Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

Otvorenie prijímacie konanie so začiatkom štúdia v 2021/2022

Prihlášky do prijímacieho konanie sa budú môcť podávať od 18.11.2020 do 31.3.2021 v bakalárskych a magisterských študijných programoch. v doktorandských sa budú môcť podávať od 1.3.2021 po vypísaní tém dizertačných prac do 30.4.2021

POZOR ZMENA! Zrušenie externej časti maturitnej skúšky a následné zmeny v Podmienkach prijímacieho konania

Aktualizácia: 29.1.2021

Nakoľko bola externá časť maturitnej skúšky zrušená, prijali sme ZMENY PODMIENOK PRIJÍMACIEHO KONANIA.
Termín na podávanie prihlášok ostáva nezmenený:
BC a MGR štúdium - do 31.3.2021
PhD štúdium - od 1.3.2021 - 30.4.2021

stručný súhrn zmien:

BC štúdium

1. maturita na strednej škole na území SR
a) študijné programy Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Mediamatika, Sociálna antropológia a Sociálna pracovná psychológia v angl. jazyku (PP/en - spoplatnené štúdium)
- podmienka vykonania externej maturitnej skúšky z anglického jazyka sa nahrádza zaslaním potvrdenia o prihláške na maturitnú skúšku z anglického jazyka (minimálna úroveň B2). Toto potvrdenie je možné priložiť k e-prihláške alebo doposlať e-mailom na prihlasky@fses.uniba.sk
- Stále platí, že akceptujeme aj SCIO testy a certifikáty uvedené v pôvodných Podmienkach PK)
- po splnení týchto podmienok (prihláška na VŠ, zaplatenie poplatku za prijímacie konanie a zaslanie potvrdenia o prihláške na maturitnú skúšku v AJ) vám bude e-mailom doručené rozhodnutie o podmienečnom prijatí (tu už stačí len zmaturovať, resp. ukončiť strednú školu - to je tá ostávajúca podmienka)
- následne Vám budú na Vaše telefónne číslo zaslané prihlasovacie údaje do systému AIS na vyplnenie a poslanie návratky - t.j. týmto záväzne preukážete záujem u nás študovať
- potom už len čakáte na informácie k predzápisu a riadnemu zápisu

b) študijný program Sociálna a pracovná psychológia
-
 podmienka predloženia výsledku externej časti maturitnej skúšky sa nahrádza výsledkom prijímacej skúšky organizovanej online formou (cez MS Forms) z  anglického jazyka, slovenského jazyka a všeobecných predpokladov na štúdium
- oznámenie o konaní prijímacej skúšky odošleme do 30.4.2021. na váš e-mail. Prihlasovacie údaje vám potom prídu do SMS správy
- Preto je nevyhnutné vyplniť vašu (nie rodičovskú) e-mailovú adresu a telefónne číslo v prihláške
- prijímacia skúška sa bude konať najneskôr do 31.5.2021
- výsledky prijímacej skúšky (t.j. získané body) budú anonymizovane zverejnené na našej webstránke podľa ID kódu v pozvánke na prijímaciu skúšku
- výsledky prijímacieho konania (či ste alebo nie ste prijatá/ý) budú zverejnené 16.6.2021 po zasadnutí prijímacej komisie FSEV UK
- následne Vám e-mailom pošleme rozhodnutie o (podmienečnom) prijatí
- následne sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov z pozvánky do systému AIS, vyplníte a pošlete návratku - t.j. týmto záväzne preukážete záujem u nás študovať
- potom už len čakáte na informácie k predzápisu a riadnemu zápisu
- druhé kolo prijímacieho konania sa bude konať len v študijných programoch akreditovaných v čisto anglickom jazyku (PP1/en - spoplatnený program), prípadne v študijných programoch, v ktorých sa nenaplnia kapacity v prvom kole. Odporúčame však neotáľať a podať si prihlášku do 31.3.2021

2. maturita na strednej škole mimo územia SR - podmienky zostávajú nezmenené

MGR štúdium

- bez ohľadu na národnosť alebo vysokú školu, kde ste získali Bc diplom
- po splnení podmienok FSEV UK (poslanie prihlášky na VŠ a zaplatenie poplatku) vám do 30.4.2021 e-mailom pošleme Rozhodnutie o podmienečnom prijatí
- následne vám budú na vaše telefónne číslo zaslané prihlasovacie údaje do systému AIS
- do dňa zápisu nám predložíte doklady o vzdelaní, prípadne potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky (tieto informácie upresníme neskôr)
druhé kolo prijímacieho konania sa bude určite konať len v študijných porgramoch aplikovaná ekonómia a verejná politika a v študijnom programe Európske štúdia akreditovanom čisto v anglickom jazyku (spoplatnený). V ostatných študijných programoch sa môže druhé kolo konať v prípadne nenaplnenia počtu plánovaných prijatých uchádzačiek/uchádzačov

PhD štúdium

- podmienky zostávajú nezmenené (viď nižšie)
- Prijímacie skúšky sa budú konať v termíne od 24.5.2021 - 11.6.2021

Prihláška

Prihláška na štúdium sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať aj prílohy. 

Je potrebné uhradiť poplatok za prijímacie konanie s povinným uvedením špecifického symbolu podľa príkazu na úhradu, ktorý sa generuje po vyplnení e-prihlášky. 

Doktorandské štúdium

Podmienky prijímacieho konanie na FSEV UK v akad.roku 2021/2022 na doktorandské štúdium

Prihlášky sa podávaju od 1.3.2021 po vypísaní tém dizertačných prác. Súčasťou príhlášky je aj projekt dizertačnej práce. V e-prihláške si vyberte zvolenú tému.

Vypísané témy nájdete tu.

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.

Spracovanie agendy prijímacieho konania

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.
kontaktovať nás môžete na: prihlásky@fses.uniba.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ (prezenčná) FORMA ŠTÚDIA

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno áno
EURÓPSKE ŠTÚDIA V ANGL. JAZYKU   áno áno
MEDIAMATIKA áno    
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA V ANGL. JAZYKU     áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno áno
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGL. JAZYKU áno    
VEREJNÁ POLITIKA   áno áno

viac informácií o študijných programoch nájdeš TU

Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma)
APLIKOVANÁ EKONÓMIA 150 50  
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ 130 80 podľa aktuálnej kapacity
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ V ANGLICKOM JAZYKU - 25 podľa aktuálnej kapacity  
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA 90 60 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA 90 40 podľa aktuálnej kapacity
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA V ANGLICKOM JAZYKU 30 - -  
VEREJNÁ POLITIKA   40 podľa aktuálnej kapacity