Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia

   
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA tajomníčka
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Ústav ekonómie
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Katarína Očková, PhD. Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Lukáš Vartiak, PhD. Ústav mediamatiky
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD Ústav aplikovanej psychológie

Legislatíva a tlačivá

Vnútorný predpis č. 5/2022 - Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK
Predpis bol schválený dňa 24.8.2022 a účinnosť nadobúda dňom 1.9.2022

Vnútorný predpis č. 3/2023
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK - Úplné znenie
Príloha č.1 - vzor žiadosti o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi
Príloha č.2 - vzor žiadosti o predbežný súhlas s výskumom pri realizácii záverečnej práce
Príloha č.3 - príloha k žiadosti o posúdenie etiky výskumu v záverečnej práci, ktorej obsah je možné použiť pre účely budúceho publikovania
Predpis bol schválený dňa 31.1.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.2.2023

Vnútorný predpis č. 2/2023
Dodatok č. 1 k smernici dekanky č. 5/2022
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK
Predpis bol schválený dňa 31.1.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.2.2023

Vzorové dokumenty

V prípade, že žiadate o súhlas Etickej komisie podľa štandardov etiky výskumu pri záverečnej práci, vyplňte online formulár tu

V prípade, že žiadate o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi, vyplňte online formulár tu

V prípade, že žiadate o posúdenie etiky výskumu v záverečnej práci pre účely jej budúceho publikovania, vyplňte online formulár tu