Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším poradným orgánom dekanky. Členmi kolégia dekanky sú prodekani, predseda akademického senátu fakulty, riaditelia ústavov, tajomníčka fakulty a vedúca štúdijného oddelenia. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Členovia kolégia

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť
Mgr. Donald Wertlen, PhD. prodekan pre štúdium
Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA predseda AS FSEV UK
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. podpredsedníčka AS FSEV UK za zamestnaneckú časť
Bc. Jakub Novotný podpredseda AS FSEV UK za študentskú časť
Mgr. Matúš Sloboda, PhD. riaditeľ ÚVP
RNDr. Eva Capková, PhD. riaditeľka ÚM
Ing. Tomáš Domonkos, PhD. riaditeľ ÚE
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. riaditeľka ÚSA
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. riaditeľ ÚEŠMV
prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. riaditeľka ÚAP
Ing. Juraj Turan tajomník
Mgr. Róbert Martin Hudec inštitucionálny koordinátor pre Erazmus+ a medzinárodné vzťahy