Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké projekty a granty

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých vedeckých pracovníkov UK

GUIDELINES ku Grantu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na FSEV UK.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

 

Názov projektu: Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúsenosti z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou

Číslo projektu / číslo zmluvy: kód 2479/2014/ONG, číslo zmluvy CBC01014

Hlavnou myšlienkou projektu je prenos nórskeho know-how vo vzťahu k Rusku pre zlepšenie slovensko-ukrajinských vzťahov v kontexte približovania Ukrajiny k EÚ. Projekt má päť prioritných oblastí: ekonomika a obchod, regionálny rozvoj a reforma verejnej správy na Ukrajine, energetická spolupráca, multietnické vzťahy a tolerancia a cezhraničná spolupráca.

Hlavným prínosom do partnerstva zo strany FSEV UK je primárne prostredníctvom etnografickej perspektívy prispieť do diskusie na tému fungovania verejnej moci, multietnických vzťahov a cezhraničnej spolupráce. Čiastkové analýzy a odporúčania, ktoré vyplynú z terénnych výskumov a tematických workshopov, budú konkrétnymi výstupmi projektu.

Názov projektu: Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom /Ukrajinou a Nórskom/ Ruskom

Číslo projektu / číslo zmluvy: kód 2844/2014/ONG, číslo zmluvy CBC01018

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice je pokračovaním projektov monitorujúcich dopad schengenského režimu na cezhraničnú migráciu, ktoré v spolupráci s RC SFPA, n.o. FSEV UK realizuje od roku 2007.

Jeho cieľom je zlepšenie existujúcich ľudských zdrojov vo forme tréningov, výskumných pobytov a vypracovania študijných materiálov, zlepšenie politík manažmentu hranice a zintenzívnenie diskusií medzi expertnou komunitou, štátnym a neštátnym sektorom a tiež smerom k širokej verejnosti.

Primárnou expertízou FSEV UK je etnografický výskum hraničného režimu a pohraničia a vypracovanie odporúčaní na základe tohto výskumu pre decíznu sféru. Okrem toho však plánujeme rozšíriť témy hraničných procedúr o širšie otázky migrácie, rozvojovej pomoci a inštitucionálno-právneho regulovania pohybu osôb cez schengenskú hranicu.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED, JE PARTNEROM VÝSKUMNÉHO CENTRA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU, N.O. (RC SFPA), PRI IMPLEMENTOVANÍ OBOCH PROJEKTOV A TO V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA.

 

Vedecké projekty a granty sú uvedené na webstránkach jednotlivých ústavov.