Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Legislatíva na FSEV UK

Na týchto stránkach Vám ponúkame výber zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú zákony NR SR, nariadenia vlády SR a vyhlášky MŠ SR, ktoré sa vzťahujú k činnosti vysokých škôl, ako aj sústavu vnútorných predpisov Univerzity Komenského a Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Túto sústavu tvoria:

  • Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave,
  • Štatút FSEV UK a ďalšie vnútorné predpisy, ktorých vydanie určuje zákon
  • Vnútorné predpisy schvaľované AS FSEV UK na  návrh dekana FSEV alebo predsedu AS FSEV UK,
  • Vnútorné predpisy, schvaľované Vedeckou radou FSEV UK na návrh predsedu VR FSEV UK,
  • Organizačné a riadiace akty vydávané dekanom (smernice dekana a príkazy dekana). Smernice sú platné pre všetkých zamestnancov a študentov fakulty, ak v nich nie je ustanovené inak. Príkazy dekana majú charakter individuálnych riadiacich aktov a na webe FSEV UK sa zverejňujú len vo výnimočných prípadoch, ak majú dlhodobejšiu platnosť.

Počnúc rokom 2007 sú v súlade s Organizačným poriadkom FSEV vnútorné predpisy FSEV UK v každom kalendárnom roku číslované od  čísla jeden podľa časového sledu ich vydávania, bez zreteľa na to, ktorý orgán FSEV UK ich vydal, resp. schválil. Do tohto číslovania sú chronologicky zaradené aj prípadné dodatky, ktorými sa doplňujú alebo menia už vydané vnútorné predpisy a úplné znenia vnútorných predpisov, ktoré dekan FSEV UK môže vydať po každej zmene vnútorného predpisu. Teda vnútorné predpisy vydané v roku 2007 a v ďalších rokoch nájdete usporiadané podľa ročníkov ako vnútorné predpisy FSEV UK ročník 2007, vnútorné predpisy FSEV UK ročník 2008 a ďalšie.