplikáciu v praxi. Uchádzač/ka by sa mal/a vyznačovať záujmom o kultivovanie svojich vedomostí v teoretickej aj praktickej rovine v oblasti politického správania, medzinárodných vzťahov a medzinárodných organizácií, tvorby a aplikácie medzinárodných a európskych noriem a politík, a to tak z obsahového, kvalitatívneho i kvantitatívneho pohľadu. Uchádzač/ka by mal/a mať motiváciu profesijne sa uplatniť v domácich alebo zahraničných organizáciách, analytických odboroch vo verejných inštitúciách alebo v pokračovať v ďalších stupňoch štúdiá či výskumu.  

Profil absolventky/absolventa

Cieľom prípravy absolventov/tiek magisterského študijného programu Európske štúdiá je teoreticky a metodologicky rozvíjať svoje poznatky a aplikovať teoretické a metodologické prístupy k témam európskej integrácie, súčasného vývoja v medzinárodných vzťahoch, výskumu politického správania, otázok rovnosti, spravodlivosti a inklúzie.  

Absolventi/ky magisterského študijného programu Európske štúdiá sa orientujú v rôznorodých teoretických prístupoch a konceptoch týkajúcich sa politických, ekonomických, spoločenských a právnych procesov v rámci Európy a globálneho sveta. Na základe nadobudnutých vedomostí dokážu analyzovať a vyhodnocovať procesy a problémy na domácej a medzinárodnej politickej scéne a realizovať komparatívnu analýzu týchto procesov.  

Základnou charakteristikou absolventa/ky magisterského študijného programu Európske štúdiá je schopnosť analyzovať a aplikovať  teoretické a empirické poznatky v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie a jeho/jej pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky, v oblasti európskych a medzinárodných inštitúcií, ako aj v oblasti sektorových politík,  v médiách, v občianskej spoločnosti a v akademickom výskume.  

Absolvent/ka má schopnosť kriticky a analyticky myslieť, pričom zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri svojom štúdiu a výskume. Interdisciplinárny charakter štúdia umožňuje absolventom/kám študijného programu pôsobiť v oblastiach spätých s politikou, medzinárodnými vzťahmi, európskymi štúdiami, médiami a verejnými politikami. Jednotlivé študijné dráhy (študijné trajektórie) v rámci študijného programu umožňujú študentom/kám prehĺbiť svoje vedomosti v oblastiach týkajúcich sa najmä: 

a) politickej analýzy, ktorá spočíva v aplikácii konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód (štatistika, pokročilá kvalitatívna metodológia) na aktuálne spoločenské situácie, vo vyhodnocovaní výsledkov a navrhovaní alternatívnych spôsobov riešenia problémov; 

b) európskych a medzinárodných politík, ktoré sa zameriavajú na cyklus tvorby konkrétnych politík, od ich nastavovania, legislatívnej úpravy, aplikácie, evaluácie až po prehodnotenie a prípadné opätovné nastavenie vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov, modelov a analýz.   

Absolventi/ky ovládajú odbornú terminológiu v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku, minimálne na úrovni B2 a vyššie, vďaka výučbe nosných predmetov v anglickom jazyku.  

Na základe absolvovania vzájomne sa doplňujúcich metodologických kurzov, ktoré obsahujú teoretické časti, ale aj praktické aplikácie na konkrétne politiky či situácie, absolventi/ky dokážu samostatne pracovať s odbornými textami a rôznymi typmi empirických dát a pripravovať akademické texty a policy orientované analytické správy a podklady. Dodržiavajú pritom štandardy akademickej etiky.  

Vzhľadom na rôzne typy zadaní (prezentácie, príprava projektu, seminárne práce, vypracovanie kritickej eseje a pod.) program tiež umožňuje študentom/kám získať prax v „mäkkých zručnostiach“ (soft skills), t.j. ako formulovať argumenty a zdôvodnenia svojich argumentov a ako kriticky a kontextovo hodnotiť procesy a udalosti v domácom i európskom politickom dianí.  

Štruktúra študijného plánu a rozsah seminárov, cvičení a praktických zadaní spolu s povinnou odbornou stážou posilňujú samostatnosť absolventov/tiek, aby dokázali  pri riešení problémov a projektov navrhovať konkrétne a  odborne odôvodnené riešenia a alternatívy vrátane podkladov pre tvorbu legislatívy a sektorových politík, pre tvorbu stanovísk a dôvodových správ v národnom, európskom a medzinárodnom kontexte. Absolvent/ka dokáže pracovať individuálne aj spolupracovať v kolektíve, má schopnosť kriticky a tvorivo myslieť, reflektovať svoje postoje s ohľadom na rešpektovanie hodnotovej plurality, a to pri zachovaní základných zásad dialógu v rámci demokratickej komunity.  

Ciele študijného programu sú v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja UK v Bratislave a s cieľmi Dlhodobého zámeru FSEV UK. Aplikovanie anglického jazyku vo vyučovacom procese, ako aj prítomnosť zahraničných lektorov a výskumníčok pôsobiacich v programe prispieva k internacionalizácii štúdia, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov/tiek študijného programu, zlepšuje ich komunikačné zručnosti a umožňuje im pokračovať v doktorandskom štúdiu na domácich a zahraničných výskumných pracoviskách, ako aj úspešne sa uplatniť na trhu práce vo svojom odbore ale aj v súvisiacich povolaniach.  

uplatnenie absolventov:

Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavitelia podnikov a organizácií
Predseda a poslanec parlamentu
Predseda a člen vlády
Generálny tajomník služobného úradu
Štátny tajomník
Splnomocnenec vlády
Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
Veľvyslanec, generálny konzul
Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií
Riadiaci pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
Riadiaci pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy  
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ
Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
Lektor mäkkých zručností
Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov
Systémový analytik inde neuvedený
Špecialista v oblasti ľudských práv
Politológ
Publicista, Spravodajca, Reportér, Komentátor  

Študijný plán a infolisty predmetov

Partnerské organizácie

PDCS, o.z. 

Future Generation Europe 

AIESEC 

Národný ústav certifikovaných meraní 

EADI 

Adra  Slovensko 

Ambrela (pôv. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) 

European Association of Development Research and Training Institutes