Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším poradným orgánom dekanky. Členmi kolégia dekanky sú prodekani, predseda akademického senátu fakulty, riaditelia ústavov, tajomníčka fakulty a vedúca štúdijného oddelenia. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Členovia kolégia

   
Mgr. Andrej Mentel, PhD. predseda AS FSEV UK
Mgr. Kristína Janková, PhD. prodekanka pre štúdium
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj
prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. riaditeľka ÚVP
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. riaditeľ ÚSA
RNDr. Eva Capková, PhD. riaditeľka ÚM
Ing. Tomáš Domonkos, PhD. riaditeľ ÚE
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. riaditeľka ÚEŠMV
prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. riaditeľka ÚAP
JUDr. PaedDr. Petra Pernišová poverená tajomníčka
Katarína Gažíková, MA referent pre rozvoj a komunikáciu