Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Vedecká rada

Predsedníčka

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.dekanka FSEV UK

Interní členovia

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. Ústav aplikovanej psychológie
Doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. Ústav verejnej politiky
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. Ústav sociálnej antroplógie
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. Ústav ekonómie
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
PhDr. Juraj Podoba, CSc. Ústav sociálnej antropológie
Prof. Steven Saxonberg Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Externí členovia

Doc. PhDr. Peter Halama, PhD. ÚEP SAV Bratislava, Trnavská univerzita v Trnave
Doc. Mgr. MA. Ivan Chorvát, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. Paneurópska vysoká škola, Bratislava
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. SAV Bratislava, Prognostický ústav
Prof. Dr. Štefan Volner, DrSc. TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne