Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu.

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

V 2. kole prijímacieho konania si môžete podať prihlášku na nasledovné študijné programy:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
 • mediamatika
 • sociálna antropológia

Termín:

do 31. augusta 2019

 

Zároveň s prihláškou si uchádzač vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. augusta 2019.

Úplné znenie podmienok prijímacieho konania na jednotlivé stupne štúdia a dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky, nájdete pod textom.

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
 • sociálna a pracovná psychológia
 • sociálna antropológia
 • verejná politika

Termín:

do 31. augusta 2019

Zároveň s prihláškou si uchádzač vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. augusta 2019

Úplné znenie podmienok prijímacieho konania na jednotlivé stupne štúdia a dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky, nájdete nižšie v texte.

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami v ak. roku 2018/2019

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

 • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
 • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
 • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.


Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.