Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FSEV UK v študijných odboroch:

 • politológia
 • sociálna antropológia
 • sociálna psychológia a psychológia práce
 • Dokumenty:

  • Vnútorný predpis UK č. 7/2014
   Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave v znení dodatku č.1.
  • Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2016
   Kritériá Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a vedecko-pedagogického titulu "profesor".
   Vnútorný predpis bol schválený vo Vedeckej rade FSEV UK 5. 4. 2016 a vo Vedeckej rade UK 11. 4. 2016.

  • Vnútorný predpis UK č. 16/2013
   Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave

   Aktuálne:

   • Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

   •  Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v

    zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 22. júna 2021 sa pred Vedeckou radou FSEV UK uskutoční online

    o 9.00 h habilitačná prednáška Mgr. Tomáša Profanta, PhD., pracovníka  Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, v študijnom odbore politológia.

    Názov habilitačnej práce:  Kritika rozvoja

    Téma habilitačnej prednášky:  Rozvojový diskurz a jeho mocenské dopady

    Link na verejné zasadnutie cez aplikáciu MS Teams je dostupný TU