Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FSEV UK v študijných odboroch: