Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Hodnotenie kvality

Interný systém zabezpečenia kvality na FSEV UK

V rámci plnenia svojich úloh je FSEV UK , ako súčasť UK zaviazaná k vysokej kvalite, efektivite a ich trvalej udržateľnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a manažmentu všetkých jej činností. Na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti kvality vzdelávania, kvality výskumu a v oblasti kvality správy a riadenia, FSEV vychádza z:

  • Dlhodobého zámeru Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021-2027
  • Vnútorného predpisu č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
  • Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na pracoviská FSEV UK
     2021

Ročné hodnotenie kvality

FSEV UK realizuje vyhodnotenie ukazovateľov interného systému zabezpečenia kvality pre oblasť vzdelávania, oblasť vedecko-výskumnej činnosti a správy a riadenia. Ročné hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti a vzdelávacej činnosti sa predkladajú Vedeckej rade FSEV UK.

 

2021

2020

2019

2018

Študentská anketa

Vždy ku koncu semestra je v AISe dostupná študentská anketa, kde majú študentky a študenti možnosť ohodnotiť predmety, vyučujúce a vyučujúcich a daný študijný program. Informácie o spustení ankety sa posielajú emailom na univerzitné emailové adresy. Hlasovať je možno do konca skúškového obdobia. 

Študentská anketa má za cieľ zapojiť študentky a študentov do tvorby, monitorovania a hodnotenia študijných plánov a dostať spätnú väzbu pre ich prípadnú úpravu. Výsledky ankety sú zohľadňované v rámci aktualizácie študijného programu a pri riadení zo strany príslušného pracoviska, a to zo strany garantky/garanta. Výsledky ankety sú hneď po jej ukončení k dispozícii daným vyučujúcim. A verte, že o výsledky bol veľký záujem:).

Študentská anketa je anonymná. Po odoslaní odpovedí nám server neumožňuje spárovať odpovede s konkrétnou osobou. Nikdy sme na FSEV UK ani nemali záujem zisťovať, kto dané odpovede zasielal/a.

Dotazník ozaj nie je dlhý, keď viete, kde kliknúť - dotazník odporúčame vypĺňať dvomi spôsobmi. 
1. slovné hodnotenie (otvorená otázka) - pre všetky predmety (vyučujúcich hodnotíte v rámci predmetov)
2. podľa predmetov, ktoré chcete ohodnotiť

Návod na vyplnenie ankety - študentské zobrazenie

Aktuálna anketa ZS 2021/2022 je už dostupná v AIS2