Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším poradným orgánom dekanky. Členmi kolégia dekanky sú prodekani, predseda akademického senátu fakulty, riaditelia ústavov, tajomníčka fakulty a vedúca štúdijného oddelenia. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Členovia kolégia

   
Mgr. Andrej Mentel, PhD. predseda AS FSEV UK
Mgr. Peter Broniš, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Mgr. Kristína Janková, PhD. prodekanka pre štúdium
PhDr. Juraj Podoba, CSc. prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. riaditeľka ÚEŠMV
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. riaditeľ ÚAP
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. riaditeľka ÚVP
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. riaditeľ ÚE
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD. riaditeľ ÚSA
Ing. Alena Čirková tajomníčka fakulty
Mgr. Veronika Segešová poverená vedením ŠO