Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

Otvorenie prijímacie konanie so začiatkom štúdia v 2021/2022

Prihlášky do prijímacieho konanie sa budú môcť podávať od 18.11.2020 do 31.3.2021 v bakalárskych a magisterských študijných programoch. v doktorandských sa budú môcť podávať od 1.3.2021 po vypísaní tém dizertačných prac do 30.4.2021

POZOR ZMENA! Zrušenie externej časti maturitnej skúšky a následné zmeny v Podmienkach prijímacieho konania

Nakoľko bola externá časť maturitnej skúšky zrušená, pracujeme na úprave podmienok prijímacieho konania pre bakalárske štúdium, ktoré budú dostupné na prelome mesiacov január/február na našej webovej stránke a sociálnych sieťach. 

Nové podmienky budú rovnako platiť aj pre tie uchádzačky a tých uchádzačov, ktoré/í ukončili stredoškolské vzdelanie pred akad. rokom 2020/2021.

Náležitosti prihlášky, ktoré sú uvedené v Podmienkach prijímacieho konania stále platia.

Prihláška

Prihláška na štúdium sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať aj prílohy. 

Je potrebné uhradiť poplatok za prijímacie konanie s povinným uvedením špecifického symbolu podľa príkazu na úhradu, ktorý sa generuje po vyplnení e-prihlášky. 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ (prezenčná) FORMA ŠTÚDIA

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno áno
EURÓPSKE ŠTÚDIA V ANGL. JAZYKU   áno áno
MEDIAMATIKA áno    
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA V ANGL. JAZYKU     áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGL. JAZYKU áno    
VEREJNÁ POLITIKA   áno áno

viac informácií o študijných programoch nájdeš TU

Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA 150 50  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 130 80 podľa aktuálnej kapacity
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ V ANGLICKOM JAZYKU - 25 podľa aktuálnej kapacity  
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 90 60 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 90 40 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGLICKOM JAZYKU 30 - -  
VEREJNÁ POLITIKA   40 podľa aktuálnej kapacity

Doktorandské štúdium

Podmienky prijímacieho konanie na FSEV UK v akad.roku 2021/2022 na doktorandské štúdium

Prihlášky sa podávaju od 1.3.2021 po vypísaní tém dizertačných prác. Súčasťou príhlášky je aj projekt dizertačnej práce.

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.

Spracovanie agendy prijímacieho konania

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.
kontaktovať nás môžete na: prihlášky@fses.uniba.sk