Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá a legislatíva

Legislatíva pre študentky a študentov

 • Vnútorný predpis č. 42/2023 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení Dodatku č. 1 až 5. Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2023.
  Prílohy: Príloha č. 5  Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2024/25.
 • Vnútorný predpis č. 18/2023 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení Dodatku č. 1 až 5. Predpis je platný a účinný od 21. 03. 2023.
  Prílohy: Príloha č. 4  Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2023/24.
 • Vnútorný predpis č. 24/2023 - Úplné znenie VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri prestupe z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci UK
 • Vnútorný predpis č. 22/2023 - Úplné znenie VP č. 20/2019  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
 • Prílohy: Prílohy č. 1-5 
 • Vnútorný predpis č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov
 • Vnútorný predpis č. 13/2018 - Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov
 • Vnútorný predpis č. 10/2023 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
 • Vnútorný predpis č. 2/2012, Príkaz rektora UK, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch
 • Vnútorný predpis č. 10/2010, Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2010 smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.
  Predpis je platný a účinný od 16. 07. 2010
 • Vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.
  Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2010