Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ - výberové konanie

Upozornenie v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV)

Vážená pani, Vážený pán,

v nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV) národná agentúra upozorňuje na potrebu zvýšenej opatrnosti pri plánovaní mobilít do postihnutých oblastí.

Na základe stanoviska Európskej komisie zo dňa 31. 1. 2020 a 25. 2. 2020 je na rozhodnutí účastníckych organizácií v programe a individuálnych účastníkoch, ako realizovať plánované aktivity, prípadne posunúť, ak je to možné, cesty plánované do oblastí, ktoré sú postihnuté týmto ochorením.

Zároveň Vám odporúčame, aby ste:

 • primerane riadili projektové aktivity (napr. komunikovali s partnerskou organizáciou v otázkach bezpečnosti, zmenili termín plánovanej mobility a pod.),
 • monitorovali cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
 • kontinuálne sledovali vývoj situácie a včasne ju vyhodnotili tak, aby ste v dostatočnom predstihu vedeli prijať opatrenia (príklady sú uvedené nižšie),
 • pravidelne komunikovali s partnerskými organizáciami s cieľom flexibilnejšie reagovať na danú situáciu,
 • prijali vhodné opatrenia v oblasti bezpečnosti a poučili o nich účastníkov, najmä o hygienických pravidlách,
 • zabezpečili primerané cestovné poistenie (napr. leteniek),
 • zistili kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine (v prípade, ak v danej krajine slovenský zastupiteľský úrad nie je zriadený, tak v najbližšej krajine.

Národná agentúra môže uplatniť inštitút vyššej moci pre mobility plánované/realizované do/z oblastí, ktoré by indikovali výskyt koronavírusu. Národná agentúra bude posudzovať jednotlivé žiadosti individuálne a bude požadovať od príjemcu grantu:

 • preukázanie existencie objektívnych a neodvrátiteľných prekážok, ktoré viedli alebo by mohli viesť k nedodržaniu zmluvných podmienok (napr. v podobe screenshotov stránky MZVaEZ SR, písomnej informácie od prijímajúcej/partnerskej organizácie),
 • preukázanie všetkých preventívnych opatrení a úsilia, ktoré mali viesť k zabráneniu vzniku okolností smerujúcich k nedodržaniu zmluvných podmienok alebo k minimalizácii dopadov na realizáciu aktivít.

Medzi takéto opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd môžu patriť:

 • zmena termínu realizácie mobility, nadnárodných stretnutí a pod. (v ojedinelých prípadoch zmena trvania zmluvy),
 • zmena cieľovej krajiny tam, kde je to možné,
 • výber vhodného cestovného poistenia pokrývajúceho aspoň časť nákladov,
 • nákup leteniek s možnosťou stornovania,
 • rezervácia ubytovania s možnosťou stornovania a pod.

Dovoľujeme si upozorniť, že národná agentúra nemá žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu rizika nákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajinách. Tieto informácie nájdete na stránkach:

MZVaEZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia : https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb :

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Zároveň Vás žiadame, aby ste národnú agentúru bezodkladne informovali o akýchkoľvek zmenách vo Vašom projekte v tejto súvislosti.

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR