Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším poradným orgánom dekanky. Členmi kolégia dekanky sú prodekani, predseda akademického senátu fakulty, riaditelia ústavov, tajomníčka fakulty a vedúca štúdijného oddelenia. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Členovia kolégia

   
Mgr. Andrej Mentel, PhD. predseda AS FSEV UK
Mgr. Kristína Janková, PhD. prodekanka pre štúdium
PhDr. Juraj Podoba, CSc. prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. riaditeľka ÚEŠMV
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. riaditeľ ÚAP
prof. Ing. Emília Beblavá, PhD. riaditeľka ÚVP
Ing. Tomáš Domonkos, PhD. poverený vedením ÚE
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. riaditeľ ÚSA
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M. poverená zabezpečovaním agendy ZVaR
Ing. Alena Čirková tajomníčka fakulty
Mgr. Veronika Segešová vedúca ŠO