Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

Rozvrh na zimný semester 2022/2023

Rozvrh je nahodený a schválený v AISe.

Prihlasovanie na rozvrh bude možné od 14.9.2022.

Nakoľko na Univerzite evidujú problém pri prihlasovní študentov na rozvrh, postupujte prosím podľa tohto NÁVODU.

 

NEZABUDNITE – pridať si predmet do zápisného listu a prihlásiť ho na rozvrh sú dva samostatné kroky!!!

Keď si predmet prihlásite na rozvrh, ale rozhodnete sa napokon, že naň chodiť nechcete, nestačí si ho len odhlásiť z rozvrhu, ale musíte si ho vymazať aj zo zápisného listu!!!

Na rozvrh si prihlasujete predmet v zostave, ako je uvedený v štud. pláne. Niektoré predmety budú mať totiž viacero seminárnych skupín - vždy to bude uvedené v danom rozvrhom okienku ako SKUPINA 1, SKUPINA 2, SKUPINA 3, či SKUPINA 4. PRIHLASUJETE SA VŽDY LEN NA JEDNU SEMINÁRNU SKUPINU.

Keď odchádzate na Erasmus, na rozvrh sa prihlasovať nemusíte.

Návod

Po zapísaní na predmety v AISe sa študentky a študenti musia aj prihlásiť na rozvrh. To odlišuje „aktívne“ študentky a študentov od tých, ktoré/í vycestujú na Erasmus. Pokiaľ sa neprihlásite na rozvrh, vaše predmety v rozvrhu vidieť nebudete a vyučujúci/vyučujúca Vás nemusia vidieť na prezenčnej listine, ktorá tlačí údaje práve na základe prihlásených na rozvrh a nie zapísaných na predmete.

Pokiaľ ste sa v stanovenom čase (do dvoch týždňov po začiatku semestra) rozhodli zmeniť váš študijný plán, nestačí sa len odhlásiť z rozvrhu, je potrebné si odstrániť predmet zo študijného plánu. Zároveň je potrebné prevziať protokol o zmene študijného plánu na študijnom oddelení.

NÁVOD NA PRIHLASOVANIE PREDMETOV DO AIS2 - FSEV ŠPECIÁL

Organizácia štúdia na FSEV UK v letnom semestri 2021/2022

Výučba v letnom semestri 2021/2022 na FSEV UK bude prebieha podľa odporúčaní krízového štábu UK nasledovne:

Od 14.2.2022 – 4.3.2022            

-        úplná dištančná výučba – predmety podľa rozvrhu v AISe budú prebiehať v stanovených dňoch a hodinách, ale v online forme cez MS Teams.

Plán od 7.3.2022

-        plánovaná hybridná výučba – pokiaľ to situácia dovolí, výučbu, ktorú JE MOŽNÉ presunúť späť do prezenčnej metódy výučby presúvame

-        podľa rozvrhu v AISe – niektoré predmety pôjdu úplne prezenčne, niektoré úplne online a niektoré hybridne. Pri jednotlivých rozvrhových okienkach (prednáška, seminár, cvičenie) je vždy vyznačené, či bude aktivita prebiehať online (je uvedená poznámka online) alebo prezenčne (je uvedená miestnosť).

-        Tento model je zatiaľ LEN plánovaný –  úpravy sú možné podľa aktuálnej situácie na Slovensku, zdravotného stavu učiteliek, učiteliek, študentiek a študentov.

-        Pre študentky a študentov OTP režim neplatí, ale pevne veríme, že všetci budeme spoločensky zodpovední a v prípade prezenčnej výučby budeme myslieť aj na ostatných, s ktorými sa stretávame.

-        ak máte podozrenie na ochorenie, alebo sa necítite dobre, alebo máte chrípku, ostaňte radšej doma a kontaktujte vyučujúcich

-        ak máte pozitívny výsledok testu na COVID-19, vyplňte tento formulár – informácia sa dostane na fakultu a tak môžeme podniknúť ďalšie kroky

-        čo sa týka prezenčnej výučby a účasti na nej, budeme sa vám všetkým snažiť vyjsť v ústrety - v individuálnych prípadoch kontaktujte vyučujúce a vyučujúcich vašich predmetov. Budeme sa snažiť mať jednotlivé výučbové aktivity aj online (pokiaľ to umožňuje organizácia kurzu). 

-        ak ste v zahraničí a nebudete vedieť prísť (aj napriek snahe), kontaktujte vaše vyučujúce a vyučujúcich

-        chápeme, že pre niektorých môže znamenať návrat do prezenčnej výučby logistické komplikácie, avšak veríme, že tak my, i vy sa posnažíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách a možnostiach, aby ste sa prezenčnej výučby zúčastnili. 

Ubytovanie

-        v prípade, že ste podpísali dodatok k ubytovaniu na začiatku ZS a de-facto ste sa ho vzdali, garantovanú izbu na internáte už nemáte. Kontaktujte ubytovacie oddelenie internátov

-        ak ste ubytovanie na tento akad. rok ani nedostali alebo ste si oň nežiadali, ale na letný semester by ste ho chceli, kontaktujte ubytovacie oddelenie internátov.

Štátne skúšky

-        štátne skúšky sú zatiaľ plánované v prezenčnej metóde!

Výsledky priebežného zisťovania možnosti a ochoty zúčastniť sa prezenčnej výučby v LS 2021/2022

-        prieskum sme realizovali v decembri od 10.12.2021 - 21.12.2021
-        prieskum bol anonymný a účasť na ňom bola dobrovoľná 
-        po štatistickom rigoróznom spracovaní sme dostali 468 odpovedí od študentiek a študentov (cca 50% všetkých študentiek a študentov zapísaných v tomto akad. roku)
-        približne 77% zúčastnených je plne zaočkovaných, 2% sú prekonané/í
-        53% zo zúčastnených sa vyjadrilo v prospech prezenčnej výučby ("prídem" alebo "zvažujem"), ďalších 21% zo zúčastnených sa plánovalo rozhodnúť na základe iných kritérií (predpokladali sme najmä celoslovenskú pandemickú situáciu, ako i zdravotnú situáciu v ich najbližšom okolí, ako i počet prezenčne vyučovaných kurzov, ak by boli). 

Rozvrh na letný semester 2021/2022

Rozvrh je nahodený a schválený v AISe.

Zmeniť si predmety v zápisnom liste a prihlásiť ich na rozvrh je možné od 7.2.2022.

NEZABUDNITE – pridať si predmet do zápisného listu a prihlásiť ho na rozvrh sú dva samostatné kroky!!!

Keď si predmet prihlásite na rozvrh, ale rozhodnete sa napokon, že naň chodiť nechcete, nestačí si ho len odhlásiť z rozvrhu, ale musíte si ho vymazať aj zo zápisného listu!!!

Niektoré predmety ponúkajú viaceré seminárne skupiny, vyberáte si len jednu! Skupinu si vyberáte samy/i – avšak je možné, že po zmenách vo vašich zápisných listoch budú skupiny nerovnomerne obsadené. V tom prípade je možné, že vás učitelia a učitelia požiadajú, aby ste sa preradili do inej skupiny.

Jednotlivé „rozvrhové okienka“ môžu mať nastavené limity – najmä pri povinne voliteľných predmetoch a predmetoch, ktoré sa budú vyučovať prezenčne (kvôli kapacite miestnosti). Preto sa môže stať, že si budete musieť predmet vymeniť za nejaký iný, ktorý má ešte voľnú kapacitu.

Skontrolujte si vaše študijné plány – najmä to, koľko povinne voliteľných predmetov sa v danom ročníku a semestri odporúča si zapísať (napr. 1mPP1 – teraz by ste si mali zapísať len 2 PVP, avšak počty zapísaných nám hovoria, že veľká väčšina z Vás si zapísala minimálne tri predmety – preto je možné, že si predmet nebudete môcť prihlásiť na rozvrh. V tom prípade si ho aj vymažte zo zápisného listu na letný semester). Hodnotia sa totiž predmety, ktoré máte v zápisnom liste, nie tie, čo máte prihlásené na rozvrh. Preto si to radšej ku koncu februára ešte skontrolujte.
Študijné plány na 2021/2022

Niektoré predmety v rozvrhu nenájdete – napr. odborné stáže či predmety k bakalárskej či magisterskej práci. Nejedná sa o chybu. Stáž si predsa riešite v danej organizácii, nie je potrebné ju mať v rozvrh, dôležité, že ju máte v zápisnom liste. Predmety k bakalárskej či magisterskej práci sa na viacerých ústavoch „učia“ formou konzultácií so školiteľkou/školiteľom, preto sa v rozvrhu tiež nenachádzajú. Ak ich tam váš študijný program má, potom sa to vyučuje ako riadny predmet. 

Rozvrh pre MEDIAMATIKU bude komunikovať Ústav mediamatiky.

Ak idete tento semester na Erasmus, prihlasovať na rozvrh sa nemusíte.

Doplnené informácie

Ak ste si nejakým nedopatrením v septembri nezapísali dosť predmetov do zápisného listu, a predmety, ktoré chcete/môžete navštevovať v tomto semestri už majú naplnenú kapacitu, odporúčame nakontaktovať vašich vyučujúcich, či sú ochotné/í vás do kurzu ešte zobrať. Ak áno, prepošlite vyjadrenie vyučujúcej/vyučujúceho spolu s predmetom prodekanke pre štúdium. Ak nie, kontrolujte, či sa náhodou na kurze neuvoľní miesto. Preto je dôležité dodržiavať inštrukcie a zapisovať si predmety na CELÝ AKAD. ROK už v septembri.

Ak sa nemôžete zúčastniť prezenčnej výučby a predmet, ktorý sa vyučuje online, kontaktujte vyučujúcu/vyučujúceho predmetu, či vás do kurzu ešte zoberie aj napriek limitov. Ak áno, napíšte prodekanke pre štúdium.

Rozvrh na zimný semester 2021/2022

Mediamatika

- rozvrh pre mediamatikov a mediamatičky bude komunikovať Ústav, je dostupný od 17.9.2021, aby ste to videli aj v AISe - časy jednotlivých hodín sa môžu mierne upraviť

 

Prihlasovanie na rozvrh bude dostupné dňa 16.9.2021 od 16:00. Pred tým, ako si začnete predmety prihlasovať si prečítajte inštrukcie!  

  1. prečítajte si informácie k organizácii ZS 2021/2022, aby ste vedeli akou formou váš študijný program pôjde - či sa bude učiť komplet online alebo hybridne. Ak sa bude učiť online, pri každom rozvrhovom okienku bude uvedené "online", ak prezenčne - bude tam uvedená miestnosť, v ktorej sa predmet bude učiť. 
  2. Každý predmet sa skladá z výučbových častí - prednáška, seminár/cvičenie, spojená prednáška so seminárom - podľa týchto častí sú tvorené tzv. rozvrhové okienka v AISe. Ak sa predmet skladá z 2P+2S - je to 2x45 minút prednáška a 2x45 seminár. V rozvrhu to budete vidieť ako 2 rozvrhové okienka, každé v rozsahu 2h (=dve akad. hodiny, čistý čas 90 minút). To, ako je tvorený predmet vidíte vo Vašom zápisnom liste alebo v štud. pláne. Prednášky sú povinné, nakoľko sú interaktívne a musíte ich ich prihlásiť na rozvrh. 
  3. Na rozvrh si prihlasujete predmet v zostave, ako je uvedený v štud. pláne. Niektoré predmety budú mať totiž viacero seminárnych skupín - vždy to bude uvedené v danom rozvrhom okienku ako SKUPINA 1, SKUPINA 2, SKUPINA 3, či SKUPINA 4. PRIHLASUJETE SA VŽDY LEN NA JEDNU SEMINÁRNU SKUPINU. Ak sa prihlásite na viac skupín (čiže na viac rozvrhových okienok, ako by ste mali, AIS vám vyhodí chybu. Vtedy si musíte nejaké rozvrhové okienko odhlásiť. 
  4. Všetky študentky a všetci študenti sa prihlasujú na rozvrh samy/i.
  5. predmety ako odborná staž v rozvrhu nie sú, nakoľko sa nevyučujú. 
  6. na AE1 a mgAE nie sú v rozvrhu ani Seminár k BC práci a Diplomový seminár - lebo fungujú formou konzultácií so školteľkou/om
  7. Postupujte podľa návodu na prihlasovanie predmetov na rozvrh hodín - špeciálne pre Fsevkárky a Fsevkárov

Keď odchádzate na Erasmus, na rozvrh sa prihlasovať nemusíte!!!!

Prihlasovanie a odhlasovanie predmetov z rozvrhu hodín je otvorené do 3.10.2021 (ako aj zmena predmetov v zápisnom liste - viď nižšie)