Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším poradným orgánom dekanky. Členmi kolégia dekanky sú prodekani, predseda akademického senátu fakulty, riaditelia ústavov, tajomníčka fakulty a vedúca štúdijného oddelenia. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Členovia kolégia

   
Mgr. Andrej Mentel, PhD. predseda AS FSEV UK
Mgr. Donald Wertlen, PhD. prodekan pre štúdium
Mgr. Matúš Sloboda, PhD. poverený riaditeľ ÚVP
RNDr. Eva Capková, PhD. riaditeľka ÚM
Ing. Tomáš Domonkos, PhD. riaditeľ ÚE
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. riaditeľka ÚSA
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. riaditeľ ÚEŠMV
prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. riaditeľka ÚAP
Ing. Juraj Turan poverený tajomník