Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Uchádzač/ka

2. kolo príjmacieho konania na akademický rok 2024/2025

Podávanie prihlášok v 2. kole príjmacieho konania na FSEV UK na akademický rok 2024/2025 prebieha od 2.5.2024 do 15.8.2024.

2. kolo sa otvára v týchto študijných programoch:

 • Bc. stupeň - sociálna antropológia, mediamatika, sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (spoplatnený študijný program)
 • Mgr. stupeň - aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, Európske štúdiá, Európske štúdia v anglickom jazyku (spoplatnený študijný program), verejná politika

Ďalej sa otvára prijímacie konanie v Mgr. stupni študijného programu mediamatika, v ktorom prijímacie konanie prebieha do 5. 9. 2024.

Výsledky príjmacieho konania - doktorandské štúdium

 

Študijný program sociálna antropológia - denná forma (dSAL3)

 

ID osoby

body

129093488

 minimálna bodová hranica pre prijatie: 80 bodov

Študijný program psychológia zdravia - denná forma (dPZ3)

 

ID osoby

body

125149589
127939289
131803789
133474287
127000865
139164065
140042755
129116155
1359126-

 minimálna bodová hranica pre prijatie: 60 bodov

Študijný program psychológia zdravia - externá forma (dPZ4x)

 

ID osoby

body

101056445
1399265-

minimálna bodová hranica pre prijatie: 60 bodov

Študijný program európske štúdiá a politiky - denná forma (dESP3)

ID osoby

body

128019488
139371085
133718275
1281259

60

135045360

minimálna bodová hranica pre prijatie: 85 bodov

 

Študijný program európske štúdiá a politiky - externá forma (dESP4x)

ID osoby

body

130105677
130105770
139987068

minimálna bodová hranica pre prijatie: 65 bodov

 

Študijný program európske štúdiá a politiky - denná forma (dESP3)

školiace pracovisku: Ekonomický ústav SAV

ID osoby

body

129135889
132296768

minimálna bodová hranica pre prijatie: 65 bodov

Výsledky príjmacieho konania - Sociálna a pracovná psychológia

Príjmacia komisia stanovila minimálnu bodovú hranicu na prijatie na 109 bodov.

Poradie uchádzačov a uchádzačiek na základe evidenčného čísla (nájdete na prihláške) a počtu bodov.

Zoznam prijatých uchádzačov/iek je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi/ke doručené do vlastných rúk.

Úspešným uchádzačom a uchádzačkám bude aj elektronicky doručená informácia o podmienečnom prijatí/prijatí.

 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma) štud. program len v angl. jazyku
(stupeň štúdia) - spoplatnené štúdium
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno    
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno   áno - Mgr.
MEDIAMATIKA-výučba v Martine áno áno    
PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA     áno áno - PhD.
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno áno - PhD.
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno   áno - Bc.
VEREJNÁ POLITIKA   áno    
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY     áno áno - PhD.

Termíny príjímacieho konania

1. termín na podanie prihlášky na štúdium
V 1. kole je termín podávania prihlášky do 31.3.2024 pre všetky študijné programy na 1. a 2. stupni štúdia a do 30.4.2024 pre všetky doktorandské študijné programy.
V 2.kole (v prípade že sa otvorí) je termín podávania prihlášky do 15.8.2024 pre všetky študijné programy na všetkých stupňoch štúdia.
Pre študijný program Mediamatika v 2. stupni štúdia je termín podávania prihlášky do 5. 9. 2024.

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške
V 1. kole je termín na vloženie príloh do 5.4.2024 pre všetky študijné programy na 1. a 2. stupni štúdia a do 5.5.2024 pre všetky doktorandské študijné programy.
V 2.kole (v prípade že sa otvorí) je termín na vloženie príloh do 18.8.2024 pre všetky študijné programy na všetkých stupňoch štúdia.
Pre študijný program Mediamatika v 2. stupni štúdia je termín na vloženie príloh do 7. 9. 2024.

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie
Poplatok za príjmacie konanie je 40€.
V 1. kole je potrebné platbu vykonať do 31.3.2024 pre všetky študijné programy na 1. a 2. stupni štúdia a do 30.4.2024 pre všetky doktorandské študijné programy.
V 2.kole (v prípade že sa otvorí) je potrebné platbu vykonať do 15.8.2024 pre všetky študijné programy na všetkých stupňoch štúdia.
Pre študijný program Mediamatika v 2. stupni štúdia je potrebné platbu vykonať do 5. 9. 2024.

4. termín prijímacej skúšky
V bakalárskom študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia v slovenskom jazyku akceptuje fakulta prvých 6 termínov Národných porovnávacích skúšok spoločnosti SCIO:

9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024

Viac info tu.

Príloha: Súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana
Koniec mája/začiatok júna 2024.

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania
Koniec mája/začiatok júna 2024.

7. termín zápisu na štúdium
September 2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium

Bakalársky študijný programPlánovaný počet prijatých študentiek a študentovDodatočné informácie
aplikovaná ekonómia150
európske štúdiá130
mediamatika160pracovisko v Martine
sociálna antropológia90
sociálna a pracovná psychológia120
sociálna a pracovná psychológia (anglický študijný program)40spoplatnený študijný program 3000€ / akademický rok
Magisterský študijný programPlánovaný počet prijatých študentiek a študentovDodatočné informácie

aplikovaná ekonómia

50
európske štúdiá80
európske štúdiá (anglický študijný program)20spoplatnený študijný program 3000€ / akademický rok
mediamatika50
sociálna a pracovná psychológia60
sociálna antropológia40
verejná politika50

Vnútorné predpisy

Vnútorný predpis č. 24/2023
schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Vnútorný predpis č. 18/2023
Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK,  ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatkov č. 1 až 5.
Príloha č. 4 Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

Vnútorný predpis č. 12/2023
Pravidlá prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri prestupe študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Podmienky prijímania uchádzačov

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je ukončené stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia (absolventky a absolventi s ukončeným 1. alebo 2. stupňom vysokoškolského štúdia).

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné ukončenie magisterského alebo inžinierskeho štúdia (absolventky a absolventi s ukončeným 2. stupňom vysokoškolského štúdia)

Viac informácií nájdete v Podmienkach príjmacieho konania na rok 2024/2025

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Bakalárske študijné programy

 • aplikovaná ekonómia, mediamatika a sociálna antropológia - uchádzačky a uchádzači musia preukázať znalosti z anglického jazyka na úrovni B1
 • európske štúdia a sociálna a pracovná psychológia anglický (spoplatnený) študijný program - uchádzačky a uchádzači musia preukázať znalosti z anglického jazyka na úrovni B2
 • sociálna a pracovná psychológia slovenský študijný program - SCIO test zo všeobecných študijných predpokladov a anglického jazyka

 

Magisterské študijné programy 

 • aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, mediamatika, sociálna a pracovná psychológia, sociálna antropológia, verejná politika - uchádzačky a uchádzači musia preukázať znalosti slovenského  jazyka slovom aj písmom
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku spoplatnený študijný program - uchádzačky a uchádzači musia preukázať znalosti z anglického jazyka na úrovni B2

Viac informácií nájdete v Podmienkach príjmacieho konania na rok 2024/2025 a dodatku č. 1.

Ďalšie informácie

Viac informácií nájdete v Podmienkach príjmacieho konania na rok 2024/2025

 

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

 • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
 • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
 • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.

Všeobecné informácie

Viac informácií o príjmacom konaní nájdete v Podmienkach príjmacieho konania na rok 2024/2025

Viac informácií o štúdijných programoch nájdete tu

Uchádzačom, ktorí pochádzajú z krajín mimo EÚ, odporúčame podať si prihlášku v 1.kole príjmacieho konania z dôvodu čakacích lehôt na vybavenie víz.

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzačky a uchádzači o bakalárske štúdium musia priložiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia vydaného zahraničnou strednou školou a stanovisko MŠVVaŠ SR – Strediska na uznávanie dokladov o rovnocennosti maturitného vysvedčenia vydaného zahraničnou (viac info na https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/)

Uchádzačky a uchádzači o magisterské a doktorandské štúdium musia priložiť úradne overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného (prípadne iná forma výpisu výsledkov) zahraničnou strednou školou a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom stupni a odbore (viac info na https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/)

Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium sa podáva LEN elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

NÁVOD na podanie e-prihlášky UK na BC

NÁVOD na podanie e-prihlášky UK na MGR

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať aj prílohy  - po potvrdení prihlášky - napr potvrdenie o uhradení poplatku či maturitné vysvedčenie. 

Je potrebné uhradiť poplatok za prijímacie konanie s povinným uvedením špecifického symbolu podľa príkazu na úhradu, ktorý sa generuje po vyplnení e-prihlášky. Príkaz na úhradu má QR kód, ktorý stačí preskenovať cez mobilnú aplikáciu Vašej banky. 

 

 Povinné prílohy k prihláške:

 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (40€)
 • štruktúrovaný životopis
 • pre uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia - overenú kópiu maturitného vysvedčenia a prípadne uznanie rovnocennosti dokladov zo zahraničia, ak sa jedná o uchádzačku/uchádzača so zahraničnou strednou školou
 • pre uchádzačov na magisterský/doktorandský stupeň štúdia - overenú kópiu dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) prípadne uznanie rovnocennosti dokladov zo zahraničia, ak sa jedná o uchádzačku/uchádzača so zahraničnou strednou školou
 • pre uchádzačov na doktorandský stupeň štúdia - projekt dizertačnej práce
 • v závislosti od študijného programu, uchádzačky a uchádzači priložia doklady preukazujúce znalosti podľa Podmienok príjmacieho konania na FSEV UK

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.
Kontaktovať nás môžete taktiež aj na: studijne@fses.uniba.sk
Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD. - veronika.mitkovafses.uniba.sk