Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Fórum Európskej asociácie univerzít EUA´s Learning & Teaching

Dovoľujeme si spropagovať podujatie a povzbudiť akademikov k aktívnej účasti na pripravovanom podujatí Európskej asociácie univerzít 2021 EUA’s Learning & Teaching, ktoré prebehne online v dňoch 18. -19. 2. 2021. Fórum sa zameriava na problematiku vzdelávania. Pripravovaný ročník má za cieľ skúmať, ako učenie a výučba zabezpečujú prístup k vedomostiam a zručnostiam potrebným na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a ako je realizovaná transformácia, ktorú si vyžadujú naše spoločnosti a ekonomiky. Viac informácií je dostupných vo výzve EUA - https://eua.eu/118-uncategorised/783-call-for-contributions-for-the-2021-european-learning-teaching-forum.html.

Abstrakty je možné zasielať do 13. 10. 2020.

Viac o EUA nájdete na webovom sídle www.eua.be.

 

English version:

EUA is seeking abstract proposals for presentations at the 2021 European Learning & Teaching Forum “Embedding and facilitating sustainability”, organised online over two half days on 18-19 February 2021. The submission deadline is 13 October 2020. In addition, you are invited to join an EUA webinar series titled “Towards the Bologna Process Ministerial Meeting”.

Through online sessions, the 2021 European Learning & Teaching Forum will explore how learning and teaching ensures access to the knowledge and skills needed to reach the UN Sustainable Development Goals and accomplish the transformations that our societies and economies require. It will also invite participants to reflect on whether the organisation of learning and teaching at their own institutions is delivered in an economically, environmentally and socially sustainable manner. 

Leadership and management in higher education institutions, students, policy makers and other interested stakeholders are invited to submit proposals for presenting current practice or research. The proposed topics are expected to relate to the Forum theme. 

We would also like to draw your attention to two other online events that may be of interest. Over the coming months, EUA is organising a webinar series titled “Towards the Bologna Process Ministerial Meeting” and dedicated to the different areas of work in the Bologna Process. Two webinars, in particular, touch on the issue of learning and teaching, namely “Webinar 3 – Digitally enhanced learning and teaching in the European Higher Education Area” on 20 October and “Webinar 4 – Flexible learning: micro-credentials as a way to learning and teaching in the EHEA” on 27 October. Registrations for both webinars are now open.

Please feel free to disseminate these news among your contacts and networks. And should you have any questions, do not hesitate to send an email to helene.peterbauer@eua.eu.

Virtuálny deň otvorených dverí "SAIA -dvere do sveta otvorené

Virtuálny DOD SAIA, n. o. sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (v stredu) od 9.00h do 14.00 na platforme MS TEAMS: https://bit.ly/2ZQeFn4 , pričom záujemcovia sa môžu pripojiť na ktorúkoľvek časť podujatia.

Oznam na webe SAIA: https://www.saia.sk/sk/konferencie/saia-%E2%80%93-dvere-do-sveta-otvorene

Oznam o FB podujatí: https://www.facebook.com/events/621999088488500

Program:
9.00h – Predstavenie SAIA
9.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta (www.stipendia.sk)
9.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska (www.aktion.saia.sk)
10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (www.ceepus.saia.sk)
10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy (www.granty.saia.sk)
11.00h - Ako sa podáva žiadosť o štipendium
11.40h - EURAXESS - kariérne poradenstvo (www.euraxess.sk )
12.00h-14.00h - Pýtajte sa nás 

Okrem tohoto hlavného webinára sa prípadní záujemcovia budú môcť skontaktovať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí im budú k dispozícii v čase od 9.00h do 14.00h na paralelných mítingoch, na nasledujúcich odkazoch:
- Národný štipendijný program SR: https://bit.ly/3mzk0ZK
- Akcia Rakúsko-Slovensko: https://bit.ly/3mw5a6r
- CEEPUS: https://bit.ly/2ZJXCmI
- Akademické mobility: https://bit.ly/3ktvnki
- EURAXESS: https://bit.ly/35OFpbl

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (nsp-sksaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (nsp-foreignsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2021, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2021/2022.

Ponuka štipendia v oblasti ochrany životného prostredia absolventom UK: German federal enviromental foundation scholarship programme

ONLINE SUMMER SCHOOL WITH MASARYK UNIVERSITY

Masaryk University is pleased to announce that it will be offering four online summer schools for summer 2020 that rely on leaders in their field to present a variety of topics from the Central European perspective.
Our courses will engage the student during lectures, enhance their intercultural communication skills through discussions, and encourage them to think outside the box by applying what they learn in the class to their group presentations.

The intensive 2.5 weeks will enable students to come away with a clear understanding of the topics covered, and practice of applying the lessons to current examples.

The courses are:

 • Global Perspectives: Media, Communication, Culture (20 July – 5 August 2020; 6 ECTS)
 • International Law and Human Rights (13 – 29 July 2020; 8 ECTS)
 • International Relations and Threats to Global Security (6 – 22 July 2020; 8 ECTS)
 • World in Transition and Central European Transformation (20 July – 5 August 2020; 8 ECTS

Each course will also include virtual site visits to the UN in Vienna and Radio Free Europe to attend a lecture related to the course content providing students the opportunity to ask specialists in the field questions.
The courses are each €700 with a €100 discount for any student who applies and commits before June 1.

For more information about the programs, please visit the website here: czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools#online-summer-schools-2020
As more courses are offered, they will be shared on this page.
We hope to see your students soon. Please feel free to contact us with any questions at smithczs.muni.cz

"STUDY IN NAPLES" program

Dovoľujeme si Vás informovať, že Department of Political Science of the University of Naples Federico II. ponúka zahraničným študentom štipendijný program "STUDY IN NAPLES PROGRAM"
Záujemci o niektorý z ponúkaných medzinárodných študijných programov, ktoré UNINA ponúka na akademický rok 2020/2021,sa musia prihlásiť do 15.05.2020.

Prílohy

Výzva na žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít je zverejnená nova výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2020 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2020, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021.

10th UNICA STUDENT CONFERENCE LISBON 2020

28 June – 1 July 2020, LISABON, Portugalsko

 • Si študent Mgr. alebo PhD. štúdia na UK?
 • Si komunikatívny typ s tímovým prístupom?
 • Nemáš strach z odbornej debaty v anglickom jazyku v medzinárodnom prostredí?


Prihlás sa do reprezentácie Univerzity Komenského v Bratislave na medzinárodnej konferencii študentov UNICA v Lisabone!

bližšie informácie nájdeš na:
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/
 v sekcii „MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY“

DEADLINE DO 31.1.2020

Akcia Rakúsko - Slovensko

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2020 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov a umenia).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
 • Výber štipendistov: máj

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2020
 • Schvaľovanie projektov: máj

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia). 

Utrecht Network Young Researchers´ Grant

Je tu možnosť získať výskumný grant!

… a to Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov.

Grant má čiastočne pokryť náklady na 1-6 mesačný pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN: 
http://www.utrecht-network.org/our-members/ a je určený študentom, ktorí nemôžu získať grant Erasmus+ (napr. kvôli kratšiemu pobytu, ako je minimálna dľžka pobytu cez Erasmus+). Pobyt sa musí uskutočniť v období 1. apríl 2020 – 31. marec 2021. Grant získajú 10 študenti z univerzít združených v Utrecht Network, konečný výber robí UN.

Prihlášku a všetky bližšie informácie sú na: 
http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/ Súčasťou prihlášky musí byť aj pozývací list (Letter of Acceptance) od prijímajúcej univerzity – študent si musí sám na vybranej univerzite nájsť školiteľa/supervízora a vybaviť si potvrdenie, že je na školu akceptovaný.Za Univerzitu Komenského je potrebné poslať nominácie do 5. februára 2020, preto prihlášky + ďalšie požadované dokumenty musia študenti doručiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6,

do 4. februára 2020!!!

Univerzita akceptuje aj prihlášky poslané e-mailom na adresu michal.dzurikrec.uniba.sk 

Grant pravdepodobne získa iba 1 študent z UK.

Bližšie informácie určené záujemcom o grant: https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

The University of Tartu - Summer University

Greetings from the University of Tartu!

The University of Tartu in Estonia welcomes you to International Summer University. Gain an international academic experience from one of the oldest and most distinguished universities in the Baltic States. We welcome applications from all adults including university students, professionals and other experts, regardless of educational background. Explore the selection of interdisciplinary and subject specific summer programmes in English or find a suitable Estonian language course.

SUMMER UNIVERSITY PROGRAMMES 2020

 

Juri Lotman and the Semiotics of Culture: Contemporary Applications offers deeper understanding of cultural mechanisms and a set of tools for practical analysis of culture. Scholarships available.
29 June – 10 July in Tartu


Estonia’s Economic Innovation and Baltic Regional Security will dive into Estonian economic innovation and the NATO, the EU and Baltic Regional Security. Scholarships available.
06 – 31 July in Tallinn and Tartu


Open and Closed Societies: The Example of Japan focuses on contemporary issues in Japan and discusses societal developments from a closed and open society perspective. Scholarships available.
10 – 16 August in Tartu


Educational Change in Times of Rapid Technological Innovation aims to empower people to re-imagine modern teaching practices and follow the transformation of education. Scholarships available.
17 – 27 August in Tartu


European Encounters: The Baltics in the European Union introduces the history and identity of Baltic countries and their connection to the European Union. Scholarships available.
06 July – 14 August in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


European Encounters: Diversity and Integration from West to East aims to introduce the diversity and unity of European Identities, the European Union, (shared) foreign policy and new challenges.
06 – 31 July in Utrecht (the Netherlands), Tallinn and Tartu (Estonia)


European Encounters: Estonia and Latvia in the European Union will dive into Estonian economic innovation and Baltic Regional Security and will give an insight on the “big neighbors” influence on the Baltic States.
20 July – 14 August in Tallinn and Tartu (Estonia), Riga (Latvia)


Craft Camp aims to introduce Estonian handicraft by giving an overview of traditional handicraft techniques from Estonia and to learn the modern usage of those techniques. Scholarships available.

05 – 11 July in Viljandi


Estonian Language Summer Courses on different levels according to the language skills. Scholarships available.
27 July – 07 August in Tartu