Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

10th UNICA STUDENT CONFERENCE LISBON 2020

28 June – 1 July 2020, LISABON, Portugalsko

 • Si študent Mgr. alebo PhD. štúdia na UK?
 • Si komunikatívny typ s tímovým prístupom?
 • Nemáš strach z odbornej debaty v anglickom jazyku v medzinárodnom prostredí?


Prihlás sa do reprezentácie Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnej konferencii študentov UNICA v Lisabone!

bližšie informácie nájdeš na:
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/
 v sekcii „MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY“

DEADLINE DO 31.1.2020

Akcia Rakúsko - Slovensko

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2020 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov a umenia).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
 • Výber štipendistov: máj

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
 • Schvaľovanie projektov: máj

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia). 

Utrecht Network Young Researchers´ Grant

Je tu možnosť získať výskumný grant!

… a to Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov.

Grant má čiastočne pokryť náklady na 1-6 mesačný pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN: 
http://www.utrecht-network.org/our-members/ a je určený študentom, ktorí nemôžu získať grant Erasmus+ (napr. kvôli kratšiemu pobytu, ako je minimálna dľžka pobytu cez Erasmus+). Pobyt sa musí uskutočniť v období 1. apríl 2020 – 31. marec 2021. Grant získajú 10 študenti z univerzít združených v Utrecht Network, konečný výber robí UN.

Prihlášku a všetky bližšie informácie sú na: 
http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/ Súčasťou prihlášky musí byť aj pozývací list (Letter of Acceptance) od prijímajúcej univerzity – študent si musí sám na vybranej univerzite nájsť školiteľa/supervízora a vybaviť si potvrdenie, že je na školu akceptovaný.Za Univerzitu Komenského je potrebné poslať nominácie do 5. februára 2020, preto prihlášky + ďalšie požadované dokumenty musia študenti doručiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6,

do 4. februára 2020!!!

Univerzita akceptuje aj prihlášky poslané e-mailom na adresu michal.dzurikrec.uniba.sk 

Grant pravdepodobne získa iba 1 študent z UK.

Bližšie informácie určené záujemcom o grant: https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

The University of Tartu - Summer University

Greetings from the University of Tartu!

The University of Tartu in Estonia welcomes you to International Summer University. Gain an international academic experience from one of the oldest and most distinguished universities in the Baltic States. We welcome applications from all adults including university students, professionals and other experts, regardless of educational background. Explore the selection of interdisciplinary and subject specific summer programmes in English or find a suitable Estonian language course.

SUMMER UNIVERSITY PROGRAMMES 2020

 

Juri Lotman and the Semiotics of Culture: Contemporary Applications offers deeper understanding of cultural mechanisms and a set of tools for practical analysis of culture. Scholarships available.
29 June – 10 July in Tartu


Estonia’s Economic Innovation and Baltic Regional Security will dive into Estonian economic innovation and the NATO, the EU and Baltic Regional Security. Scholarships available.
06 – 31 July in Tallinn and Tartu


Open and Closed Societies: The Example of Japan focuses on contemporary issues in Japan and discusses societal developments from a closed and open society perspective. Scholarships available.
10 – 16 August in Tartu


Educational Change in Times of Rapid Technological Innovation aims to empower people to re-imagine modern teaching practices and follow the transformation of education. Scholarships available.
17 – 27 August in Tartu


European Encounters: The Baltics in the European Union introduces the history and identity of Baltic countries and their connection to the European Union. Scholarships available.
06 July – 14 August in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


European Encounters: Diversity and Integration from West to East aims to introduce the diversity and unity of European Identities, the European Union, (shared) foreign policy and new challenges.
06 – 31 July in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia)


European Encounters: Estonia and Latvia in the European Union will dive into Estonian economic innovation and Baltic Regional Security and will give an insight on the “big neighbors” influence on the Baltic States.
20 July – 14 August in Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


Craft Camp aims to introduce Estonian handicraft by giving an overview of traditional handicraft techniques from Estonia and to learn the modern usage of those techniques. Scholarships available.

05 – 11 July in Viljandi


Estonian Language Summer Courses on different levels according to the language skills. Scholarships available.
27 July – 07 August in Tartu