Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ (prezenčná) FORMA ŠTÚDIA

Akreditované štud. programy FSEV UK na 2023/2024
Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno áno
EURÓPSKE ŠTÚDIA V ANGL. JAZYKU   áno áno
MEDIAMATIKA áno    
PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA     áno
PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA V ANGL. JAZYKU     áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA V ANGL. JAZYKU     áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno  
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGL. JAZYKU áno    
VEREJNÁ POLITIKA   áno áno

Študijné programy akreditované v anglickom jazyku sú zo zákona spoplatnené.
Viac informácií o študijných programoch

Prihláška

Prihláška na štúdium sa podáva LEN elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky na FSEV v elektronickom systéme nájdete TU - verzia z roku 2018.)

NÁVOD na podanie e-prihlášky UK na BC - verzia z roku 2022

NÁVOD na podanie e-prihlášky UK na MGR - verzia z roku 2022

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať aj prílohy  - po potvrdení prihlášky - napr potvrdenie o uhradení poplatku či maturitné vysvedčenie. 

Je potrebné uhradiť poplatok za prijímacie konanie s povinným uvedením špecifického symbolu podľa príkazu na úhradu, ktorý sa generuje po vyplnení e-prihlášky. Príkaz na úhradu má QR kód, ktorý stačí preskenovať cez mobilnú aplikáciu Vašej banky. 

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.

Prestup z inej vysokej školy/z inej fakulty UK

Vnútorný predpis FSEV č. 6/2021 - Pravidlá prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri prestupe študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis UK č. 4/2021 - Pravidlá prijímacieho konania v rámci UK

V prípade, že máte záujem o prestup na FSEV UK, kontaktujte nás na studijnefses.uniba.sk. 

Spracovanie agendy prijímacieho konania

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.
kontaktovať nás môžete na: prihlaskyfses.uniba.sk

Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA 150 50  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 130 80 podľa aktuálnej kapacity
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ V ANGLICKOM JAZYKU   20 podľa aktuálnej kapacity
MEDIAMATIKA 60    
PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA     podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 90 40 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 120 60 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGLICKOM JAZYKU 40 -  
VEREJNÁ POLITIKA   50 podľa aktuálnej kapacity

Poplatok za príjmacie konanie

Výška úhrady nákladov spojených s prijímacím konaním je 40 Eur.

O vrátenie administratívneho poplatku v plnej výške je možné požiadať len v prípade stornovania prihlášky:

  • Uchádzačkám a uchádzačom v 1. kole prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia do 30. apríla 2023. Vrátenie poplatku na základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 31. mája 2023, sa kráti o 20% z celkovej sumy. Po 31. máji 2023 už poplatky nebudú vrátené. Pre 3. stupeň štúdia sa uplatnia časové limity primerane. 
  • Uchádzačkám a uchádzačom v 2. kole prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia do 15. augusta 2023. Vrátenie poplatku na základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 20. augusta 2023, sa kráti o 20% z celkovej sumy. Po 20. auguste 2023 už poplatky nebudú vrátené. Pre 3. stupeň štúdia sa uplatnia časové limity primerane.

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK7181800000007000149691

Variabilný symbol: 2023

Špecifický symbol nájde uchádzač v prevodovom príkaze v e-prihláške (systém ho generuje automaticky).


Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691

SWIF CODE: SPSRSKBA

Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, Slovenská republika