Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Fakulta sociálnych a ekonomických vied ponúka rigorózne konanie v nasledujúcich odboroch: verejná politika, európske štúdiá, aplikovaná psychológia.

Zásady a podmienky rigorózneho konania sú uvedené v dokumente: Vnútorný predpis č. 22/2018 (Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisuč. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1). Predpis bol vydaný 20. 11 2018

Poplatky za rigorózne konanie sa riadia nasledovnými predpismi:

Informácia o základných náležitostiach záverečných prác sa riadi predpisom:

  • Vnútorný predpis č. 12/2013 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.
    Predpis je platny od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013

Otázky na rigorózne skúšky:

Ohľadne bližších informácií k zvolenej téme rigoróznej práce je potrebné kontaktovať príslušných predsedov rigoróznych komisií:

Tlačivo prihlášky na rigoróznu skúšku

Obhajoby rigoróznych prác:

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce 14. 6. 2017 (Mgr. et Mgr. Elena Gemzová)

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce 2.2.2017 (Mgr. Eduard Jambor)

Oznámenie o konaní opravnej obhajoby rigoróznej práce 9. 12. 2016 (Mgr. Denisa Šedá)

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce 23.8.2016 (Mgr. Robert Krause

Oznámenie o konaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 1. 6. 2016 (Mgr. Denisa Šedá)