Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

VÝZVA NA ŠTUDENTSKÚ MOBILITU ERASMUS+ 2024/2025 OTVORENÁ03. 01. 2024

Výzva na podávania prihlášok na študentské mobility vrámci programu Erasmus+  pre akademický rok 2024/2025  (aj zimný ale aj letný semester!) je...

Zúčastnite sa výskumu doc. Lisej20. 11. 2022

Zúčastnite sa na výskume realizovanom medzinárodným tímom pod vedením Dr. Edyty Charzyńskej zo Sliezskej univerzity v Katovciach a Dr. Pawla Atroszka z...

Rozhodnutie dekanky12. 10. 2022

Rozhodnutie dekanky o poskytnutí pracovného voľna v dňoch 31.10.2022 a 2.11.2022

Kurz Deigning Research on Different Dimensions of Equity...25. 09. 2022

V dňoch 12.9.2022 až 16.9.2022 sme na Fakulte sociálnych a ekonomických vied hostili úvodný týždeň ENLIGHT interdisciplinárneho kurzu Designing Research on...

Stáž počas zimného semestra v Hlohovci09. 09. 2022

Zaujímavú ponuku na zimnú stáž aj pre našich študentov ponúka na mestskom úrade a v kultúrnom centre mesto Hlohovec. Európske projektyInovatívne projektyPráca...

FSEV UK má 20 rokov07. 06. 2022

Takto pred 20 rokmi sa pomaly začínal rodiť príbeh najmladšej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá reagovala na požiadavky doby a potreby trhu...

Spolupráca s AIESEC Comenius University 24. 05. 2022

V januári roka 2022 sa Fakulta sociálnych a ekonomických vied rozhodla nadviazať spoluprácu s AIESEC Comenius University.  AIESEC Comenius...

Informácie pre končiace ročníky19. 04. 2022

Správy od 1 do 10 z 59
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-59 Ďalšie > Posledné >>

Vyhlásenie výberového konania

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje v  súlade  so  zákonom NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých  školách  v znení  neskorších  predpisov  výberové  konanie  na  obsadenie  funkcií a miest:

 

  • 1 miesto vedúceho zamestnanca, riaditeľa na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- pracovný pomer na fakulte vo funkcii VŠ učiteľa alebo výskumného pracovníka na  

  ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00;

- schopnosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov ústavu;

- zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu;

- získavať nové vedecké projekty;

- spolupracovať s príbuznými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí;

- anglický jazyk na úrovni B2.

Rozsah úväzku: 1,00

Termín nástupu: 01.09.2022

Platové  podmienky:  podľa   zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o  odmeňovaní   niektorých  zamestnancov   pri   výkone   práce   vo    verejnom   záujme   a  o   zmene   a  doplnení niektorých  zákonov, tarifný plat je minimálne 1250,00 eur s príplatkom za riadenie a s možnosťou osobného ohodnotenia až do 100% tarifného platu (platová trieda 11 podľa § 7 ods. 1 a prílohy č.5 k zákonu) a dodatočnými individuálnymi odmenami na základe preukázaného výkonu. 

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,

- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

 

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou  (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Žiadosť o zaradenie   do  výberového  konania  spolu  s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu adriana.beneckefses.uniba.sk alebo podatelnafses.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:  Univerzita  Komenského  v  Bratislave,  Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied,  Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave,  Mlynské Luhy  č. 4,  821 05  Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 07.09.2022.

Medzinárodná konferencia Migrácia - výzvy a príležitosti

Migrácia nezačala v posledných desaťročiach. Spolu s priemyselnou revolúciou bola najvýznamnejšou transformatívnou silou na politicky-sociálnej úrovni v 19. storočí. V tomto období dochádzalo v Európe k neporovnateľne vyššej migrácií, ako zažívame dnes. Debata o migrácii však často nie je založená na vedeckých poznatkoch a faktoch, silne prítomné emócie, vášne a politická rétorika obmedzujú  vedecký prístup k tejto problematike.

Snahu vniesť do tejto témy odbornosť a prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch reflektuje aj významné podujatie, ktoré sme na Univerzite Komenského hostili. Dňa 14. decembra 2017 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK) konferenciu s názvom Migrácia – výzvy a príležitosti. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a Slovenskej komisie pre UNESCO.

V Rektorskej sieni UK sa stretli významní predstavitelia slovenských a medzinárodných inštitúcií, ktorí počas dopoludňajších prednášok a popoludňajšieho workshopu prezentovali fakty a skúsenosti s migráciou, integračným procesom a bezpečnostnými otázkami. Konferenciu otvoril rektor UK profesor Karol Mičieta a následne veľvyslanec s osobitným poverením MZVaEZ SR pre migráciu, j.e. Jaroslav Chlebo.

Ako hlavní rečníci sa predstavili Marta Cygan, riaditeľka Oddelenia pre migráciu a azyl, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti Európskej komisie, John Crowley, vedúci Sekcie pre výskum, politiku a rozvoj, Sekcia spoločenských a humanitných vied UNESCO a Blanka Timurhan, riaditeľka Odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce, Migračný úrad MZVaEZ SR.

V rámci všetkých príspevkov odznel spoločný odkaz – migrácia je osobitný fenomén, ktorý nemožno „zaškatuľkovať“, a s ktorým sa musíme naučiť pracovať a žiť. Nie je to proces, ktorý možno zastaviť či ukončiť, je to proces, ktorý sa v rámci vývoja ľudstva, ekonomických a sociálnych zmien deje.

John Crowley považuje za potrebné, zdieľať skúsenosti so sociálnou transformáciou a poukázal na to, že úlohou medzinárodnej organizácie je aj pomôcť štátom v ich individuálnych potrebách. Ako uviedol, „my sami sme vytvorili svet, v ktorom hranice hrajú tak dôležitú úlohu“. Nemali by to byť práve hranice ako striktne inštitucionalizovaný prístup, ale optika ľudských práv, spoločnosti a nás všetkých.

Marta Cygan prezentovala aktuálne kroky EK v tejto oblasti, reflexiu na pripravovaný Globálny kompakt o migrácii ako aj Globálny kompakt o utečencoch. Podľa jej vyjadrenia si EÚ uvedomuje, že „migrácia nie je niečo, čo chceme zastaviť, chceme to však robiť lepšie. Európska únia tomu čelí spoločne.“

Národnú perspektívu a prácu s migrantmi prezentovala Blanka Timurhan. Podľa jej vyjadrenia existuje globálna, európska ale aj národná perspektíva migrácie a azylu. „Migrácia je pre ekonomiku prospešná, ak s ňou pracujeme správne, môžeme z nej ťažiť. Ak nie, môže spôsobiť vážne politické a ekonomické škody.“ Práve preto je dôležité, aby sa o jednotlivých faktoch, súvislostiach, predikciách a dopadoch na ekonomiku i spoločnosť hovorilo a hlavne sa v danej téme pracovalo viacúrovňovo.

V diskusii odzneli viaceré zaujímavé otázky k téme, ako napr. otázka riešenia dohody medzi EÚ a Tureckom ohľadom utečencov, ako sa má medzinárodné spoločenstvo postaviť k eskalujúcemu konfliktu medzi Izraelom a Palestínou s potenciálnou hrozbou nárastu utečencov, a i.

V poobednom paneli vystúpili zástupcovia slovenských organizácií, ktoré v oblasti práce s migrantmi, žiadateľmi o azyl, priamo pracujú. Vstup do problematiky začala Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva. Detailne identifikovala nedostatky súčasného azylového systému a poukázala na aktuálny medzinárodný vývoj v rámci prijímania tzv. globálneho kompaktu. Pohľad na súčasný stav práce s utečencami a žiadateľmi z pohľadu zabezpečenia pozitívneho záväzku prezentovala Petra Achbergerová, riaditeľka Migračného úradu MINV SR.  Poukázala aj na to, že v súčasnosti je žiadostí o azyl najmenej za celú existenciu Slovenskej republiky, a že samotný úrad pokrýva nielen agendu azylu, ale aj integrácie úspešných žiadateľov o azyl. V závere vystúpil Hugo Gloss zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá priamo pracuje so žiadateľmi o azyl, osobami s doplnkovou ochranou alebo azylantmi. V rámci migrácie poukázal na to, že je základným ľudským právom právo na ľudskú dôstojnosť, a preto by sme sa nemali iba pýtať, čo štát či EÚ robí v tejto oblasti, ale každý jeden z nás by mohol pomôcť.

Samotná konferencia tak pre účastníkov z akademického priestoru, exekutívnej sféry, diplomacie, ale aj odborníkov z praxe priniesla nielen odborné pohľady, ale aj nové poznatky a výzvy. Migrácia je vlastne adaptačný mechanizmus (a v mnohých prípadoch ten jediný vhodný), a všetci zúčastnení aktéri by sa mali pozerať, aký vplyv bude mať najmä na tých, ktorí sú ňou priamo dotknutí.

Táto konferencia sa uskutočnila ako výstup projektu APVV-16-0540 „Ľudské práva a udržateľný rozvoj v zahraničných vzťahoch EÚ“.

Nová profesorka na FSEV UK

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska včera vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Šesť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave. Sme hrdí, že je medzi nimi aj naša kolegyňa, skúsená vedkyňa, politologička a jedinečná žena prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

„Prevziať profesorský dekrét z rúk pána prezidenta Andreja Kisku bola pre mňa osobná aj profesionálna pocta. Povzbudil ma svojím inšpiratívnym príhovorom o tom, ako je potrebné posilniť kvalitu v slovenskom školstve a pobiť sa s priemernosťou. Po čase strávenom na univerzite mi je jasné, že kvalita sa buduje ťažko, ale je pre mňa dôležité vedieť, že človek nie je na to sám. Tomu sa chcem venovať v nasledujúcich rokoch aj so vzácnou pomocou mojich kolegov na Ústave verejnej politiky. Držte nám palce,“ hovorí prof. Sičáková-Beblavá.

Rok 2017 bol pre Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského úspešným. 18. mája si z rúk pána prezidenta prevzal menovací dekrét aj náš kolega prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

 

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

prof. Ing. Emília Beblavá, PhD., odbor politológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., odbor teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta UK
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., odbor vnútorné choroby, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., odbor vnútorné choroby, Lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., odbor normálna a patologická fyziológia, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., odbor verejné zdravotníctvo, Jesseniova lekárska fakulta UK


5. december 2017

Doc. Katarína Staroňová si prevzala ocenenie rektora

Rektor Univerzity UK každoročne pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva udeľuje ocenenia pre výnimočných študentov a pedagógov jednotlivých fakúlt. Za Fakultu sociálnych a ekonomických vied si toto ocenenie tento rok prevzala Doc. Staroňová za výnimočne bohatú vedeckú činnosť publikovanú v renomovaných časopisoch, inovatívne pedagogické postupy (napr. simulácia zastupiteľstva, práca s prípadovými štúdiami), popularizačné aktivity (napr. prednášky v Klube úradníkov dobrej vôle, organizovanie diskusných fór na témy štátnej služby, posudzovania vplyvov, public policy book club, atď.), ako i aplikované analýzy. Doc. Staroňová bola členkou pracovnej skupiny pri Úrade vlády, ktorá pripravovala Nový Zákon o štátnej službe (55/2017), ktorý vstúpil do účinnosti 1. Júna 2017, podieľaľa sa i na Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe 2015-2020, Stratégii RIA 2020 pri Ministerstve hospodárstva. Počas predsedníctva SR v Európskej Komisii, Doc. Staroňová vypracovala pre pracovnú skupinu EUPAN (European Public Administration Network) analýzu služobného hodnotenia v 30 krajinách EÚ a asociovaných krajinách (Švajčiarsko, Srbsko, Nórsko). Analýza výberových konaní na predsedov súdov v SR viedla k zmene Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.

 

20. november 2017

Deň otvorených dverí 23. november 2017

Všetkých študentov a študentky, výchovných poradcov a poradkyne, a, samozrejme, aj rodičov pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Naše študentky a študenti spolu s vyučujúcimi Vám ukážu fakultu, jej tajné zákutia a odpovedia na všetky Vaše otázky.

Kedy?

23.novembra 2017 od 10.00 hod.

Čo u nás môžete študovať?
• aplikovaná ekonómia
• európske štúdiá
• mediamatika*
• sociálna a pracovná psychológia
• sociálna antropológia
• verejná politika

Ďalšie fakty o FSEV UK
• Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú naši študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na konci semestra.
• V areáli fakulty vzniká prvá univerzitná komunitná záhrada Komunitka. Spoločne ju vytvárajú študentky a študenti, vyučujúce a vyučujúci. Slúžiť bude nie len na oddych, ale aj na výučbu či mimoškolské aktivity.
• FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúce a vyučujúci, študentky a študenti aj naše absolventky a absolventi. Príďte sa pozrieť aj Vy 6.12. o 17.00 hod.
• Súčasťou všetkých študijných programov je aj možnosť odbornej stáže či terénneho výskumu.

Kariéra
Naše absolventky a absolventi nachádzajú uplatnenie v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách, v analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore.
Tiež pôsobia v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických tréningov, vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických pozíciách.

Ako sa k nám dostanete?

trolejbusy č. 201 a 202, zastávka Brodná

trolejbus č. 212, zastávka Radničné námestie

 

Tešíme sa na Vás.