Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné programy a plány

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DENNÁ (prezenčná) FORMA ŠTÚDIA

Študijný program bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium (denná a externá forma) štud. program len v angl. jazyku
(stupeň štúdia) - spoplatnené štúdium
APLIKOVANÁ EKONÓMIA áno áno    
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno   áno - Mgr.
MEDIAMATIKA-výučba v Martine áno      
PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA     áno áno - PhD.
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno áno áno - PhD.
SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA áno áno   áno - Bc.
VEREJNÁ POLITIKA   áno    
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY     áno áno - PhD.

Prihlasovanie sa na štúdium so začiatkom v akad. roku 2023/2024 sa otvára dňa 1.1.2023.
Na všetky Bc a Mgr štud. programy bude možné sa prihlásiť do 31.3.2023. 

Na všetky PhD programy sa podáva prihláška do 30.4.2023.

Podrobné informácie pre uchádzačky a uchádzačov