Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Verejné obstarávanie

  • VP č. 5/2019 - smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
    Úplné znenie vnútorného predpisu č. 24/2017
    Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
  • Príloha č. 1 k VP č. 24/2017
  • Príloha č. 2 k VP č. 24/2017
  • Príloha č. 3 k VP č. 24/2017
  • Príloha č. 4 k VP č. 24/2017

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(Vnútorný predpis č. 14/2013 – Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento vnútorný predpis je platný a účinný od 13. 9. 2013.)