Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Špičkový vedecký tím

Špičkový vedecký tím FSEV UK: Sociálne kontexty v lokálnych komunitách

Akreditačná komisia zverejnila v závere júna 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. Zaradila medzi ne 17 špičkových tímov, medzi ktorými je aj špičkový tím z Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

 

Názov špičkového tímu: Sociálne kontexty v lokálnych komunitách

Oblasť výskumu OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy

Zloženie tímu:

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

doc. Mgr. Juraj Buzalka, PhD.

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

 

Práce členov tímu boli publikované v časopisoch, ktorých prestíž dramaticky prevyšuje bežný priemer v sociálnych a humanitných vedách: PNAS (Proceedings of the National Academy of Science), Proceedings of the Royal Society, Current Biology. Impakt faktory týchto časopisov (od 5 po 9) 10- až 20-násobne prevyšujú priemerné impakt faktory časopisov sociálnych vied. V súhrne špičkových publikácií Nature index (http://www.natureindex.com/country-outputs/Slovakia) sa nachádza v kategórii Life Sciences za celú Slovenskú republiku 16 položiek, z toho 3 sú v spoluautorstve členov tímu. Publikačné výstupy členov tímu vysoko prevyšujú bežnú úroveň v slovenských sociálnych vedách a výsledky tímu sú v slovenskom kontexte ojedinelé. Najnovšia kvantitatívna analýza h-inexu v sociálnych vedách (http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/the-handbook/chapter-3-key-measures-of-academic-influence/) z London School of Economics ukazuje, že v sociálnych vedách je priemerná hodnota h-indexu pre sociológiu 3,67. Seniorskí členovia tímu (Kanovský a Buzalka) majú tieto hodnoty 8 a 6, takže ide o nadpriemer aj v medzinárodnom kontexte.

O excelentnosti členov tímu svedčí aj ich zapojenie do medzinárodných výskumných tímov a grantov, ktoré je v slovenských sociálnych vedách tiež ojedinelé.

Uvedený špičkový tím pôsobiaci na FSEV UK už dlhodobo dosahuje medzinárodne uznávané výsledky, a to tak v oblasti publikácií ako aj medzinárodných projektov. Pôsobenie jednotlivých členov tímu je prínosom ale aj inšpiráciou pre študentov doktorandského štúdia na pracovisku, ako aj ďalších kolegov z fakulty. V čase „pochybností“ o úlohe spoločenských vied takéto ocenenie poukazuje aj na dôležitosť ich výskumnej práce a prepojenie so spoločenskou realitou, ktorá čelí významným výzvam. Takto koncipované výsledky sú vždy podporované zo strany fakulty a sme hrdí na ocenenie výsledkov nášho špičkového tímu.