Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Oznam pre študentky a študentov všetkých stupňov štúdia a ročníkov - ZÁPIS v AIS

Od 9.7.2018 do 07.10.2018 budú prebiehať zápisy do akademického roka 2018/2019 cez systém AIS.

Študentky a študenti sú povinní sa predzapísať podľa čl.1, prílohy č.1 - Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na fakultách UK - k Vnútornému predpisu č. 20/2017 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3. Študentky a študenti majú povinnosť si vytvoriť nový zápisný list na akademický rok 2018/2019 a vytvoriť si svoj študijný plán podľa odporúčaného študijného plánu (možno nájsť v AIS) alebo podľa zoznamu predmetov pred osobnou účasťou na zápise .

Upozornenie pre študentky a študentov končiacich ročníkov: skontrolujte si stanovené počty kreditov, ktoré musíte získať na ukončenie štúdia podľa jednotlivých stupňov štúdia a študijných programov. Nájdete tu. Pre študijný program pracovná psychológia - druhý a tretí ročník platí kombinácia predmetov a im príslušné kredity podľa ročenky, ktorú obdržali pri zápise v akad. roku 2016/2017, resp. 2017/2018.

Praktické informácie pre študentov

DOPRAVA

Autobusová stanica (Mlynské nivy) smer FSEV

Nástup na zastávke Autobusová stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbusy č. 201 a 202

(cca 10 minút)

 

Hlavná vlaková stanica smer FSEV

Nástup na zastávke Hlavná stanica
Výstup na zastávke Brodná

Trolejbus č. 201

(cca 20 minút)

 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (internáty) smer FSEV

Nástup na zastávke Cintorín Slávičie údolie, autobus č. 39
Prestup na zastávke Trnavské mýto, trolejbus č. 201
Výstup na zastávke Brodná

(cca 40 minút)

Cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu si môžete kúpiť v automatoch priamo na zastávkach, alebo v predajniach a stánkoch s dennou tlačou (trafikách).

 

ZÁPIS

Na zápise dostane každý študent preukaz študenta ISIC, ktorý slúži aj ako preukaz k zľavneným cestovným lístkom. S ISIC-om si v prípade záujmu môžete zakúpiť aj predplatné cestovné lístky (električenky) v predajniach Dopravného podniku Bratislava. Zoznam predajných miest nájdete tu.

Termíny zápisu študentov nájdete v harmonograme zápisov.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môže vás zastúpiť poverená osoba na základne úradne overeného splnomocnenia.

Na zápis si nezabudnite priniesť:

1. občiansky preukaz
2. 1 ks fotografia s rozmermi 4,5 x 6,0 cm
3. súhlas s osobnými údajmi pre partnerov
4. úradne overenú kópiu rodného listu
5. úradne overenú kópiu sobášneho listu (vydaté uchádzačky o štúdium, aj tie, ktoré absolvovali Bc. stupeň na FSEV UK)
6. u študentov na magisterský stupeň štúdia úradne overené doklady: diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu, ak ste doklady na fakultu doposiaľ nezaslali. Absolventi FSEV UK doložia neoverené kópie dokladov.
7. všetky vyplnené tlačivá, na ktorých potrebujete potvrdiť štúdium, napr. potvrdenie o návšteve školy, na rodinné prídavky, na dopravu.

Pokyny k zápisu nájdete aj tu.

Tlačivá nájdete tu.

 

Tešíme sa na vás

FSEV UK