Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Hodnotenie kvality

Interný systém zabezpečenia kvality na FSEV UK

V rámci plnenia svojich úloh je FSEV UK , ako súčasť UK zaviazaná k vysokej kvalite , efektivite a ich trvalej udržateľnosti v oblasti vzdelávania , výskumu a manažmentu všetkých jej činností. Základným nástrojom FSEV UK na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti kvality vzdelávania , kvality výskumu a v oblasti kvality správy a riadenia je Príručka kvality FSEV UK , ktorá obsahuje prezentáciu kľúčových krokov procesu zabezpečenia kvality na FSEV UK.

Ročné hodnotenie kvality

FSEV UK realizuje prvé vyhodnotenie ukazovateľov interného systému zabezpečenia kvality pre oblasť vzdelávania , oblasť vedecko-výskumnej činnosti a správy a riadenia v novembri 2014. Informácia o výsledkoch hodnotenia bude zverejnená na webovom sídle fakulty najneskôr do 30 dní od realizácie hodnotenia.