Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Organizačné pokyny k návratkám a zápisu v akad. roku 2021/2022

Pre novoprijaté študentky a novoprijatých študentov sme pripravili organizačné pokyny k zápisu

Nový bakalársky program Psychológie

V roku 2021/2022 znovu otvárame bakalársky program Psychológie plne vyučovaný v anglickom jazyku. Viac informácii o programe je možné nájsť na stránke: fsev.sk/psyche/. Prihlášku je možné podať do 31.3.2021 tu: https://e-prihlaska.uniba.sk. Štúdium je spoplatnené sumou 3000 eur za akademický rok. Študenti sú do tohto programu prijímaní bez prijímacích skúšok.

Online forma rigoróznej skúšky

Peter Tomaško - európske štúdiá
22.2.2021 o 13:00 hod

Beáta Maškulíková - európske štúdiá
5.5.2021 o 10:00 hod

Dominika Bednáriková - európske štúdiá
5.5.2021 o 11:30 hod

Online forma dizertačnej skúšky

Pred pripojením do miestnosti si, prosím, vypnite kameru a mikrofón! 

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

diz. skúška - Donald Wertlen - 21.4.2021 o 10:00 

diz. skúška - Michaela Grančayová - 28.4.2021 o 13:00

diz. skúška - Lucia Yar - 28.4.2021 o 14:00

Podávanie žiadostí a komunikácia so študijným oddelením počas ZS 2020/2021

Počas ZS 2020/2021 študentky a študenti komunikujú so študijným oddelením výlučne elektronicky (cez email, prípadne MS teams).Všetky žiadosti sa posielajte na podatelna@fses.uniba.sk

Prospechové štipendiá za akad. rok 2019/2020

Všetci študenti a študentky boli o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2019/2020 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. Štipendium sa udeľuje len študentom a študentkám, absolventi a absolventky, ktorí/é riadne ukončili mgr štúdium za posledný rok svojho štúdia, prospechové štipendium už nedostávajú, ale im mohlo byť udelené štipendium pre absolventa za celé magisterské štúdium. Podrobné informácie o udeľovaní štipendií nájdete tu.


bakalárske štud. programy

1. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za zimný semester 2019/2020 pri podmienke 30 kreditov - prvý ročník bc (súčasní druháci a druháčky)
AE1 - 1.70
ES1 - 1.40
PP1 - 1.20
SA1 - 1.60

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
AE1 -  1.35
ES1 - 1.29
PP1 - 1.10

3.hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za druhý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní tretiaci a tretiačky)
AE1 - 1.40
ES1 - 1.16
PP1 - 1.05
SA1 - 1.00

magisterské štud. programy

1.  hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za tretí ročník bc v akad. roku 2019/2020, s nadväzujúcim štúdiom na FSEV UK (súčasní prváci a prváčky)
mgAE - 1.42
mES - 1.29
mPP1 - 1.13

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
mES1 - 1.19
mPP1 - 1.15
mSA1 - 1.30
mVP1 - 2.00

Validačné známky na ISIC

Milé študentky a študenti, predlžujúce známky si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení počas stránkových hodín.

Komunikácia so študijným oddelením v čase prerušenia prezenčnej výučby

Prosíme všetky študentky a študentov, aby so študijným oddelením komunikovali výlučne cez univerzitné mailové konto, tak ako to nariaďuje smernica GDPR. Na emaily z mimo univerzitných kont môžeme odpoveď neskôr alebo vôbec. Keďže je celé študijné oddelenie na "home office", je komunikácia výlučne elektronická. Všetky študijné referentky ako aj prodekanka pre štúdium odpovedajú na maily rýchlo, v priebehu jedného dňa. Ak na odpoveď čakáte viac dní, prepošlite prosím email znovu. 

Potvrdenia o návšteve školy vydávame len vo výnimočných prípadoch, keďže všetky úrady, ktoré si potvrdenia v minulosti žiadali majú prístup do Centrálneho registra študentov, si vedia vaše štúdium skontrolovať sami (podľa Zákonu proti byrokracii).

Pokiaľ máte špecifické otázky alebo ste odpoveď na vašu otázku nedostali do pár dní, kontaktujte prodekanku pre štúdium na kristina.jankovafses.uniba.sk

Prosíme všetky študentky a študentov, aby rešpektovali pravdilá emailovej komunikácie a zároveň, aby si pred položením otázky prečítali študijný poriadok UK a vnútorné predpisy FSEV. Možno sa odpoveď na Vašu otázku nachádza práve tam. 

Veríme, že to spoločne zvládneme aj bez telefónov. 

Ako sa dostanem na fakultu?

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).