Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Hodnotenie kvality

Interný systém zabezpečenia kvality na FSEV UK

V rámci plnenia svojich úloh je FSEV UK , ako súčasť UK zaviazaná k vysokej kvalite, efektivite a ich trvalej udržateľnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a manažmentu všetkých jej činností. Na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti kvality vzdelávania, kvality výskumu a v oblasti kvality správy a riadenia, FSEV vychádza z:

  • Dlhodobého zámeru Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021-2027
  • Vnútorného predpisu č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 

Ročné hodnotenie kvality

FSEV UK realizuje vyhodnotenie ukazovateľov interného systému zabezpečenia kvality pre oblasť vzdelávania, oblasť vedecko-výskumnej činnosti a správy a riadenia. Ročné hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti a vzdelávacej činnosti sa predkladajú Vedeckej rade FSEV UK.

 

2021

2020

2019

2018