Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské pobyty mimo EÚ

Informácie pre študentov o konkurzoch na jednosemestrálne študijné pobyty v krajinách mimo EÚ (pobyty v akademickom roku 2019 - 2020)

na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network

a na ďalších univerzitách v

USA (Slippery Rock University)
Kanade (University of Ottawa)
Gruzínsku (Tbilisi State University)
Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies)
Japonsku (Waseda University, Shizuoka University, Josai International University)
a na Taiwane (National Sun Yat-sen University a National Cheng Kung University).

Prihlášky a informácie ku konkurzom na študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network sú na webových stránkach
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

a

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ostatné študijné pobyty (USA, Kanada, Gruzínsko, Južná Kórea, Japonsko, Taiwan) sú na webovej stranke
http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Štandardné súčasti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine – žiadosti sú na stiahnutie na vyššieuvedených stránkach, 3-krát
  • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce ALEBO vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 2 kópie
  • potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka, pri University of Ottawa môžu byť potrebné skúšky z anglického aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a pod.); pri univerzitách v Gruzínsku, Južnej Kórei a na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS, ...) je pri pobytoch v Austrálii, USA alebo Kanade nevyhnutnáPotvrdenie musí byť pre pobyty v USA a Austrálii súčasťou prihlášky. Pre ostatné krajiny + pre Slippery Rock University, USA môže byť dodané na OMV do 13. marca 2019.

Dôležité informácie:

- ide o samostatné konkurzy, takže napríklad uchádzač o štúdium v USA priamo nesúťaží s uchádzačom o štúdium na Taiwane. Môže však podať iba jednu prihlášku.
- ihneď po skončení fakultného konkurzu sa na OMV RUK uskutoční 2. kolo konkurzu.
- úspešní uchádzači z 2. kola budú musieť do niekoľkých týždňov (2 až 3 týždne) po konkurze priniesť na OMV dodatočné dokumenty (napr. aktuálny výpis kreditov v angl. jazyku, výpis z účtu) ,študenti dostanú inštrukcie ihneď po skončení 2. kola konkurzu.
- ak po skončení konkurzu ostanú miesta na niektorú z univerzít neobsadené, tieto miesta budú ponúknuté neúspešným uchádzačom z 2. kola.
- úspech v konkurze ešte neznamená realizáciu pobytu – definitívne prijatie študenta je plne v kompetencii zahraničných univerzít.
- študent by sa mal vopred oboznámiť s ponukou kurzov univerzity, na ktorú sa hlási; ak počas konkurzu OMV alebo zahraničná univerzita zistí, že univerzita neponúka vhodné kurzy alebo študent nespĺňa ine podmienky, môže byť z konkurzu, resp. z pobytu vylúčený.
- ak študent absolvoval jazykovú skúšku v týchto dňoch a čaká na doručenie výsledkov, musia byť výsledky skúšky doručené na OMV do 12. februára 2019 (pre pobyty v USA, Austrálii), resp. do 13. marca 2019 (pre Slippery Rock University v USA, Kanadu, Gruzínsko, Japonsko, Taiwan, Južnú Kóreu). Neskôr nebudú zmeny/doplnenia prihlášky akceptované.
- úspešní uchádzači budú mať odpustené študijné poplatky, ale všetky ostatné náklady (cestovné náklady, strava, ubytovanie, poistenie, osobné výdavky, ...) znášajú sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Výnimkou je Slippery Rock University, USA – táto univerzita poskytuje aj bezplatné ubytovanie a kupóny na stravovanie, a Josai International University, Japonsko, kde študent môže získať štipendium. Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+. V Austrálii môže študent pracovať do 20 hodín týždenne a znížiť si tak náklady.
- všetky študijné pobyty musia byť realizované v akademickom roku 2019-2020; pobyty sa spravidla uskutočňujú v zimnom semestri (upozornenie: austrálske univerzity začínajú semester alebo trimester už v júli/auguste, v prípade trimestra treba počítať s tým, že pobyt trvá 3-4 mesiace).

OMV = Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, kancelária č. 124, Nová budova

kontaktná osoba: Michal Dzúrik, e-mail: michal.dzurikrec.uniba.sk