Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu.

Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

Z dôvodu zrušenia písomných maturít, ktoré sú podmienkou v prijímacom konaní FSEV UK pracujeme na nevyhnutných zmenách v Podmienkach prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia a nájdení alternatívy pre vyhodnotenie prijímcieho konania. Termín podávania prihlášok do 30.4.2020 je stále platný. Informácie budeme aktualizovať. Stay tunned and stay healthy! 

V rámci opatrení na FSEV UK (príkaz dekanky č. 3/2020) sa termín podávania elektronických prihlášok predlžuje do 30.4.2020 vo všetkých študijných programoch v bakalárskom aj magisterskom stupni. V prípade, že počet prihlášok bude vyšší ako smerné číslo pre príslušný program, rozhodnutie o počte prijatých bude predmetom zasadnutia Prijímacej komisie. V prípade naplnenia smerného čísla prijatých uchádzačiek a uchádzačov sa už prihlášky nebudú príjmať ani do druhého kola prijímacieho konania. Do druhého kola prijímacieho konania budú postúpené/í len tie uchádzačky a uchádzači, ktoré/í nebudú vedieť elektronicky doložiť potrebné dokumenty včas. 

Všetka komunikácia bude prebiehať elektronicky, až do odznenia mimoriadnej situácie. 

Uchádzačky a uchádzači podávajú počas mimoriadnej situácie len elektronické prihlášky cez https://e-prihlaska.uniba.sk. Vytlačené a podpísané prihlášky a overené kópie potrebných dokumentov dopošlú až po odznení mimoriadnej situácie postou alebo prinesú osobne, najneskôr však na Welcome day pre prvý ročník. Po odoslaní elektronickej prihlášky pošlú na email prihlasky@fses.uniba.sk kópie ostatných dokumentov (do predmetu mailu dajte prioritný študijný program a stupeň štúdia, ktorý ste uviedli v prihláške) podľa Podmienok prijímacieho konania v danom stupni štúdia a to konkrétne:

BC stupeň
Uchádzačky a uchádzači maturujúce/i pred rokom 2020
- štruktúrovaný životopis - stačí nepodpísaný
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- maturitné vysvedčenie - neoverená kópia 

Uchádzačky a uchádzači maturujúce/i v roku 2020
- štruktúrovaný životopis - stačí nepodpísaný
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- neoverenú kópiu maturitného vysvedčenia pošlú čo najskôr po obdržaní vysvedčenia elektronicky, overenú kópiu po odznení mimoriadnej situácie poštou alebo osobne, najneskôr na "Welcome day pre prvý ročník" (fyzický zápis). 

MGR stupeň
Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali bc štúdium pred akad. rokom 2019/2020
- štruktúrovaný životopis
- diplom o ukončení bc alebo mgr štúdia - stačí neoverená kópia
- vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu - stači neoverená kópia
- overené kópie dokladov doložia po odznení mimoriadnej situácie poštou alebo osobne, najneskôr na "Welcome day pre prvý ročník" (fyzický zápis)

Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í ukončia bc štúdium v akad. roku 2019/2020
- štruktúrovaný životopis
- potvrdenie študijného oddelenia vysokej školy, na ktorej vykonali štátnu skúšku, s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky vo formáte predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky
- diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške - overené kópie doložia poštou alebo osobne, najneskôr však na "Welcome day pre prvý ročník"

Zmena podmienok PK (zmena sa bude aktualizovať z dôvodu zrušenia písomnej časti maturitnej skúšky MŠŠVaV)
Všetkým uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í splnia formálne podmienky zaradenia do prijímacieho konania (prihláška, platba) bude zaslané elektronické Rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium a to až do naplnenia smerného čísla pre príslušný študijný program.
Uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í splnia podmienku doloženia maturitného vysvedčenia/potvrdenia o vykonaní štátnej skúšky na bc stupni, bude zaslané elektronické Rozhodnutie o prijatí na štúdium, a to až do naplnenia smerného čisla pre príslušný študijný program. V prípade, že počet prihlášok bude vyšší ako smerné číslo pre príslušný program, rozhodnutie o počte prijatých bude predmetom zasadnutia Prijímacej komisie (22.6.2020). Podpísaný originál Rozhodnutia o prijatí bude študentkám a študentom doručený poštou alebo osobne na "Welcome day pre prvý ročník". 

Po prijatí Rozhodnutia o prijatí sa študentky a študenti prvých ročníkov budú môcť zapísať elektronicky cez Akademický informačný systém (AIS2) podľa zverejnených odporúčaných študijných plánov jednotlivých študijných programov. 

Termín prihlášok na PhD štúdium sa predlžuje do 31.5.2020. 

 

 
Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami v ak. roku 2020/21

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.


Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.