Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Etická komisia

Etická komisia

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. predsedníčka
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA tajomníčka
Ing. Miroslava Jánošová, PhD. Ústav ekonómie
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Katarína Očková, PhD. Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Ústav verejnej politiky
Ing. Lukáš Vartiak, PhD. Ústav mediamatiky

Legislatíva a tlačivá

Vnútorný predpis č. 5/2022 - Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK
Predpis bol schválený dňa 24.8.2022 a účinnosť nadobúda dňom 1.9.2022

Vnútorný predpis č. 3/2023
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK - Úplné znenie
Príloha č.1 - vzor žiadosti o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi
Príloha č.2 - vzor žiadosti o predbežný súhlas s výskumom pri realizácii záverečnej práce
Príloha č.3 - príloha k žiadosti o posúdenie etiky výskumu v záverečnej práci, ktorej obsah je možné použiť pre účely budúceho publikovania
Predpis bol schválený dňa 31.1.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.2.2023

Vnútorný predpis č. 2/2023
Dodatok č. 1 k smernici dekanky č. 5/2022
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK
Predpis bol schválený dňa 31.1.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.2.2023

Vzorové dokumenty

V prípade, že žiadate o súhlas Etickej komisie podľa štandardov etiky výskumu pri záverečnej práci, vyplňte online formulár tu

V prípade, že žiadate o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi, vyplňte online formulár tu

V prípade, že žiadate o posúdenie etiky výskumu v záverečnej práci pre účely jej budúceho publikovania, vyplňte online formulár tu