Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Program Erasmus+

Úvod

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.
Podrobné informácie o programoch Socrates a Erasmus sú aj na stránkach Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC (Slovak Academic Association for International Cooperation), ktorej časťou je Národná agentúra LLP/Erasmus (NA).

Organizačná štruktúra

Univerzita Komenského sa zúčastňuje na programe LLP/Erasmus od akademického roku 1998-1999. Inštitucionálny koordinátor UK pre program LLP/Erasmus je prorektor pre medzinárodné vzťahy. Komisia UK pre program LLP/Erasmus sa skladá z fakultných koordinátorov . V rámci Oddelenia medzinárodných vzťahov pracuje Pracovná skupina OMV pre program Erasmus na UK (PSE).

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského jej EC v máji 2007 udelila Erasmus University Charter (EUC), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus.

Sú dva typy Univerzitnej charty Erasmus:

  • "klasický" Erasmus University Charter - oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu realizovať všetky typy aktivít programu Erasmus okrem pracovných stáží študentov
  • "rozšířený", tzv. Extended Erasmus University Charter - oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu realizovať všetky typy aktivít programu Erasmus vrátane pracovných stáží študentov.

Univerzita Komenského v Bratislave získala EUC na oba typy aktivít. Udelená EUC platí na roky: 2007 – 2013, pričom UK bol pridelený EUC kód: 52135-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1  Podrobnejšie informácie poskytnú fakultní koordinátori. Informácie fakultným koordinátorom poskytuje OMV RUK/LLP - Erasmus.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe Bilaterálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov.

Všetky typy študentskej Erasmus mobility si študent môže nechať zaznamenať do Europasu. Viac info o Europase na  europass.cedefop.europa.eu.