Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké projekty a granty

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých vedeckých pracovníkov UK

GUIDELINES ku Grantu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na FSEV UK.

Bližšie informácie nájdete tu.

 

 

Názov projektu: Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúsenosti z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou

Číslo projektu / číslo zmluvy: kód 2479/2014/ONG, číslo zmluvy CBC01014

Hlavnou myšlienkou projektu je prenos nórskeho know-how vo vzťahu k Rusku pre zlepšenie slovensko-ukrajinských vzťahov v kontexte približovania Ukrajiny k EÚ. Projekt má päť prioritných oblastí: ekonomika a obchod, regionálny rozvoj a reforma verejnej správy na Ukrajine, energetická spolupráca, multietnické vzťahy a tolerancia a cezhraničná spolupráca.

Hlavným prínosom do partnerstva zo strany FSEV UK je primárne prostredníctvom etnografickej perspektívy prispieť do diskusie na tému fungovania verejnej moci, multietnických vzťahov a cezhraničnej spolupráce. Čiastkové analýzy a odporúčania, ktoré vyplynú z terénnych výskumov a tematických workshopov, budú konkrétnymi výstupmi projektu.

Názov projektu: Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom /Ukrajinou a Nórskom/ Ruskom

Číslo projektu / číslo zmluvy: kód 2844/2014/ONG, číslo zmluvy CBC01018

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice je pokračovaním projektov monitorujúcich dopad schengenského režimu na cezhraničnú migráciu, ktoré v spolupráci s RC SFPA, n.o. FSEV UK realizuje od roku 2007.

Jeho cieľom je zlepšenie existujúcich ľudských zdrojov vo forme tréningov, výskumných pobytov a vypracovania študijných materiálov, zlepšenie politík manažmentu hranice a zintenzívnenie diskusií medzi expertnou komunitou, štátnym a neštátnym sektorom a tiež smerom k širokej verejnosti.

Primárnou expertízou FSEV UK je etnografický výskum hraničného režimu a pohraničia a vypracovanie odporúčaní na základe tohto výskumu pre decíznu sféru. Okrem toho však plánujeme rozšíriť témy hraničných procedúr o širšie otázky migrácie, rozvojovej pomoci a inštitucionálno-právneho regulovania pohybu osôb cez schengenskú hranicu.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED, JE PARTNEROM VÝSKUMNÉHO CENTRA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU, N.O. (RC SFPA), PRI IMPLEMENTOVANÍ OBOCH PROJEKTOV A TO V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA.

 

Vedecké projekty a granty sú uvedené na webstránkach jednotlivých ústavov.

 

Názov projektu: 

Podpora zamestnancov vysokých škôl v oblasti prípravy budúcich administratívnych kapacít

ITMS: 22210420091

Výška poskytnutého NFP celkom: 81 102,36 Eur

Druh projektu: Neinvestičný projekt TP

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: august 2015

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: december 2015

 

Názov projektu: 

Vzdelávanie zamestnancov vysokých škôl v oblasti prípravy budúcich administratívnych kapacít

ITMS: 22210420090

Výška poskytnutého NFP celkom: 17 233,- Eur

Druh projektu: Neinvestičný projekt TP

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: august 2015

Dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: december 2015

 

CIEĽ: 

Vytvoriť vhodné podmienky na prípravu budúcich administratívnych kapacít pre oblasť implementácie fondov EÚ na verejných vysokých školách na Slovensku.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE: 

1) Pripraviť koncepciu podpory študijných programov zameraných na oblasť implementácie fondov EÚ v programovom období 2014-2020.

2) Zriadiť a realizovať voliteľné predmety zamerané na oblasť implementácie fondov EÚ.

3) Nadviazať spoluprácu univerzít so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti fondov EÚ.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Vzdelávací seminár č. 1

Názov:

Všeobecné zásady úspešnej implementácie projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov so zohľadnením špecifických aspektov univerzít a vysokých škôl v SR.


Termín konania: 18. - 20.11.2015 
Miesto konania: FSEV UK 
Fotogaléria k semináru č. 1
Prezentácia

 

Vzdelávací seminár č. 2

Názov: 

Vybrané aspekty implementácie projektov spolufinancovaných prostredníctvom OP výskum a vývoj a iné zdroje financovania projektov so zreteľom na špecifiká univerzít a vysokých škôl v SR.

Termín konania: 25. - 27.11.2015 
Miesto konania: FSEV UK 
Fotogaléria k semináru č. 2
Prezentácia - časť 1
                       časť 2
                       časť 3
 

Vzdelávací seminár č. 3

Názov:

Projektový manažment a hodnotenie medzinárodných projektov (v anglickom jazyku).

Termín konania: 10. - 11.12.2015 
Miesto konania: FSEV UK 
Fotogaléria k semináru č. 3
Prezentácia

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou/ERDF „Investícia do Vašej budúcnosti“