Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Verejné obstarávanie

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(Vnútorný predpis č. 14/2013 – Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento vnútorný predpis je platný a účinný od 13. 9. 2013.)

Ostatné tlačivá v rámci pracovnoprávnych vzťahov