Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá a legislatíva

Legislatíva pre študentov

 • Vnútorný predpis č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov
 • Vnútorný predpis č. 13/2018 - Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov
 • Vnútorný predpis č. 9/2018 - schválený AS UK - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vnútorný predpis č. 4/2018 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
 • Vnútorný predpis č. 10/2018 - Smernica rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.
  Prílohy: Príloha č. 1-13
 • Vnútorný predpis č. 20/2017 schválený predpis AS UK. Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.
 • Vnútorný predpis č. 3/2011 - Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského.
 • Vnútorný predpis č. 2/2012, Príkaz rektora UK, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch
 • Vnútorný predpis č. 10/2010, Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2010 smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.
  Predpis je platný a účinný od 16. 07. 2010
 • Vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.
  Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2010