Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Bergen to Bratislava: Knowledge and Human Capital Exchange

O projekte:

Projekt BGO_BA je zameraný na mobilitné aktivity s cieľom zlepšiť vzdelávanie, akademickú činnosť a administratívnu organzáciu. Vykonávajú sa štyri typy aktivít:

  • dlhodobé mobility pre študentov,
  • krátkodobé mobility pre akademických a administratívnych zamestnancov,
  • workshopy pre akademických a administratívnych zamestnancov,
  • ostatné vzdelávacie aktivity pre študentov a mladých výskumníkov.

Ciele projektu:

Výsledkom je zvýšenie medzinárodného potenciálu oboch univerzít, výmena vedomostí a know-how, zlepšenie úrovne výučby, akademickej činnosti oboch strán a organizačných kapacít Aplikanta. Mobility povedú aj k vypracovaniu postupov pre tvorbu nových kurzov a študijného programu, ako aj vytvoreniu dvoch kurzov pre študentov ÚVP, čo umožní udržateľné šírenie výsledkov projektu, cieľom je aj udržanie dlhodobej spolupráce. Projekt zvýši výskumný a pedagogický potenciál oboch strán.

Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 149 934  € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 459 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť výskumné a vzdelávacie kapacity oboch strán - ako aj administratívne schopnosti žiadateľa - prostredníctvom rôznych dlhodobých a krátkodobých mobilít, workshopov a iných vzdělávacích aktivít s účasťou Inštitútu pre Vládnutie, Univerzity v Bergene a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:

·        #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

·        #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

·        #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

·        #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

·        #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený

pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spustili sme nový projekt!

Dňa 28.2. sme zahájili novú etapu pre náš ústav - spustili sme projekt Bergen to Bratislava: Knowledge and Human Capital Exchange. V rámci projektu sa budeme snažiť o čo najväčšiu výmenu poznania a vzájomné sa učenie sa s Department of Government - University of Bergen.

Projekt sme zahájili úvodnou konferenciou na tému "Od dobrých k vynikajúcim: zvyšovanie kvality našich univerzít". Rozprávali sme sa o tom, čo pre nás znamená kvalitné vysoké školstvo a ako sa vieme zlepšovať vo vede, výskume aj vzdelávaní.

Panelisti tejto diskusie, ktorú moderovala profesorka Emilia Sičáková-Beblavá boli:

  • Erik Láštic, riaditeľ Katedry politologie FiF UK v Bratislave
  • Katarína Staroňová, docentka na Ústave verejnej politiky FSEV UK
  • Marcel Vysocký, odborník na vysoké školstvo
  • Zuzana Reptová, CVTI SR

Ďakujeme za prezentáciu našim partnerom z Department of Government UiB - profesorke Zuzane Murdoch a profesorke Regine Paul, ktoré predstavili procesy, ktorými zlepšujú kvalitu svojich inštitúcii. Ďakujeme za uvítací prejav dekanke FSEV UK Lucii Mokrej,  zástupkyniam Výskumnej agentúry Ivete Kompišovej a Kataríne Kubalákovej Rozvoj obchodu, inovácií a MSP a Martine Kurillovej z Nórskej ambasády na Slovensku.

Ďakujeme všetkým zúčastnením hosťom, pozorovateľom a aj našim študentom. Veríme, že podobné projekty vedia byť zlomový bod, vďaka ktorému sa naše programy ešte viac priblížia štandardom kvalitných univerzít.

Rozbehnuté mobility, aj workshopy

Projekt Bergen to Bratislava momentálne beží v plnom prúde. Okrem spoločného workshopu o výučbe zameranej na potreby študentov, ktorý pre nás pripravilo Centrum pedagogickej podpory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, sme už v priebehu piatej akademickej mobility a dvoch študentských mobilit, a to našej magisterskej aj doktorandskej študentky. Tieto študentky aktívne participujú v aktivitách na Univerzite v Bergene a tiež navštevujú miestne kurzy.
Takáto výmena skúseností má veľký význam, pretože práve zbieraním skúseností na partnerskej univerzite sme schopní zlepšovať výučbu našich predmetov a vytvárať nové aktivity pre našich študentov, ako sú spoločné semináre k písaniu prác. V októbri nás navštívia traja akademici z Bergenu, ktorí okrem iného prevezmú vedenie časti metodologických predmetov pre našich študentov.

Administratívny workshop bol úspešný!

Chceli by sme sa s vami podeliť o skvelú správu! Workshop, zameraný na zdieľanie "najlepších postupov" správy UiB, bol úspešne uskutočnený. Tento workshop pokrýval všeobecnú štruktúru správy, podporu výskumu a inovácií, ako aj riadenie projektov a administráciu medzinárodných študentov. Účastníci z Fakulty Sociálnych a Ekonomických Vied Univerzity Komenského boli starostlivo vybraní na základe ich potenciálu na šírenie týchto osvedčených postupov v našej inštitúcii. Cieľom tohto workshopu bolo identifikovať tie časti najlepších postupov na UiB, ktoré môžu byť implementované aj v iných organizáciách.

Naša študentka Lucia Španková absolvovala štvormesačný študijný pobyt na University of Bergen v Norsku v rámci projektu „Bergen To Bratislava: Knowledge And Human Capital Exchange“ ), a tak ho hodnotí:

„Môj študijný pobyt v Bergene bol veľmi obohacujúci. Som veľmi vďačná za to, čo som mohla zažiť počas štyroch mesiacov na University of Bergen, ale aj po osobnej stránke. Čo sa týka štúdia, mala som možnosť zažiť iný študijný systém, ako máme na Slovensku, keďže Nóri fungujú na princípe blokovej výučby. Hodiny mali tiež inú dynamiku, pretože sme pracovali, debatovali a zdieľali skúsenosti so spolužiakmi z rôznych kútov sveta na témy, ako sú globálne výzvy v rôznych oblastiach. Okrem iného, univerzitný život v Bergene je veľmi pestrý; organizujú sa tu rôzne akcie, prednášky, debaty pre študentov, a každý si príde na svoje. Prostredie je prispôsobené pre študenta na to, aby mal možnosť vzdelávať sa, ako mu to vyhovuje, o čom svedčia aj otvorené knižnice do polnoci, sprístupnená univerzita počas víkendu či čitárne pre magisterských študentov. Avšak, študijný pobyt mi dal veľa aj do osobného života. Spoznala som skvelých ľudí, či už spomínaných spolužiakov alebo ľudí z internátu. Vytvorila som si s nimi krásne priateľstvá a zážitky. Nakoniec by som iba dodala, že som veľmi vďačná aj za to, že mi bolo umožnené zažiť túto nórsku skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudnem a budem na ňu navždy spomínať.“
Sme veľmi radi, že naše partnerské vzťahy s univerzitami a podobné projekty umožňujú našim študentkam a študentom zažiť také pocity a nadobudnúť také skúsenosti.

Inšpiratívny november: Doktorandi FSEV UK na PhD seminári v Solstrande s University of Bergen

V novembri sme zažili naozaj inšpiratívnu aktivitu. Už druhý krát pre našich doktorandov z Ústavu verejnej politiky FSEV UK otvorili PhD seminár, ktorý strávili v Solstrande spolu s kolegami z Department of Government, University of Bergen. Takáto spolupráca nie je len o získavaní spätnej väzby na našu prácu, ale predovšetkým o tvorbe nových vzťahov a zdieľaní skúseností. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzerá PhD štúdium na iných univerzitách v zahraničí, ako sa výskumníci vyrovnávajú s výzvami a tlakmi, a dokonca sme zdieľali postrehy k nastaveniu publikačnej stratégie. Tešíme sa na ďalšie takéto príležitosti a na rast našej výskumnej komunity!

Uskutočnila sa konferencia "Práca v akadémii: Plnenie očakávaní a riešenie výziev"

Dňa 8. novembra sme uskutočnili online panelovú diskusiu s názvom "Práca v akadémii: Plnenie očakávaní a riešenie výziev". Táto podujatie, konané v anglickom jazyku v čase od 15:00 do 16:30, privítalo aktívnu účasť a prítomnosť rešpektovaných odborníkov na tému.

Naši panelisti boli:

Zuzana Murdoch, profesorka na Univerzite v Bergene,
Benny Geys, profesor na BI Norwegian Business School,
Janka Kottulová, zástupca organizácie EURAXESS a Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
Lucia Hlavatá, z Centra pre pedagogickú podporu, Filozofická fakulta Univerzity Komenského.

Diskusiu moderoval Róbert Martin Hudec z Ústavu verejnej politiky. 

Témou diskusie boli špecifické výzvy a očakávania spojené s prácou v akadémii, pričom sme sa zamerali na hľadanie riešení pre tieto problematiky. Cieľom podujatia bolo poskytnúť príležitosť na výmenu názorov, skúseností a nápadov medzi odborníkmi a účastníkmi, s cieľom lepšie porozumieť a prispieť k riešeniam výziev, ktoré akademická sféra prináša. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspechu tejto udalosti, a tešíme sa na budúce spolupráce a podobné iniciatívy