Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada

Akreditačná rada FSEV UK

Predsedníčka rady za študentov

Bc. Zuzana Hozlárová

Členky a členovia rady

Doc. Ing. Eduard Hozlár, CSc.

Hana Bilíková – študentka

doc. Mgr. Mgr. Peter Spáč, PhD.

Mgr. Danijela Jerotijevic, PhD.

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Mgr. Bibiana Wertlen (od 7.6. do 23.8.2022)

Tajomníčka rady

Mgr. Gabriela Bartalská

Zástupkyňa tajomníčky rady

Mgr. Zuzana Miškóciová

Zasadnutia

Akreditačná rada UK

Rozhodnutie č. 9/2022 - o súlade študijných programov so štandardmi pre vnútorný systém kvality UK a štandardmi pre študijný program
- príloha k rozhodnutiu č. 9/2022