Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Aktuality

Praktické informácie pre študentov

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

 

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).

 

ZÁPIS

Na zápise dostane každý študent preukaz študenta ISIC, ktorý slúži aj ako preukaz k zľavneným cestovným lístkom. S ISIC-om si v prípade záujmu môžete zakúpiť aj predplatné cestovné lístky (električenky) v predajniach Dopravného podniku Bratislava. Zoznam predajných miest nájdete tu.

Termíny zápisu študentov nájdete v harmonograme zápisov.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môže vás zastúpiť poverená osoba na základne úradne overeného splnomocnenia.

Na zápis si nezabudnite priniesť:

1. občiansky preukaz
2. 1 ks fotografia s rozmermi 4,5 x 6,0 cm
3. súhlas s osobnými údajmi pre partnerov
4. úradne overenú kópiu rodného listu
5. úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK)
6. u študentov na magisterský stupeň štúdia úradne overené doklady: diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu, ak ste doklady na fakultu doposiaľ nezaslali. Absolventi FSEV UK doložia neoverené kópie dokladov.
7. všetky vyplnené tlačivá, na ktorých potrebujete potvrdiť štúdium, napr. potvrdenie o návšteve školy, na rodinné prídavky, na dopravu.

Pokyny k zápisu nájdete aj tu.

Tlačivá nájdete tu.

 

Tešíme sa na vás

FSEV UK

Za kvalitným štúdiom netreba utekať za hranice

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave ponúka svojim študentom vzdelanie, ktoré vedie k úspešnej kariére. Prax a stáže na Slovensku aj v zahraničí, nové kontakty a priateľov, priestor rozvíjať myšlienky a nápady, vyjadriť názory a formovať spoločnosť.

Najmladšia fakulta najstaršej slovenskej univerzity ponúka študijné programy, ktoré reagujú na dopyt trhu. „U nás to nie je len o dlhých hodinách nad knihami. Prax je súčasťou každého študijného programu. Mnoho našich študentov využíva možnosť absolvovať časť štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách a nachádza uplatnenie v medzinárodných inštitúciách. Aj vďaka možnosti študovať v anglickom jazyku sú na to naši študenti špičkovo pripravení,“ hovorí dekanka FSEV doc. Lucia Mokrá.

Naše študijné programy:

 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
 • sociálna antropológia
 • sociálna a pracovná psychológia
 • a magisterský program verejná politika

V druhom kole prijímame prihlášky na všetky odbory okrem sociálnej a pracovnej psychológie. Prihlášky prijímame do 31. augusta 2017.

Podmienky prijímacieho konania na oba stupne štúdia nájdete TU

Prihlášku môžete podať elektronicky TU

Čo je FSEV?

 • 800 študentov ročne študuje na FSEV UK
 • 15 rokov existencie FSEV UK
 • 5 ústavov
 • 69 zahraničných študentov v minulom akademickom roku
 • viac ako 40 predmetov vyučovaných v angličtine
 • 15 minút od centra Bratislavy

Každý študent má možnosť získať prax už počas štúdia. Reálne skúsenosti našim študentom odovzdávajú profesionáli z praxe. Prednášky pravidelne navštevujú renomovaní odborníci, v priestoroch FSEV organizujeme konferencie a diskusie. Okrem nich sa môžu študenti zapojiť do mnohých ďalších aktivít:

 • stáže a štúdium v zahraničí, program Erasmus+
 • regionálna akadémia OSN - program RAUN
 • účasť na modelovanej študentskej konferencii Model United Nations
 • stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstve financií, Ministerstve hospodárstva, v Národnej rade, v Národnej banke Slovenska
 • prax v mimovládných organizáciách (PONTIS, TIS, INEKO)

Voľný čas

Vieme, že okrem štúdia a praxe je pre študentov dôležitý aj mimoškolský život. Práve preto u nás prebieha mnoho aktivít a podujatí, na ktorých sa v neformálnej atmosfére stretnú študenti spolu s vyučujúcimi. Súčasťou areálu fakulty je Komunitka – prvá univerzitná komunitná záhrada, ktorá slúži nielen na relax a zábavu, ale aj na vyučovanie a mimoškolské aktivity. Okrem toho u nás zažijete FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival, premietanie filmov spojené s diskusiou EuroCINE, Book club – čítanie kníh spojené s diskusiou. Môžete byť členom študentského spolku a občerstviť sa v našom školskom bufete Veget. Študenti majú možnosť podieľať sa na tvorbe časopisov Public Policy News a Human Rights News. Stačí si len vybrať.

Popis k foto: Regionálna akadémia OSN, stretnutie piatich národností na FSEV, máj 2017

Výzva na vytvorenie novej vizuálnej identity fakulty.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava, zastúpená doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD., dekankou, vyhlasuje Výzvu na vytvorenie novej vizuálnej identity fakulty [1.] pri príležitosti osláv 15. výročia vzniku Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Východisko

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) založená v roku 1919 je najväčšou a najstaršou univerzitou na Slovensku a v súčasnosti má 13 fakúlt. Každá fakulta má niekoľko vlastných ústavov (katedier), na ktorých ročne študuje 27 tisíc študentov. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) vznikla v roku 2002 ako dôsledok vývoja a nových trendov vo vzdelávaní, ktoré si vyžiadali vytvorenie nových aplikovaných študijných odborov. FSEV UK má aktuálne päť ústavov a je najmladšou fakultou UK.

Pri príležitosti 15. výročia vzniku FSEV UK chceme predstaviť úplne novú vizuálnu identitu fakulty, ktorá bude reprezentovať primárne ciele existencie a fungovania FSEV UK – nielen tradičné teoretické vzdelávanie, ale rozvoj kritického myslenia, samostatnosti a orientácie na potreby praxe.

Súčasný stav

Univerzita Komenského v Bratislave a jej súčasti podliehajú vizuálnej identite, ktorej základným prvkom sú logá v tvare pečate, použitím latinských názvov inštitúcií a typickými symbolmi reprezentujúcimi konkrétne fakulty alebo ďalšie súčasti UK ako je Botanická záhrada, Centrum ďalšieho vzdelávania a pod. Logo FSEV UK momentálne podlieha tomuto vizuálu.

Päť ústavov FSEV UK

 • Ústav aplikovanej psychológie
 • Ústav ekonómie
 • Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
 • Ústav sociálnej antropológie
 • Ústav verejnej politiky

Logo fakulty

Logá ústavov

FSEV UK si chce vytvoriť vlastnú unikátnu identitu odlišnú od univerzitnej. Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita a my sme radi, že sme jej súčasťou. Sme však najmladšou fakultou a na jednej strane plne rešpektujeme tradičné hodnoty UK, no zároveň chceme ísť vlastnou cestou reflektujúcou meniace sa podmienky prostredia, v ktorom pôsobíme.

V súčasnosti vnímame ako jeden z najväčších problémov odliv študentov do zahraničia. Maturanti odchádzajú študovať do zahraničia s vidinou kvalitnejšieho vzdelania a lepších pracovných možností, dôvera v slovenské školstvo je nízka. Chceme im ukázať, že hoci sme súčasťou tradičného slovenského vysokého školstva, sme schopní ponúknuť študentom vzdelanie kvalitou porovnateľné so zahraničnými vysokými školami, vďaka ktorému budú konkurencieschopnými uchádzačmi na medzinárodnom trhu práce.

Podmienky výzvy

 • Cieľom výzvy je vytvoriť návrh loga FSEV UK a log piatich ústavov (jedno pre každý ústav). Logo FSEV UK bude základom pre novú vizuálnu identitu fakulty.

Logá musia spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť.
 • Bez klišé symbolov ako hviezdy EÚ, euro, lebka a pod. Nebránime sa ani abstraktným grafickým návrhom.
 • Logá fakulty a ústavov by mali byť jasne a logicky prepojené, spločne harmonicky fungujúce, no zároveň individuálne a samostatne využiteľné.
 • Logo FSEV UK by malo byť modulárne, aby bolo v prípade potreby možné vytvoriť ďaľšie logá, napríklad pre novovzniknuté ústavy fakulty alebo fakultné eventy.
 • V prípade využitia textu je potrebné pripraviť dve jazykové mutácie: slovenskú a anglickú.
 • Vo farebnom návrhu loga fakulty musí byť aspoň v jednom prvku použitá farba Pantone 2758 C/97, 96, 16, 5, #0099C
 • Logá budú predložené vo farebnom a čiernobielom variante.

Účastník výzvy musí k návrhu log priložiť nasledujúce údaje:

 • meno autora (v prípade kolektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených osôb)
 • kontaktné údaje na autora (adresa, e-mail, telefónne číslo).

Spôsob odovzdania – zaslaním prvotného návrhu (vo formáte PDF, JPG) na adresu martina.masikovafses.uniba.sk

Dátum na odovzdanie návrhov šiestich log (logo fakulty a logá piatich ústavov) je 17.7.2017.

FSEV UK vyhodnotí doručené návrhy a určí ich poradie. Poverená osoba vyhlasovateľa kontaktuje autora/autorov návrhu, ktorý sa na základe vyhodnotenia FSEV UK umiestni v hodnotení ako prvý v poradí. S týmto autorom/autormi bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa Autorského zákona v celkovej hodnote 2 500 eur, pričom vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, aby autor zapracoval do návrhov log prípadné pripomienky alebo požiadavky vyhlasovateľa.

Informácie o obsahu a podmienkach zmluvy o dielo

Obsahom zmluvy bude dodanie diela v lehote do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo podľa nasledovnej špecifikácie:

 • Návrh šiestich log vo vektorovom formáte (*.svg *.pdf),
 • Dizajn manuál s uvedenými náležitosti:
  • objasnenie symboliky každého loga,
  • špecifikáciu každého loga – použité odtiene farieb, štýl písma a i.,
  • konštrukciu každého loga – zakreslenie loga v štvorcovej sieti,
  • farebnosť logotypov, prípustné farebné podklady, ktoré môžu ísť pod logotypy,
  • ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
  • minimálnu veľkosť log,
  • správne a nesprávne používanie logotypov (uviesť aj príklady nesprávneho používania log).
  • dizajn dokumentov – vizitky, hlavička dokumentov, obálky, pečiatky, ppt. prezentácie, pozvánky, mailový podpis, brožúry, informačné tabule a i.,
  • návrh využitia loga fakulty v označení budovy, propagačných materiáloch ako perá, zápisníky, hrnčeky, nálepky a pod.,
  • grafický návrh použitia loga v kompozícii s logami jednotlivých ústavov pre použitie na propagačných materiáloch (plagáty, pozvánky), tzn. logo FSEV UK + logo jedného ústavu,
  • Vytváranie dizajn manuálu je autor povinný priebežne konzultovať s poverenou osobou vyhlasovateľa.
 • Odovzdaním diela (návrhov šiestich log podľa stanovenej špecifikácie) na základe uzatvorenej zmluvy  prejde licencia k dielu na Univerzitu Komenského v Bratislave  Fakultu sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. Autor návrhu udelí UK aj FSEV UK výhradný a bezodplatný súhlas na jeho využitie k využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových autorských práv, s možnosťou udeliť sublicenciu na jeho použitie v rozsahu udeleného súhlasu. Súčasťou zmluvy bude vyhlásenie autora,  že jeho návrh log nijakým spôsobom neohrozuje ani neporušuje všeobecné osobnostné práva tretích osôb, ako ani autorské právo tretích osôb.
 • Autor poskytne vyhlasovateľovi výzvy súčinnosť pri využívaní log a poradenstvo v rozsahu dohodnutých potrieb zo strany vyhlasovateľa výzvy.
 • Zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia v tomto registri.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo návštevu našej fakulty ste srdečne vítaní. Stačí sa s nami skontaktovať a dohodnúť si termín obhliadky.

Kontaktná osoba: Martina Mášiková, martina.masikovafses.uniba.sk


V Bratislave dňa 19.6.2017

                                                      Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.
                                                                             dekanka

[1.] Vedenie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť podmienky výzvy, ako aj výzvu zrušiť.

Dokument na stiahnutie