Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské pobyty mimo EÚ

Základné informácie k štúdijným pobytom v akademickom roku 2020/2021 na mimoeurópskych univerzitách.

Vážení študenti,

Radi by sme Vás informovali o otvorení výberových konaní na študijné pobyty v akademickom roku 2020/2021 na mimoeurópskych univerzitách. Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA (stredoamerické univerzity) a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom),

ako aj na ďalšie univerzity v

USA (Slippery Rock University),

Kanade (University of Ottawa),

Gruzínsku (Tbilisi State University),

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)

Japonsku (Shizuoka University, Josai International University)

a na

Taiwane (National Sun Yat-sen University + National Cheng Kung University)

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Prihlášky prosím podávajte na referát pre zahraničné vzťahy našej fakulty Mgr. Zuzane Miškóciovej do 05.02.2020.

Prihlášky a informácie ku konkurzom na pobyty na stredoamerických univerzitách (http://www.midamericauniversities.org/us-schools-list) a austrálskych univerzitách (http://www.aen-online.com/unstudents) sú na

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/ (USA)

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/ (Austrália)

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ďalšie pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, na Taiwane sú na
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Prípadné potvrdenia o jazykových skúškach (pre pobyty v Austrálii, USA) môžu byť súčasťou prihlášky, alebo môžu byť dodané osobne na OMS do polovice marca 2020. Pre pobyt v Kanade musia byť súčasťou prihlášky.

V prípade otázok či nejasností sme dispozícii.

Podrobné pokyny nájdete v nasledujúcom odseku:

Podrobné pokyny k jednosemestrálnym štúdijným pobytom v krajinách mimo EÚ v akademickom roku 2020-2021.

na stredoamerických univerzitách, na austrálskych univerzitách

a na ďalších univerzitách v

USA (Slippery Rock University*)

Kanade (University of Ottawa)

Gruzínsku (Tbilisi State University)

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)

Japonsku (Waseda University – len študenti FiF; Shizuoka University; Josai International University*)

a na Taiwane (National Sun Yat-sen University; National Cheng Kung University).

* univerzita ponúka buď ubytovanie/stravu zadarmo alebo štipendium

Prihlášky a informácie ku konkurzom na študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network nájdete na
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

a

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ostatné študijné pobyty (USA, Kanada, Gruzínsko, Južná Kórea, Japonsko, Taiwan) nájdete na
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Prihlášku podávate na referátoch pre zahraničné styky fakulty, na ktorej študujete.

Štandardné súčasti prihlášky:

·        žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine – žiadosti sú na stiahnutie na vyššieuvedených stránkach, 3-krát 

·        životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom

·         krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát

·        odporúčanie školiteľa diplomovej práce ALEBO vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 2 kópie

·        potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka (TOEFL, IELTS), pri University of Ottawa môžu byť potrebné skúšky z anglického aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a i.); pri Gruzínsku, Južnej Kórei a Taiwane stačí potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS, ...) je pri pobytoch v Austrálii, USA alebo Kanade nevyhnutnáPotvrdenie by malo byť súčasťou prihlášky, no môže byť dodané neskôr, detaily pozri nižšie.

Dôležité informácie:

- pred podaním prihlášky sa ubezpečte, že univerzita, na ktorú sa hlásite, ponúka kurzy vo vašom odbore – detaily nájdete na stránke s prihláškou a informáciami, ako aj na stránkach konkrétnych univerzít

- súčasťou prihlášky na stredoamerické univerzity (http://www.midamericauniversities.org/us-schools-list) a austrálske univerzity (http://www.aen-online.com/unstudents) musí byť samostatný hárok s 3 preferovanými univerzitami (vami najviac preferovanú napíšte ako 1. atď), na ktorých by ste chceli študovať. Ak budete vybraný/-á, budete pridelený/-á na niektorú z týchto 3 univerzít. 

- môžete podať iba jednu prihlášku.

- po skončení fakultného konkurzu sa na OMS RUK uskutoční 2. kolo konkurzu.

- ak budete úspešní v 2. kole, budete musieť čo najskôr priniesť na OMS dodatočné dokumenty (napr. aktuálny výpis kreditov v angl. jazyku, výpis z účtu), presné inštrukcie dostanete e-mailom.

- úspech v konkurze ešte neznamená realizáciu pobytu – finálne rozhodnutie je plne v kompetencii zahraničnej univerzity.

- ak ste absolvovali jazykovú skúšku v týchto dňoch a čakáte na doručenie výsledkov, prípadne ak máte skúšku naplánovanú v najbližších týždňoch, výsledky skúšky nám môžete doručiť osobne na OMS, Rektorát UK, kontaktná osoba Michal Dzúrik, kanc. 124 do polovice marca 2020.

- v rámci študijného pobytu budete mať odpustené študijné poplatky, ale všetky ostatné náklady (cestovné náklady, strava, ubytovanie, poistenie, osobné výdavky, ...) znášate sami, nie je k dispozícii štipendium ani grant. Jeden semester vás teda môže vyjsť aj na niekoľko tisíc Eur. Výnimkou sú Slippery Rock University, USA – táto univerzita poskytuje bezplatné ubytovanie a kupóny na stravovanie, a Josai International University, Japonsko, kde študent získa štipendium. V Austrálii môže študent pracovať do 20 hodín týždenne a znížiť si tak náklady.

- študijný pobyt musíte realizovať počas nášho akademického roka 2020/21; pobyty sa spravidla uskutočňujú v zimnom semestri (upozornenie: austrálske univerzity začínajú semester alebo trimester už v júli/auguste, v prípade trimestra treba počítať s tým, že pobyt trvá 3-4 mesiace).

OMS = Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, kanc. 124, Nová budova, kontaktná osoba: Michal Dzúrik, e-mail: michal.dzurik@rec.uniba.sk

Konkurz na štúdijný pobyt v National Sun Yat-sen University Taiwan v akademickom roku 2021/2022.

Vážení študenti

radi Vas informujeme o otvorení výberového konania na študijný pobyt v akad. roku 2021/2022 (prvý semester).

Požadované dokumenty:

  • prihláška: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Burza/Ziadost_zahr_studium.pdf (riadky "školiteľ" a "Kontaktná osoba" nie je potrebne vyplnovat).
  • životopis v anglickom jazyku, v ktorom uvedie aj svoje doterajšie zahraničné študijné pobyty
  • krátky motivačný list v anglickom jazyku
  • odporúčanie vedúceho katedry alebo člena katedry v anglickom jazyku
  • aktuálny výpis známok (za všetky doterajšie roky štúdia) v anglickom jazyku

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent počas pobytu získať, je podľa prijímajúcej univerzity 3. Maximálny počet kreditov je 15 pre študenta magisterského stupňa, 25 pre študenta bakalárskeho stupňa. (Viď príloha : Zoznam ponúkaných kurzov)

Prihlášky v PDF súboroch zasielajte na e-mailovú adresu omvrec.uniba.sk do 10. mája 2021.

Po prijati prihlášky dostane kazdy študent informáciu, či prihláška bola/nebola prijatá, prípadne žiadosť o doplňujúce informácie.

Informácie týkajúce sa štipendia:

Výška štipendia je NT$ 100 000/semester. Suma bude podľa súčasných taiwanských epidemiologických pravidiel použitá na povinnú 17-dňovu karanténu v zariadení určenom taiwanskými úradmi, RT-PCR test, následný 5-dňovy pobyt v hoteli, predplatenú SIM kartu, transport z letiska do hotela, poistenie, semestrálny poplatok za ubytovanie na internátoch + internet. Zvyšná časť štipendia je určená na bežné výdavky študenta (strava, kultúra, šport...). Štipendium bude vyplatené v dvoch častiach (október 2021 NT$ 80 000, december 2021 NT$ 20 000), študent by mal mať preto k dispozícii vlastné prostriedky na úvodné výdavky.

Ďalšie podmienky týkajúce sa štipendia:

  • študenti su okrem kurzov v rámci svojho odboru povinní absolvovať aj kurz čínskeho jazyka (4 hodiny týždenne), za ktorý získajú 3 kredity. Študenti, ktorí neovládajú čínsky jazyk, budu automaticky zaradení do začiatočníckeho kurzu.
  • pobyt sa uskutoční od septembra 2021 do januára 2022. Prílet na Taiwan bude koordinovaný, študenti zo Slovenska budú prilietať na Taiwan 16/8/21 - 18/8/21, detaily budu úspešným uchádzačom upresnené neskôr.
  • študenti musia mať pri nástupe do lietadla max. 3 dni starý negatívny RT-PCR test a počas pobytu dôsledne plniť všetky nariadenia a pokyny súvisiace s prevenciou proti nákaze.
  • Ministerstvo zahraničných veci Taiwanu alebo NSYSU môže od študentov žiadať, aby sa zúčastnili na pohovoroch alebo na anketách týkajúcich sa pobytu na Taiwane.

Finálne rozhodnutie o pridelení štipendia je na NSYSU a na Ministerstve zahraničných vecí Taiwanu.

V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok sa môžu študenti obrátiť na administrátora neeurópskych pobytov, Michala Dzurika, OMV, RUK UK, michal.dzurikrec.uniba.sk