Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

O fakulte

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) je najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie sa dokázala vyprofilovať ako jedna z najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku, s renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí medzi tri najlepšie fakulty UK.

FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, nielen počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.

Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prebieha výučba v anglickom jazyku, no i na ostatných ústavoch sa v angličtine vyučujú viaceré predmety. Prednášok sa pravidelne zúčastňujú hosťujúci profesori a lektori zo zahraničia. Naši študenti majú možnosť rozvíjať svoje vedomosti a skúsenosti a naučiť sa, ako ich využiť v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí je benefitom pre všetkých našich študentov. Študenti FSEV UK sú špičkovo pripravení do sveta práce, mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia. Fakulta v rámci vedeckej činnosti realizuje významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.

Uplatnenie absolventov

·         V medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách.

·         V štátnej a verejnej správe, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore.

·         V odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických tréningov.

·         Vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických pozíciách.

 Možnosti získavania praxe

·         Stáže a štúdium v zahraničí, program Erasmus+

·         Regionálna akadémia OSN – program RAUN

·         Účasť na modelovej študentskej konferencii Model United Nations

·         Stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstve financií, Ministerstve hospodárstva, v Národnej rade, v Národnej banke Slovenska

·         Prax v mimovládnych organizáciách (PONTIS, TIS, INEKO)