Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Fakulta sociálnych a ekonomických vied ponúka rigorózne konanie (PhDr.) v nasledujúcich programoch: verejná politika, európske štúdiá, aplikovaná psychológia.

Zásady a podmienky rigorózneho konania sú uvedené v dokumente: Vnútorný predpis č. 8/2024 ( Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 22/2018 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK v znení Dodatku č. 1.). Predpis bol vydaný 22.3.2024

Poplatky za rigorózne konanie sa riadia nasledovnými predpismi:

  • Vnútorný predpis č. 28/2022 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení Dodatku č. 1 až 3. Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2022.
    Prílohy: Príloha č. 5  Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2024/25.

Informácia o základných náležitostiach záverečných prác sa riadi predpisom:

  • Vnútorný predpis č. 32/2023 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Predpis je platný a účinný od 03.10.2023
    Prílohy

Otázky na rigorózne skúšky:

Ohľadne bližších informácií k zvolenej téme rigoróznej práce je potrebné kontaktovať príslušné predsedkyne rigoróznych komisií:

  • doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. (emilia.beblavafses.uniba.sk ,tel.: 02/206 69 856) - Verejná politika (Ústav verejnej politiky)
  • doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (olga.gyarfasovafses.uniba.sk , tel.: 02/206 69 833) - Európske štúdiá (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov)
  • doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. (elena.lisafses.uniba.sk) - Sociálna a pracovná psychológia (Ústav aplikovanej psychológie)

Po dohode Vám bude pridelený konzultant/ka práce. Následne je potrebné vyplniť prihlášku na rigoróznu skúšku a poslať ju elektronicky na podateľna@fses.uniba.sk.

Tlačivo prihlášky na rigoróznu skúšku

Základné kritériá na písanie rigoróznej práce na ÚEŠMV

Rigorózne škúšky a obhajoby rigoróznych prác

Akademický rok 2023/2024

Mgr. Martina Kičinová – sociálna a pracovná psychológia: 14.11.2023 od 13:00 hod.
Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Akademický rok 2022/2023

Nikola Vichnáleková - európske štúdiá: 24.1.2023 o 9:30 hod.
Téma rigoróznej práce: Migračné a integračné politiky Európskej únie
Link na pripojenie na rigoróznu skúšku cez MS Teams
Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón a kameru. Rigorózna skúška je verejná, diskusia k hodnoteniu však nie je.

Martina Kičinová – sociálna a pracovná psychológia: 15.11.2022 o 15:00 hod.
Téma rigoróznej práce: Segmentovaná on-line marketingová kampaň
Link na pripojenie na rigoróznu skúšku cez MS Teams
Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón a kameru. Rigorózna skúška je verejná, diskusia k hodnoteniu však nie je.

Akademický rok 2021/2022

Peter Tomaško - európske štúdiá: 13.10.2021 o 09:00 hod. - obhajoba rigoróznej práce s názvom Stranícky euroskepticizmus na Slovensku a v Spojenom kráľovstve
Link na pripojenie na rig. skúšku cez MS Teams
Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón a kameru. Rigorózna skúška je verejná, diskusia k hodnoteniu však nie je. 

Viktória Labancová - európske štúdiá: 15.10.2021 o 09:30 hod.
téma rigoróznej práce: Politika Európskej únie v Arktíde: ochrana životného prostredia alebo strategické záujmy?
Link na pripojenie na rig. skúška cez MS Teams
Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón a kameru. Rigorózna skúška je verejná, diskusia k hodnoteniu však nie je. 

Jaroslav Šmída - európske štúdia: 15.10.2021 o 11:00 hod.
téma rigoróznej práce: Politika zamestnanosti Európskej únie
Link na pripojenie na rig. skúšku cez MS Teams
Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón a kameru. Rigorózna skúška je verejná, diskusia k hodnoteniu však nie je. 

Beáta Maškulíková - európske štúdiá
5.5.2021 o 10:00 hod

Dominika Bednáriková - európske štúdiá
5.5.2021 o 11:30 hod

Peter Tomaško - európske štúdia: 22.2.2021 o 13:00 hod.
Link na pripojenie na rig. skúšku cez MS Teams nájdete tu
Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón a kameru. Rigorózna skúška je verejná, diskusia k hodnoteniu však nie je.