Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači

Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky na štúdium v druhom kole

Prihlášky do druhého kola prijímajú nasledovné študijné programy:

Bakalársky študijný program: Bachelor of Arts in Psychology (vyučované v angličtine)

Študijný poradca: Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
e-mail: bronislava.strnadelovafses.uniba.sk

Program je spoplatnený sumou 2500 €/akademický rok 

Posledný termín poslania prihlášky: 15. 7. 2020

 

Magisterský študijný program: Aplikovaná ekonómia

Študijná poradkyňa: Ing. Miroslava Jánošová, PhD.
e-mail: miroslava.janosovafses.uniba.sk

Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

 

Magisterský študijný program: European Studies MA (vyučované v angličtine)

Študijná poradkyňa: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
e-mail: lucia.mokrafses.uniba.sk

Študijný program je spoplatnený sumou 2500 €/akademický rok. 

Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

 

Magisterský študijný program: Verejná politika

Študijný poradca: Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
e-mail: matus.slobodafses.uniba.sk

Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

 

Doktorandské štúdium

Európske štúdiá a politiky - denná aj externá forma
Verejná politika - denná aj externá forma

Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

viac informácií k témam dizertačných prác pre druhé kolo nájdete tu

 

Viac o študijných programoch sa dozviete tu.

Výsledky prijímacej skúšky na PhD štúdium

sociálna a pracovná psychológia 

ID osoby

body

1314485

85

1134019

85

1001414

25

1312917

80

1207294

80

1207256

80

1205645

65

1075157

90

1314888

90

 

 

bodová hranica pre prijatie: 65 bodov

sociálna antropológia

ID osoby

body

1314529

61

1018495

89

1298188

36

1299021

83

bodová hranica pre prijatie: 61 bodov

verejná politika

ID osoby

body

1314937

85

1262658

80

bodová hranica pre prijatie: 80 bodov

európske štúdiá a politiky

ID osoby

body

1002753

93

1294440

80

1021662

60

1192924

53

1213634

95

1312664

55

1315021

94

1215847

45

1249878

50

 

 

Zoznamy prijatých uchádzačiek a uchádzačov

študijný program sociálna a pracovná psychológia - slovenská stredná škola
zoznam prijatých nájdete tu

neúspešné/í na soc. a prac. psychológiu prijaté/í na alternatívny študijný program - slovenská stredná škola/všetky študijné programy
zoznam prijatých nájdete tu

uchádzačky a uchádzači so zahraničnou strednou školou - všetky študijné programy
zoznam nájdete tu

PROSÍME VŠETKY PRIJATÉ UCHÁDZAČKY A PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV, ABY POTOM, ČO DOSTANÚ MATURITNÉ VYSVEDČENIE, ZASLALI JEHO KÓPIU NA prihlaskyfses.uniba.sk. Overenú kópiu potom prinesú na zápis v septembri podľa organizačných pokynov. Viac informácií pre novoprijaté študentky a novoprijatých študentov nájdete tu.

Neprijatým uchádzačkám a uchádzačom budeme zasielať rozhodnutie o neprijatí v priebehu budúceho týždňa poštou s určením do vlastných rúk, kde budú uvedené aj informácie o možnosti podania odvolania.  

Výsledky prijímacej skúšky

výsledky prijímacieho konanie na študijný program sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (ID kód)

1316700

1207265

1309559

1296569

1300270

1267422

1316731

1305171

1309025

1307205

1309285

1301682

1166431

1287612

1312918

1308467

 

pre uchádzačky a uchádzačov na program soc. a prac. psychológia (so slovenskou strednou školou)
výsledky

pre uchádzačky uchádzačov so so zahraničnou strednou školou - všetky študijné programy
výsledky

ID kód nájdete v eletronickej pozvánke na prijímaciu skúšku. 

Pokiaľ sa v zozname nenájdete ale test ste vyplnili a odoslali, emailom kontakujte prodekanku pre štúdium na kristina.jankovafses.uniba.sk. 

Prijímacia komisia zasadne 2.6.2020, kde rozhodne o bodovej hranici pre prijatie a teda aj Vašom prijatí či neprijatí.  

UPOZORNENIE - vybrané možnosti podávania prihlášok do 31.8.2020

Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy akreditované v slovenskom jazyku uplynul 30.4.2020. Ďalšie prihlášky už neprijímame.

Do 15.7.2020 je možné podať prihlášku na bakalársky študijný program sociálna a pracovná psychológia poskytovaný v anglickom programu, ktorý je zo zákona spoplatnený. 

Prestupový termín, ktorý je dostupný na e-prihláške je vhodný len pre študentky a študentov, ktoré/í už ukončili aspoň prvý ročník štúdia na inej vysokej škole alebo inej fakulte UK. Tento termín NIE JE vhodný pre čerstvé absolventky a absolventov stredných škôl. 

V magisterskom stupni je možné podať prihlášky do druhého kola prijímacieho konanie v študijných programoch aplikovaná ekonómia a verejná politika akreditovaných v slovenskom jazyku v programe európske štúdia akreditovanom v anglickom jazyku, ktorý je zo zákona spoplatnený, do 31.8.2020. 

Aktualizácia k 14.5.2020 - Pozvánky na prijímaciu skúšku a Rozhodnutia o podmienečnom prijatí máte na mailoch

PRE VSETKYCH, KTORYM NESLO PRIHLASENIE SA. SKONTROLUJTE SI, POD AKYM MICRODOFT KONTOM STE PRIHLASENI - POUZITE UNIBA EMAIL. NAPR CEZ form.office.com - vpravo hore mate konto, pod ktorym ste prihlaseni. tam musite dat unibacky mail. 

PROSÍME VŠETKÝCH, KTORÝM BOLO DORUČENÉ ROZHODNUTIE O PODMIENEČNOM PRIJATÍ, ABY POČAKALI NA ORGANIZAČNÉ POKYNY, KDE BUDE VYSVETLENĚ, AKO POSIELAŤ NÁVRATKY A AKÁ BUDE VÝŠKA POPLATKOV!!! ZATIAĽ NIČ NEPLAŤTE A NEPOSIELAJTE!!! ĎAKUJEME

Tie a tí, ktoré/í ste už niečo zaplatili, skontrolujte si Vaše poplatky a prípadne si vygenerujte ďalšie (napr. za validačnú známku na ISIC a podobne)

Organizačné pokyny nájdete tu

13. a 14.5. 2020 sme rozoslali pozvánky na prijímaciu skúšku všetkým uchádzačkám a uchádzačom v štud. programe sociálna a pracovná psychológia a všetkým uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í absolvovali alebo absolvujú strednú školu v zahraničí, ktorí zaplatili poplatok za prijímacie konanie. Zároveň by všetkým do piatku 15.5.2020 19:00 hod. mala prísť SMS s prihlasovacími údajmi. 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA SA V OBOCH PRÍPADOCH BUDE KONAŤ V PIATOK 22.5.2020 O 14:00 HOD. BUDE PREBIEHAŤ ELEKTRONICKY CEZ MS FORMS. 

V prípade, že budete neúspešné/í na prijímacej skúške, môže Vám byť ponúknutý študijný program, ktorý ste uviedli ako alternatívu, ak sa nenaplnila kapacita daného programu uchádzač(ka)mi, ktoré/í ho uviedli ako prioritný. 

Tak isto sme uchádzačkám a uchádzačom na ostatné študijné programy v bc stupni a všetkým na mgr stupni, ktorí zaplatili poplatok za prijímacie konanie poslali Rozhodnutia o podmienečnom prijatí na prioritný štusijný program. Tiež by všetkým mali prísť prihlasovacie údaje do piatku 15.5.2020 19:00 hod. 

 

V PRÍPADE, ŽE STE NEDOSTALI ŽIADNU POZVÁNKU ALEBO ROZHODNUTIE NA VÁŠ EMAIL, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NA prihlaskyfses.uniba.sk. 

V PRÍPADE, ŽE STE NEDOSTALI SMS S PRIHLASOVACÍMI ÚDAJMI, KONTAKTUJTE PROSÍM CEPIT NA ICH INFOLINKE OD PONDELKA 18.5.2020 OD 09:00 HOD. 

Prosíme Vás, aby ste si detailne prečítali všetky inštrukcie, najmä na zmenu iniciálneho hesla. Pre tých, čo budú robiť prijímačky, vyskúšajte si aj cvičný test.

Ďakujeme, že sme to spolu všetko zvládli a dúfame, že ste s plne elektronickým kontaktom spokojné a spokojní. My sme sa tiež čo-to naučili. 

Študijné oddelenie FSEV UK

 

 

Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu.

FAQ

POZRITE SI ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY tu. Ich zoznam budeme priebežne akutalizovať.

Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

Z dôvodu zrušenia písomných maturít, ktoré sú podmienkou v prijímacom konaní FSEV UK pracujeme na nevyhnutných zmenách v Podmienkach prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia. Návrh na zmeny nájdete nižšie. Tieto návrhy zmien ešte musí schváliť Akademický senát FSEV UK. O schválení Vás budeme informovať. Termín podávania prihlášok do 30.4.2020 je stále platný. Informácie budeme aktualizovať. Stay tunned and stay healthy! 

Aktualitácia k 12.5.2020 - Dekanka vydala príkaz č.4 k zmenám podmienok PK, kde boli pôvodné návrhy zapracované. 

!!!PROSÍME VŠETKY UCHÁDZAČKY A UCHÁDZAČOV, ABY SLEDOVALI NÁŠ WEB, NAŠE SOCIÁLNE SIETE A SVOJ EMAIL PRAVIDELNE, KEĎŽE TOTO BUDÚ NAŠE HLAVNĚ KOMUNIKAČNÉ KANÁLY!!! 

V rámci opatrení na FSEV UK (príkaz dekanky č. 3/2020) sa termín podávania elektronických prihlášok predlžuje do 30.4.2020 vo všetkých študijných programoch v bakalárskom aj magisterskom stupni, čím sa ruší dodatočný termín prihlášok 31.8.2020 v študijných programoch v slovenskom jazyku. V prípade, že počet prihlášok bude vyšší ako smerné číslo pre príslušný program, rozhodnutie o počte prijatých bude predmetom zasadnutia Prijímacej komisie. V prípade naplnenia smerného čísla prijatých uchádzačiek a uchádzačov sa už prihlášky nebudú príjmať ani do druhého kola prijímacieho konania. Do druhého kola prijímacieho konania budú postúpené/í len tie uchádzačky a uchádzači, ktoré/í nebudú vedieť elektronicky doložiť potrebné dokumenty včas. 

Všetka komunikácia bude prebiehať elektronicky, až do odznenia mimoriadnej situácie. 

POZOR! prílohy (životopis, potvrdenie o zaplatení či maturitné vysvedčenie) môžete prikladať aj k samotnej e-prihláške! 

Uchádzačky a uchádzači podávajú počas mimoriadnej situácie len elektronické prihlášky cez https://e-prihlaska.uniba.sk, kde múžu vkladať aj prílohy (životopis, kópia vysvedčenia, potvrdenie o zaplatení). Vytlačené a podpísané prihlášky a overené kópie potrebných dokumentov dopošlú až po odznení mimoriadnej situácie postou alebo prinesú osobne, najneskôr však na Welcome day pre prvý ročník. V prípade, že uchádzačky uchádzači nepriložili prílohy do e-prihlášky, pošlú tieto prílohy na email prihlasky@fses.uniba.sk  (do predmetu mailu dajte prioritný študijný program a stupeň štúdia, ktorý ste uviedli v prihláške) podľa Podmienok prijímacieho konania v danom stupni štúdia a to konkrétne:

BC stupeň
Uchádzačky a uchádzači maturujúce/i pred rokom 2020
- štruktúrovaný životopis - stačí nepodpísaný
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- maturitné vysvedčenie - neoverená kópia (môžete posielať  už spolu so životopisom a potvrdením o zaplatení poplatku)

Uchádzačky a uchádzači maturujúce/i v roku 2020
- štruktúrovaný životopis - stačí nepodpísaný
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- neoverenú kópiu maturitného vysvedčenia pošlú čo najskôr po obdržaní vysvedčenia elektronicky, overenú kópiu po odznení mimoriadnej situácie poštou alebo osobne, najneskôr na "Welcome day pre prvý ročník" (fyzický zápis). 

MGR stupeň
Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali bc štúdium pred akad. rokom 2019/2020
- štruktúrovaný životopis
- diplom o ukončení bc alebo mgr štúdia - stačí neoverená kópia
- vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu - stači neoverená kópia
- overené kópie dokladov doložia po odznení mimoriadnej situácie poštou alebo osobne, najneskôr na "Welcome day pre prvý ročník" (fyzický zápis)

Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í ukončia bc štúdium v akad. roku 2019/2020
- štruktúrovaný životopis
- potvrdenie študijného oddelenia vysokej školy, na ktorej vykonali štátnu skúšku, s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky vo formáte predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky
- diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške - overené kópie doložia poštou alebo osobne, najneskôr však na "Welcome day pre prvý ročník"

AKTUALIZOVANÉ: Návrh zmien podmienok PK pre bakalársky stupeň (pracujeme na formálnom schválení nových podmienok podľa návrhov garantiek a garantov študijných programov)
V bakalárskych študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, európske štúdiá a mediamatika sa formálna podmienka písomnej časti maturitnej skúšky mení na formálnu podmienku absolvovania ústnej maturitnej skúšky a nebude sa robiť prijímacia skúška. Všetkým uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í splnia formálne podmienky zaradenia do prijímacieho konania (prihláška, platba) bude zaslané elektronické Rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium. Po doložení kópie maturitného vysvedčenia (čo najskôr po maturite a emailom na prihlasky@fses.uniba.sk) a kontrole absolvovania ústnej maturitnej skúšky zo slovenského a anglického jazyka, prípadne SCIO testov, ak ste ich stihli absolvovať a pri anglickom jazyku stále uznávame aj certifikáty ako alternatívu, budú všetky uchádzačky a všetci uchádzači prijaté/í na štúdium v danom študijnom programe, ktorý vyznačili za prioritný. Túto skutočnosť oznámime spolu so zaslaním organizačných pokynov k elektronickému zápis a k "Welcome day pre prvý ročník". Potom sa študentky a študenti prvých ročníkov budú môcť zapísať elektronicky cez Akademický informačný systém (AIS2) podľa zverejnených odporúčaných študijných plánov jednotlivých študijných programov. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia prinesú novorpijaté študentky a študenti na "Welcome day pre prvý ročník". 

V bakalárskom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa z dôvodu počtu prihlášok bude realizovať prijímacia skúška online formou, ktorú včas zverejníme. Tým pádom nie je potrebná maturita zo slovenského a anglického jazyka. Po absolvovaní prijímacej skúšky a zasadnutí prijímacej komisie zverejníme výsledky na našej webovej stránke a úspešným uchádzačkám a uchádzačom pošleme v čo najkratšom čase Rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium. Po doložení kópie maturitného vysvedčenia (emailom na prihlaskyfses.uniba.sk) budú tieto uchádzačky a títo uchádzači riadne prijaté/í na štúdium, čo im bude oznámené spolu so zaslaním organizačných pokynov k elektronickému zápisu a k "welcome day pre prvý ročník". Potom sa študentky a študenti prvých ročníkov budú môcť zapísať elektronicky cez Akademický informačný systém (AIS2) podľa zverejneného odporúčaného študijného plánu. 

Tie uchádzačky a tí uchádzaťi, ktoré/í budú maturovať neskôr (napr. v auguste) doložia maturitné vysvedčenie po maturite, najneskôr však do. 4.9.2020. Prihlášku je však potrebné podať v termíne do 30.4.2020 v študijných programoch realizovaných v slovenskom jazyku. 

V študijných programoch realizovaných v anglickom jazyku bude možné podávať prihlášky do 31.8.2020. 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
V magisterských študijných programoch sa bude po splnení formálnych náležitostiach prihlášky (prihláška, platba) posielať Rozhodnutie o pomienečnom prijatí na štúdium. Po doložení dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. alebo 2. stupňa/potvrdení o vykonaní štátnych skúšok budú uchádzačky a uchádzači riadni prijatí na štúdium, čo im oznámime elektronicky. 

 

!!!PROSÍME VŠETKY UCHÁDZAČKY A UCHÁDZAČOV, ABY SLEDOVALI NÁŠ WEB, NAŠE SOCIÁLNE SIETE A SVOJ EMAIL PRAVIDELNE, kEĎŽE TOTO BUDÚ NAŠE HLAVNĚ KOMUNIKAČNÉ KANÁLY!!! 

 

Termín prihlášok na PhD štúdium sa predlžuje do 31.5.2020. 

(kópia 1)

 

 
Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami v ak. roku 2020/21

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.


Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.