Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Predpisy FSEV

Predpisy FSEV - ročník 2024

Vnútorný predpis č. 3/2024
Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 4/2021
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu FSEV UK na podporu vedeckej a výskumnej činnosti

Vnútorný predpis č. 2/2024
Smernica dekanky FSEV UK, ktorou sa upravuje spôsob predkladania záverečných správ, rigoróznych správ a habilitačných správ na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte sociálnych a ekonomických vied

Smernica dekanky FSEV UK č. 1/2024
Dodatok č. 1 k smernici dekanky č. 3/2023
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK - úplné znenie

Predpisy FSEV - ročník 2023

Vnútorný predpis č. 17/2023
Smernica dekanky č. 17/2023
o kontrole kvality pedagogickej činnosti na FSEV UK

Vnútorný predpis č. 16/2023
Konkrétne kritéria pre uvoľnenie z pedagogickej činnosti - tzv. "sabatical" na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 15/2023
Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 14/2023
Vnútorný predpis schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK (13/2023)

Vnútorný predpis č. 13/2023
Vnútorný predpis schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK

Vnútorný predpis č. 12/2023
Pravidlá prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri prestupe študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 11/2023
Vymedzovanie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 10/2023
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského, Fakulty sociálnych a ekonomických vied

Vnútorný predpis č. 9/2023
Organizačný poriadok Univerzity Komenského, Fakulty sociálnych a ekonomických vied

Vnútorný predpis č. 8/2023
Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 7/2023
Zásady voľby dekana alebo dekanky Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied

Vnútorný predpis č. 6/2023
ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied

Vnútorný predpis č. 5/2023
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2021
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu FSEV UK na podporu vedeckej a výskumnej činnosti

Vnútorný predpis č. 4/2023
schválený Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave
Štatút Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2023
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK - Úplné znenie
Príloha č.1 - vzor žiadosti o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi
Príloha č.2 - vzor žiadosti o predbežný súhlas s výskumom pri realizácii záverečnej práce
Príloha č.3 - príloha k žiadosti o posúdenie etiky výskumu v záverečnej práci, ktorej obsah je možné použiť pre účely budúceho publikovania

Vnútorný predpis č. 2/2023
Dodatok č. 1 k smernici dekanky č. 5/2022
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK

Vnútorný predpis č. 1/2023
Dodatok č. 1 k smernici dekanky č.3/2022 o zabezpečení odborných stáží študentiek a študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a spolupráci s partnerskými organizáciami
Príloha - Príloha č. 1 k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku
Annex - Annex No. 1 to the Protocol on the student´s study plan in the academic year

Predpisy FSEV - ročník 2022

Vnútorný predpis č. 7/2022
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2019
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FSEV UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2022
O poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na pracoviskách FSEV UK

Vnútorný predpis č. 5/2022
Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK
Príloha č. 1  – vzor žiadosti o  posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi
Annex No. 1  – model application for assessment of compliance of a research project with ethical standards
Príloha č. 2 – vzor žiadosti o predbežný súhlas s výskumom pri realizácii záverečnej práce
Annex No. 2 – model application for prior approval for thesis research

Vnútorný predpis č. 4/2022
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2021
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu FSEV UK na podporu vedeckej a výskumnej činnosti

Vnútorný predpis č. 3/2022
Smernica dekanky FSEV UK
o zabezpečení odborných stáží študentiek/a študentov na Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a spolupráci s partnerskými organizáciami

Vnútorný predpis č. 2/2022
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK
Elektronické hlasovanie vo voľbách do AS FSEV UK

Vnútorný predpis č. 1/2022
Systém kvality FSEV UK

Predpisy FSEV - ročník 2021

DLHODOBÝ ZÁMER Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021-2027 a jeho aktualizácia.

Vnútorný predpis č. 6/2021
Pravidlá prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri prestupe študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 5/2021
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK
Korešpondenčné hlasovanie vo voľbách do AS FSEV UK v prípade mimoriadnych okolností

Vnútorný predpis č. 4/2021
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu FSEV UK na podporu vedeckej a výskumnej činnosti pre rok 2021

Vnútorný prepis č. 3/2021
Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2013 Rokovací poriadok Vedeckej rady FSEV UK

Vnútorný predpis č. 2/2021
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Pravidlá navrhovania, schvaľovania, monitorovania a rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality na FSEV UK

Vnútorný predpis č. 1/2021
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Opatrenia FSEV UK na podporu študentov a študentiek a zabezpečenie procesov efektívneho učenia sa, vyučovania a hodnotenia orientovaného na študenta/ku

Predpisy FSEV - ročník 2020

Vnútorný predpis č. 5/2020
Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 5/2016 Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK na rok 2020

Vnútorný predpis č. 4/2020
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 9/2019
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií odborných asistentov a výskumných pracovníkov na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2020
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave
Príloha č. 1 - Individuálny študijný plán pre denné doktorandské štúdium
Príloha č. 2 - Individuálny študijný plán pre externú formu doktorandského štúdia
Smernica zrušená - hodnotenie kvality doktorandského štúdia prebieha v súlade s ustanoveniami Študijného poriadku UK a akreditovanými študijným programami. Zodpovednosť za kvalitu doktorandského študijného programu má príslušná Rada študijného programu podľa vnútorného predpisu FSEV UK 6/2023

Vnútorný predpis č. 2/2020
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Zriaďovanie a pôsobnosť programových komisií pre doktorandské študijné programy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 1/2020
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2011
Organizačný poriadok FSEV UK

Predpisy FSEV - ročník 2019

Vnútorný predpis č. 9/2019
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií odborných asistentov a výskumných pracovníkov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 8/2019
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 7/2019
Štatút Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2019
Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 5/2019
Dodatok č. 9 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis č. 4/2019
Smernica dekanky fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave o nepriamych nákladoch projektov

Vnútorný predpis č. 3/2019
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 1/2011
Štatút Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 2/2019
Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 5/2016 Smernica dekanky FSEV UK v Bratislave
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK

Predpisy FSEV - ročník 2018

Vnútorný predpis č. 14/2018
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 13/2018
Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 9/2018 - schválený AS UK
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2018
Dodatok č. 8 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK
Príloha č. 1 k dodatku č. 8 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis č. 5/2018 - schválený Vedeckou radou FSEV UK
Kritériá pre uvoľnenie z pedagogickej činnosti - tzv. "sabatical" FSEV UK

Vnútorný predpis č. 4/2018
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského, Fakulty sociálnych a ekonomických vied

Vnútorný predpis č. 3/2018
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 3/2016 - Štipendijný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis č. 2/2018
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 5/2016 - Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK

Vnútorný predpis č. 1/2018 
Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Organizačný poriadok
Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Predpisy FSEV - ročník 2017

Vnútorný predpis č. 1/2017
Dodatok č. 6 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis č. 2/2017
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 5/2016 Smernice dekanky FSEV UK - Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK pre rok 2016

Vnútorný predpis č. 3/2017.
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 3/2011.
Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a priznanie študijného programu v rámci UK.

Predpisy FSEV - ročník 2016

Vnútorný predpis 1/2016
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Vnútorný predpis 2/2016
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK o tvorbe a použití socálneho fondu pre zamestnancov FSEV UK.

Vnútorný predpis 3/2016
Štipendijný poriadok Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis 4/2016
Dodatok č. 5 k vnútornému predpisuFSEV UK č. 2/2011
Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis 5/2016
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK pre rok 2016

Vnútorný predpis 6/2016
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave.

Predpisy FSEV - ročník 2015

 

Vnútorný predpis č. 1/2015
Inštrukcia k implementácii projektov a administratívnemu zabezpečeniu projektov na FSEV UK.

Vnútorný predpis č. 2/2015
Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 5/2015 a príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 - Organizačný poriadok FSEV UK

Predpisy FSEV - ročník 2014

 Vnútorný predpis FSEV UK č. 5/2014
Etický kódex FSEV UK

Vnútorný predpis FSEV UK č. 4/2014 a príloha č. 1 – Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1
Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 8. 4. 2014.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2014
Pracovný poriadok FSEV UK
Pracovný poriadok FSEV UK nadobudol platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte UK dňa 14. 5. 2014. Súhlas zamestnancov bol udelený dňa 22. 5. 2014.
V AS FSEV UK bol schválený 8. 4. 2014. Účinnosť nadobúda dňom jeho zverejnenia 29. 5. 2014.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2014
Kritériá Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a vedecko-pedagogického titulu "profesor".
Vnútorný predpis bol schválený vo Vedeckej rade FSEV UK 19. 2. 2014 a vo Vedeckej rade UK 3. 3. 2014.
Predpis bol zrušený a nahradený Vnútorným predpisom č. 1/2016

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2014 a príloha č. 1 – Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1 Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 21. 2. 2014.

Predpisy FSEV - ročník 2013

Vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2013
Zriaďovanie a pôsobnosť odborových komisií pre doktorandské študijné odbory na FSEV UK v Bratislave
Smernica dekanky bola schválená Vedeckou radou FSEV UK 18. 12. 2013. Tento predpis nadobudol platnosť a účinnosť 18. decembra 2013.

Vnútorný predpis č. 8/2013 Študijný poriadok UK v Bratislave
Schválený Akademickým senátom UK v Bratislave. Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.
Predpis nahrádza vnútorný predpis UK v Bratislave č. 14/2008.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 7/2013
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave
Platný od 10. 9. 2013 a účinný od 11. 9. 2013.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 6/2013, príloha 1, príloha 2, príloha 3.
Požiarny štatút FSEV UK pre organizačné usporiadanie a zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
Platný a účinný od 17. 6. 2013.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 5/2013
Vymedzenie použitia neúčelových dotačných prostriedkov na doktorandské štúdium pre potreby čerpania v roku 2013 na FSEV UK.
Platný a účinný od 27. 6. 2013.

Vnútorný predpis č. 4/2013 + prílohy: príloha1, príloha2, príloha3, príloha4
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK o pracovných cestách a cestovných náhradách
Platný a účinný od 12. 6. 2013 a nahrádza vnútorný predpis FSEV UK 2/2012.

Vnútorný predpis č. 3/2013
Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.
Platný a účinný od 12. 6. 2013 a nahrádza vnútorný predpis FSEV UK 3/2012.

Vnútorný predpis č. 2/2013 Rokovací poriadok Vedeckej rady FSEV UK
Schválený VR FSEV UK 24. apríla 2013.

Vnútorný predpis č. 1/2013 Rokovací poriadok Akademického senátu FSEV UK
Schválený AS FSEV UK 26. februára 2013.

Predpisy FSEV - ročník 2012

Vnútorný predpis č. 11/2012
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Schválený vo VR FSEV UK 19. 12. 2012 a vo VR UK 11. 2. 2013
Predpis bol zrušený a nahradený Vnútorným predpisom č. 2/2014

Vnútorný predpis FSEV UK č. 9/2012
Smernica dekanky FSEV UK o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov.
Smernica je platná a účinná od 14. 9. 2012.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2012
Smernica dekanky FSEV UK Výpožičný poriadok Knižnice FSEV UK a príloha č. 1 Cenník služieb a poplatkov v K FSEV UK.
Platný a účinný od 3. 9. 2012.
Ruší sa ním platnosť a účinnosť smernice FSEV UK č. 9/2009 zo dňa 21. 5. 2009.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 7/2012
Vymedzenie použitia neúčelových dotačných prostriedkov na doktorandské štúdium pre potreby čerpania v roku 2012 na FSEV UK.
Platný a účinný od 12. 7. 2012

Vnútorný predpis FSEV UK č. 6/2012
Smernica dekanky FSEV UK v Bratislave o zodpovednosti za škodu a o činnosti škodovej komisie fakulty.
Platný a účinný od 26. 6. 2012.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 5/2012
Centrum psychologických expertíz a poradenstva Organizačný poriadok.
zo dňa 12. 6. 2012

Vnútorný predpis FSEV UK č. 4/2012
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011.
Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1 Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 12. 6. 2012. Platný od 12. 6. 2012 a účinný od 1. 9. 2012.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2012 - nahradený VP 3/2013 zo dňa 12. 6. 2013
Smernica dekanky FSEV UK Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.
Platný a účinný od 22. 5. 2012 a nahrádza vnútorný predpis FSEV UK 1/2010.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2012 - zrušený, nahradený č. VP 4/2013 zo dňa 12. 6. 2013
Smernica dekanky FSEV UK o pracovných cestách a cestovných náhradách.
Platný a účinný od 22. 5. 2012.
Ruší sa ním platnosť a účinnosť smernice o pracovných cestách a cestovných náhradách zo dňa 18. marca 2008.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2012
Smernica dekanky FSEV UK Pravidlá obehu došlej a odoslanej pošty.
Platný a účinný od 1. 2. 2012 a ruší sa ním smernica FSEV UK č. 11/2007.

Predpisy FSEV - ročník 2011

Vnútorný predpis č. 4/2011 - zrušený predpis je nahradený VP č. 2/2013 zo dňa 24. 4. 2013
Rokovací poriadok Vedeckej rady FSEV UK
zo dňa 20. apríla 2011.

Vnútorný predpis č. 3/2011
Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského
Platný a účinný od 15. marca 2011.

Vnútorný predpis č. 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK
Platný a účinný od 15. marca 2011.

Vnútorný predpis č. 1/2011
Štatút FSEV UK a Príloha č. 1 Štatútu FSEV UK - poslanie FSEV UK
Schválený AS FSEV UK 12. septembra 2011, nadobudol platnosť 12. októbra 2011 schválením AS UK.

Predpisy FSEV - ročník 2010

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2010 - nahradený VP FSEV UK č. 3/2013
Smernica dekana FSEV UK - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2010/2011.
Platný a účinný od 17. júna 2010.

Predpisy FSEV - ročník 2009

Vnútorný predpis UK č. 14/2009
Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2010/2011.
Platný od 16. decembra 2009 a účinný od 1. septembra 2010.

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2009 FSEV UK - zrušený predpis
Organizačná štruktúra FSEV UK.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 13/2009 - zrušený predpis
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 4/2007 Organizačný poriadok FSEV.
Platný od 1. decembra 2009 a účinný od 1. januára 2010.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 12/2009
Smernica dekana FSEV UK - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu UK č. 6/2009 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2008 - Smernica rektora UK. Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave.
Platný a účinný od 6. októbra 2009.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 11/2009
Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy a pri zmene študijného programu v rámci Univerzity Komenského. Platný od 27. októbra 2009 a účinný od 1. novembra 2009

Vnútorný predpis FSEV UK č. 10/2009
Smernica dekana FSEV UK - o štúdiu predmetov na iných VŠ SR a uznávaní skúšok z iných VŠ SR.
Platný od 18. júna 2009 a účinný od 1. júla 2009

Vnútorný predpis FSEV UK č. 9/2009
Smernica dekana FSEV UK Výpožičný poriadok Knižnice Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Platný a účinný od 26. mája 2009.
Predpis bol zrušený (viď. vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2012)

Vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2009
Smernica dekana FSEV UK - Štatút a organizačný poriadok Knižnice Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Platný a účinný od 26. mája 2009.

Vnútorný predpis FSEV UK č.7/2009
Smernica dekana FSEV UK - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010.
Platný a účinný od 31. marca 2009

Vnútorný predpis FSEV UK č. 6/2009
Smernica dekana FSEV UK upravujúca postup, spôsob a miesto odovzdávania záverečných prác, vydaná v súlade s vnútorným predpisom UK č. 4/2008 Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave.
Platný a účinný od 31. marca 2009.

Vnútorný predpis FSEV UK č.5/2009
Smernica dekana FSEV UK - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu UK č.2/2008 Smernica rektora UK Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave.
Platný od 17. februára 2009, účinný od 5. mája 2009.

Vnútorný predpis FSEV UK č.4/2009
Smernica dekana FSEV UK - Metodické pokyny k realizácii vnútorného predpisu UK č. 7/2008 Úplné znenie Smernice rektora UK č. 3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov.
Platný od 20. januára 2009, účinný od 5. mája 2009.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2009
Smernica dekana FSEV UK - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 26/2008 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2009/2010, k prílohe č. 13.
Platný od 9. februára 2009, účinný od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2009
Smernica dekana FSEV UK pre jednotný postup pri kalkulácii nákladov úloh výskumu a vývoja vo všetkých formách podpory výskumu a vývoja na FSEV UK.
Účinný od 1. februára 2009.

Predpisy FSEV - ročník 2008

Vnútorný predpis UK č. 14/2008 - nahradený VP UK v Bratislave č. 8/2013
Študijný poriadok UK - Akademický senát FSEV 9. septembra 2008 na návrh dekana FSEV rozhodol v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona o VŠ, že nepotrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť študijný poriadok Univerzity Komenského pre študentov a recipuje tento vnútorný predpis Univerzity Komenského. Prílohy 1 až 4 k Študijnému poriadku UK.

Vnútorný predpis UK č. 13/2008 - nahradený VP UK v Bratislave č. 9/2013
Štipendijný poriadok UK - Akademický senát FSEV 22. apríla 2008 na návrh dekana FSEV rozhodol v súlade s § 33 ods. 3 písm. c) zákona o VŠ, že nepotrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť štipendijný poriadok Univerzity Komenského pre študentov a recipuje tento vnútorný predpis Univerzity Komenského.

Vnútorný predpis UK č. 11/2008 - úplné znenie VP UK v Bratislave č. 5/2013
Pracovný poriadok UK - Akademický senát FSEV 16. decembra 2008 na návrh dekana FSEV rozhodol v súlade s § 33 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ, že nepotrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť pracovný poriadok Univerzity Komenského pre študentov a recipuje tento vnútorný predpis Univerzity Komenského.

Vnútorný predpis UK č. 9/2008
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov
Vnútorný predpis UK schválený Akademickým senátom UK 19. 3. 2008, platný od 19. 3. 2008 a účinný od 25. 3. 2008.

Vnútorný predpis UK č. 8/2008
Disciplinárny poriadok UK pre študentov - Akademický senát FSEV 22. apríla 2008 na návrh dekana FSEV rozhodol v súlade s § 33, ods. 3, písm. d) zákona o VŠ, že nepotrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť disciplinárny poriadok Univerzity Komenského pre študentov a recipuje tento vnútorný predpis Univerzity Komenského.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 10/2008 - nahradený VP FSEV UK č. 11/2012
Kritériá FSEV UK na získanie titulu docent a kritériá FSEV UK na získanie titulu profesor
Prerokované VR FSEV 4. decembra 2008 a opätovne schválené VR UK 16. februára 2009.

Vnútorný predpis UK č. 26/2008
Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010. Účinný od 1.septembra 2009 do 31. augusta 2010.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 9/2008 - nahradený VP FSEV UK č. 2/2011 a dodatkom č. 1 k VP FSEV UK č. 2/2011 - VP FSEV UK č. 4/2012
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2007 – Organizačný poriadok FSEV
Schválený AS FSEV a platný od 21. októbra 2008

Vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2008
Smernica dekana FSEV o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK v akademickom roku 2008/2009
Platný od 1. januára 2009 do 31. augusta 2009

Vnútorný predpis FSEV UK č. 7/2008
Smernica dekana FSEV o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK  v akademickom roku 2008/2009
Platný od 17. októbra 2008 do 31. decembra 2008

Vnútorný predpis FSEV UK č. 6/2008
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2008 – Smernica dekana FSEV UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK v akademickom roku 2008/2009
Platný od 17. júna 2008, účinný od 1. septembra 2008

Vnútorný predpis FSEV UK č. 5/2008
Smernica dekana FSEV UK o vymedzení mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009
Platný od 16. júna 2008 do 31. augusta 2009

Vnútorný predpis FSEV UK č. 4/2008
Kritériá FSEV UK na získanie titulu docent a kritériá FSEV UK na získanie titulu profesor
Prerokované VR FSEV 23. marca 2005 a opätovne schválené VR UK 14. apríla 2008.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2008
Smernica dekana FSEV UK o postupe pri realizácii Smernice rektora UK č. 3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov na FSEV UK
Platný od 1. apríla 2008

Vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2008
Smernica dekana FSEV UK o prevádzkovom poriadku počítačových učební
Platný od 1. apríla 2008

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2008
Smernica dekana FSEV UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK v Bratislave v akademickom roku 2008/2009
Platný od 1. apríla 2008, účinný od 1. septembra 2008.

Predpisy FSEV - ročník 2007

Vnútorný predpis FSEV UK č. 11/2007 - nahradený VP FSEV UK č. 1/2012
Smernica dekana FSEV UK o pravidlách obehu pošty
Platný od 1. novembra 2007

Vnútorný predpis FSEV UK č. 10/2007
Smernica dekana FSEV UK o pravidlách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách FSEV UK
Platný od 1. novembra 2007

Vnútorný predpis FSEV UK č. 9/2007 - nahradený VP FSEV UK č. 9/2012
Smernica dekana FSEV o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
Platný od 1. novembra 2007

Vnútorný predpis FSEV UK č. 8/2007
Smernica dekana FSEV UK o rigoróznom konaní na FSEV UK
Platný od 4. decembra 2007

Vnútorný predpis FSEV UK č. 7/2007
Smernica dekana FSEV UK o registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne
Platný od 1. novembra 2007

Vnútorný predpis FSEV UK č. 6/2007
Smernica dekana FSEV UK o záverečných prácach
Platný od 30. marca 2007.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 5/2007
Smernica dekana FSEV o účtovných dokladoch
Platný od 20. marca 2007.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 4/2007
Smernica dekana FSEV UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na FSEV UK  v akademickom roku 2007/2008
Platný od 20. marca 2007, účinný od 1. septembra 2007.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2007, nahradený VP UK č. 11/2008 - úplné znenie VP UK v Bratislave č. 5/2013
Pracovný poriadok
Schválený AS FSEV UK a platný od 20. marca 2007.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2007 - nahradený VP FSEV UK č. 2/2011 a dodatkom č. 1 k VP FSEV UK č. 2/2011 - VP FSEV UK č. 4/2012
Organizačný poriadok FSEV UK
Schválený AS FSEV UK a platný od 20. marca 2007.

Zásady volieb do Akademického senátu FSEV UK
Schválené AS FSEV UK 20. marca 2007.

Rokovací poriadok Akademického senátu FSEV UK - nahradený VP FSEV UK č. 1/2013
Schválený AS FSEV UK 23. januára 2007.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2007
Smernica dekana FSEV UK o štúdiu predmetov na iných VŠ SR a uznávaní skúšok z iných VŠ SR
Platný od 1. januára 2007.

Predpisy FSEV - pred rokom 2007

Smernica dekana 3/2006 - pravidlá a harmonogram zapisovania povinne voliteľných a výberových predmetov na FSEV
Platná od 31. marca 2006.

Prijímacie konanie formou prestupu z inej vysokej školy
Schválené AS FSEV a platné od 29. novembra 2005.

Kritériá FSEV UK na získanie titulu docent a kritériá FSEV UK na získanie titulu profesor (pre konania, začaté do 14. apríla 2008)
Prerokované VR FSEV 23. marca 2005 a schválené VR UK 18. apríla 2005.

Všeobecné kritériá FSEV na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FSEV a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FSEV UK
Prerokované VR FSEV 26. februára 2003 a schválené VR UK 14. apríla 2003.

Rokovací poriadok Vedeckej rady FSEV UK
Schválený VR FSEV UK 26. februára 2003.