Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

Otvorenie prijímacie konania so začiatkom štúdia v 2021/2022

Prihlášky do prijímacieho konanie sa budú môcť podávať od 18.11.2020 do 31.3.2021 v bakalárskych a magisterských študijných programoch. v doktorandských sa budú môcť podávať od 1.3.2021 po vypísaní tém dizertačných prac do 30.4.2021

POZOR ZMENA! Zrušenie externej časti maturitnej skúšky a následné zmeny v Podmienkach prijímacieho konania

Aktualizácia: 24.3.2021

K zrušeniu ústnej časti maturitnej skúšky
Zrušenie ústnej časti maturitnej skúšky neovplyvňuje podmienky pre prijatie na bakalárske štud. programy. Stále platí, že prílohou prihlášky na štúdium na FSEV UK je iba prihláška na maturitnú skúšku, ktorú si uchádzači v maturitnom ročníku prihlasovali už v zime. Reálne uskutočnenie mat. skúšky je irelevantné. Pre riadny nástup na bakalárske štúdium je potrebné ukončené stredoškolské vzdelanie (či už s maturitou alebo bez nej). Maturitné vysvedčenie im bude stále odovzdané a to je doklad o ukončení stredoškolského vzdelania. 

Prihláška na maturitnú skúšku v anglickom jazyku slúži ako vydokladovanie požadovanej úrovne vedomostí z anglického jazyka. Potvrdenie o prihlásení sa na mat. skúšku môže byť vo forme potvrdenia zo strednej školy alebo zo stránky edupage. 

V študijných programoch aplikovaná ekonómia a mediamatika sme podmienku úrovne vedomostí z AJ zmenili na úroveň B1,ktorá bola v pôvodných podmienkach. 

Uchádzačky a uchádzači v štud. programe sociálna a pracovná psychológia v slovenskom jazyku (nespoplatnené štúdium) toto potvrdenie prikladať nemusia, nakoľko všetci budú musieť absolvovať prijímaciu skúšku. Avšak v prípade, že si do prihlášky uviedli aj ďalšie štud. programy (ako alternatívu), ktoré túto podmienku majú, je potrebné toto potvrdenie priložiť. 

Aktualizácia: 29.1.2021

Nakoľko bola externá časť maturitnej skúšky zrušená, prijali sme ZMENY PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA.
Termín na podávanie prihlášok ostáva nezmenený:
BC a MGR štúdium - do 31.3.2021
PhD štúdium - od 1.3.2021 - 30.4.2021

stručný súhrn zmien:

BC štúdium

1. maturita na strednej škole na území SR
a) študijné programy Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Mediamatika, Sociálna antropológia a Sociálna pracovná psychológia v angl. jazyku (PP/en - spoplatnené štúdium)
- podmienka vykonania externej maturitnej skúšky z anglického jazyka sa nahrádza zaslaním potvrdenia o prihláške na maturitnú skúšku z anglického jazyka (minimálna úroveň B2). Toto potvrdenie je možné priložiť k e-prihláške alebo doposlať e-mailom na prihlasky@fses.uniba.sk
- Stále platí, že akceptujeme aj SCIO testy a certifikáty uvedené v pôvodných Podmienkach PK)
- po splnení týchto podmienok (prihláška na VŠ, zaplatenie poplatku za prijímacie konanie a zaslanie potvrdenia o prihláške na maturitnú skúšku v AJ) vám bude e-mailom doručené rozhodnutie o podmienečnom prijatí (tu už stačí len zmaturovať, resp. ukončiť strednú školu - to je tá ostávajúca podmienka)
- následne Vám budú na Vaše telefónne číslo zaslané prihlasovacie údaje do systému AIS na vyplnenie a poslanie návratky - t.j. týmto záväzne preukážete záujem u nás študovať
- potom už len čakáte na informácie k predzápisu a riadnemu zápisu
- informácie k odosielaniu dokladov o ukončení stredoškolského vzdelania upresníme podľa vývoja pandemickej situácie, zatiaľ NIE JE potrebné ich odoslať do 10.6. ako bolo uvedené v pôvodných podmienkach, nakoľko budeme uchádzačky a uchádzačov prijímať podmienečne

b) študijný program Sociálna a pracovná psychológia
-
 podmienka predloženia výsledku externej časti maturitnej skúšky sa nahrádza výsledkom prijímacej skúšky organizovanej online formou (cez MS Forms) z  anglického jazyka, slovenského jazyka a všeobecných predpokladov na štúdium
- oznámenie o konaní prijímacej skúšky odošleme do 30.4.2021. na váš e-mail. Prihlasovacie údaje vám potom prídu do SMS správy
- Preto je nevyhnutné vyplniť vašu (nie rodičovskú) e-mailovú adresu a telefónne číslo v prihláške
- prijímacia skúška sa bude konať najneskôr do 31.5.2021
- výsledky prijímacej skúšky (t.j. získané body) budú anonymizovane zverejnené na našej webstránke podľa ID kódu v pozvánke na prijímaciu skúšku
- výsledky prijímacieho konania (či ste alebo nie ste prijatá/ý) budú zverejnené 16.6.2021 po zasadnutí prijímacej komisie FSEV UK
- následne Vám e-mailom pošleme rozhodnutie o (podmienečnom) prijatí
- následne sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov z pozvánky do systému AIS, vyplníte a pošlete návratku - t.j. týmto záväzne preukážete záujem u nás študovať
- potom už len čakáte na informácie k predzápisu a riadnemu zápisu
- informácie k odosielaniu dokladov o ukončení stredoškolského vzdelania upresníme podľa vývoja pandemickej situácie, zatiaľ NIE JE potrebné ich odoslať do 10.6. ako bolo uvedené v pôvodných podmienkach, nakoľko budeme uchádzačky a uchádzačov prijímať podmienečne

- druhé kolo prijímacieho konania sa bude konať len v študijných programoch akreditovaných v čisto anglickom jazyku (PP1/en - spoplatnený program), prípadne v študijných programoch, v ktorých sa nenaplnia kapacity v prvom kole. Odporúčame však neotáľať a podať si prihlášku do 31.3.2021

2. maturita na strednej škole mimo územia SR - podmienky zostávajú nezmenené
- informácie k odosielaniu dokladov o ukončení stredoškolského vzdelania upresníme podľa vývoja pandemickej situácie, zatiaľ NIE JE potrebné ich odoslať do 10.6. ako bolo uvedené v pôvodných podmienkach, nakoľko budeme uchádzačky a uchádzačov prijímať podmienečne

MGR štúdium

- bez ohľadu na národnosť alebo vysokú školu, kde ste získali Bc diplom
- po splnení podmienok FSEV UK (poslanie prihlášky na VŠ a zaplatenie poplatku) vám do 30.4.2021 e-mailom pošleme Rozhodnutie o podmienečnom prijatí
- následne vám budú na vaše telefónne číslo zaslané prihlasovacie údaje do systému AIS
- informácie k odosielaniu dokladov o ukončení bc štúdia upresníme podľa vývoja pandemickej situácie, zatiaľ NIE JE potrebné ich odoslať do 10.6. ako bolo uvedené v pôvodných podmienkach, nakoľko budeme uchádzačky a uchádzačov prijímať podmienečne

druhé kolo prijímacieho konania sa bude určite konať len v študijných porgramoch aplikovaná ekonómia a verejná politika a v študijnom programe Európske štúdia akreditovanom čisto v anglickom jazyku (spoplatnený). V ostatných študijných programoch sa môže druhé kolo konať v prípadne nenaplnenia počtu plánovaných prijatých uchádzačiek/uchádzačov

PhD štúdium

- podmienky zostávajú nezmenené (viď nižšie)
- Prijímacie skúšky sa budú konať v termíne od 24.5.2021 - 11.6.2021

Prihláška

Prihláška na štúdium sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať aj prílohy. 

Je potrebné uhradiť poplatok za prijímacie konanie s povinným uvedením špecifického symbolu podľa príkazu na úhradu, ktorý sa generuje po vyplnení e-prihlášky. 

Doktorandské štúdium

Podmienky prijímacieho konanie na FSEV UK v akad.roku 2021/2022 na doktorandské štúdium

Prihlášky sa podávaju od 1.3.2021 po vypísaní tém dizertačných prác. Súčasťou príhlášky je aj projekt dizertačnej práce. V e-prihláške si vyberte zvolenú tému.

Vypísané témy nájdete tu.

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.

Spracovanie agendy prijímacieho konania

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.
kontaktovať nás môžete na: prihlásky@fses.uniba.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ (prezenčná) FORMA ŠTÚDIA

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno áno
EURÓPSKE ŠTÚDIA V ANGL. JAZYKU   áno áno
MEDIAMATIKA áno    
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA V ANGL. JAZYKU     áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGL. JAZYKU áno    
VEREJNÁ POLITIKA   áno áno

Študijné programy akreditované v anglickom jazyku sú zo zákona spoplatnené.
Viac informácií o študijných programoch nájdeš TU

Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA 150 50  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 130 80 podľa aktuálnej kapacity
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ V ANGLICKOM JAZYKU   25 podľa aktuálnej kapacity
MEDIAMTIKA 60    
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 90 60 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 120 40 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGLICKOM JAZYKU 40 -  
VEREJNÁ POLITIKA   40 podľa aktuálnej kapacity