Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ - odchádzajúci študenti

ÚVOD

Program LLP/Erasmus je programEuropean únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus+ je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus+ môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia - bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy.

V rámci programu Erasmus+ má každá univerzita pridelený identifikačný kód, kód Univerzity Komenského je SK BRATISL02.

Program Erasmus ponúka študentom vycestovať na mobilitu:

štúdium, stáž, krátke mobilitné programy tzv. BIP-Blended Intensive Program, a programy  ENLIGHT aliancie. Všetky Erasmus mobility sa administrujú v Mobility Online Systeme, kam sa v čase otvorenia portálu pre jednotlivé mobility, cez príslušnú linku hlási prihlasovacími heslami do AISu. Aktuálne informácie k všetkým spomínaným typom mobilít nájdete vždy na rektorátnom webe UK– u nás klik na ERASMUS+ INFO  ľavá lišta.

FSEV – info. a fakultné špecifiká k jednotlivým mobilitám:

Erasmus+ štúdium

Erasmus + štúdium

Oddelenie programu Erasmus + vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez ONLINE prihlášku na mobilitu, prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva (od polovice decembra do polovice februára) a prihlasuje sa na ďalší akademický rok zimný, letný semester alebo celý akademický rok, možné dodatočné výzvy v septembri sú výnimkou, nie pravidlom a vyhlasuje ich rektorát.

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách na základe zverejnených kritérií – Kritériá tu

V prihláške študent udáva 3 preferenčné univerzity zo zoznamu zazmluvnených univerzít fakultou – klik na PARTNERSKÉ UNIVERZITY -ľavá lišta, čím si zvyšuje šancu umiestnenia na svoje preferencie.

Zazmluvnené študijné odbory pre FSEV sú: 0311 – Economics, 0312 - Political Sciences and Civics, 0313- Psychology, 0314- Sociology and Cultural Studies,

Pre destinácie v Taliansku a Španielsku fakulta vyžaduje znalosť jazyka danej krajiny na úrovni B2, kvôli slabej lokálnej ponuke kurzov v Angličtine.

Po úspešnom absolvovaní výberového konania na fakulte a po nominácii zahraničným oddelením FSEV UK, Vám zahraničná univerzita pošle pokyny a informácie ako postupovať u nich ďalej. Väčšinou ide o registrovanie sa v ich online systémoch, prípadne vyplnenie ich prihlášky s Vašimi osobnými údajmi a požiadavka na vloženie konkrétnych dokumentov do určitého deadlinu, ktorý je potrebné dodržať.

Zoznam predmetov v „Learning Agreemente“ pred vycestovaním schvaľujú ústavní koordinátori jednotlivých ústavov, a musí byť v súlade so študijným plánom FSEV a ponukou prijímajúcej inštitúcie.

Pre vygenerovanie zmluvy o grant, študent vloží do Mobility Online Systému /v ktorom sa mobility administrujú/ požadované dokumenty a údaje, po podpise zmluvy študentom a prorektorom pre zahraničné vzťahy budú študentovi prevedené finančné prostriedky.

Erasmus+ stáž

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Stáž v rámci Erasmu môže byť – E+ študentská stáž, E+ stáž absolventa, E+ krátkodobá stáž pre doktorandov.

E+ študentská stáž - všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) výzva na študentskú stáž a na podávanie prihlášok je otvorená počas celého roka, nie je limitovaná deadlinom

Študentom FSEV sa odporúča takúto stáž dobre plánovať v ročníkoch, kedy majú v študijnom programe povinnú alebo voliteľnú prax a v období či rozsahu, ktoré sa minimálne prekrýva s prednáškovou časťou akademického roka. Žiadosti o stáž schvaľujú ústavní koordinátori ako aj prodekan pre zahraničné vzťahy.

Študent si prihlášku v systéme podá až v čase, keď už vie podnik alebo organizáciu kam plánuje v zahraničí na stáž nastúpiť, v motivačnej časti prihlášky firmu popíše ako aj svoju plánovanú pozíciu. Táto časť, študijný priemer a časový rozsah stáže a posudzuje pri schvaľovaní prihlášky v systéme.

E+ stáž absolventa – Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia.

Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete nawww.workspaceeurope.sk v brožúrke WorkSpace Europealebo vprezentácii z Informačných seminárov.

Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.

hlásite sa na ňu ako študent koncového ročníka bakalárskeho ,alebo magisterského stupňa, ale cestujete v čase keď už nie ste študentom fakulty.

Portál na online registráciu je aktuálne otvorený /od novembra 2023 do mája 2024/:

Users | Solidintern from WSE | Erasmus+ internship portal

Som študentom Univerzity Komenského v Bratislave – WorkSpace Europe

E+ krátkodobá stáž pre doktorandov - všeobecne je platný rozsah jednej takejto stáže od 5 do 30 dní, možné opakovania do vyčerpania 12tich mesiacov v PhD leveli štúdia v rámci Erasmus mobilít. Podmienky a administrácia danej mobility pred , počas a po pobyte – sú identické s podmienkami E+ študentské stáže. Destináciou môžu byť aj univerzity v rámci krajín EU, aj mimo zazmluvnených destinácii fakulty.

BIP-Blended Intensive Program

BIP je typ Erasmus+ mobility, ktorý pozostáva z dvoch častí – virtuálnej a prezenčnej /zvyčajne 5 dní/,a treba sa zúčastniť oboch častí. Za úspešné absolvovanie BIP programu získate minimálne 3 ETCS, buď v podobe uznania za niektorý z predmetov študijného plánu, alebo ako dovezený predmet s názvom BIP. Uznanie si vopred dohodnite na fakulte.

Ako sa dozviem o BIP?

  • Enlight BIP – priamo mailom z Rektorátu UK
  • BIP ponúknutých partnerskou univerzitou – mailom z IRO fakulty
  • iných BIP – vlastným pátraním, napr. na erasmusbip.eu
  • BIP, ktorú spoluorganizuje naša fakulta – od vyučujúcich

Ako mám postupovať?

  • zistím si základné údaje, zvážim svoj záujem
  • prihlásim sa organizátorovi
  • po vyrozumení o akceptácii kontaktujem IRO
  • riadim sa ďalšími pokynmi, ktoré dostanem (vždy postupujte podľa pokynov Univerzity Komenského aj prijímajúcej inštitúcie).

Link na prihlásenie do Mobility Online Systému je pre každú BIP špecifický, posielaný rektorátom, spojený s určitými zmluvnými procesmi, preto o Vašom záujme a akceptácii zahr. partnerom musí IRO fakulty včas vedieť.

ENLIGHT

UK je súčasťou aliancie 10-tich európskych univerzít, ktorá vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučby a spolupráci. Enlight ponúka študentom účasť na BIP programoch univerzít aliancie, alebo semestrálne či celoročné štúdium.

Partnerské univerzity:

Univerzita Gent (Belgicko): https://www.ugent.be/en 

Univerzita Bordeaux (Francúzsko): https://www.u-bordeaux.fr/en

Univerzita Uppsala (Švédsko): https://www.uu.se/en/

Univerzita Groningen (Holandsko): https://www.rug.nl/

Univerzita v Baskicku (Španielsko): https://www.ehu.eus/en/en-home

Univerzita v Göttingene (Nemecko): https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

Írska národná univerzitu v Galway: https://www.nuigalway.ie/

Univerzita Tartu (Estónsko): https://ut.ee/en

Univerzita v Berne (Švajčiarsko): https://www.unibe.ch/index_eng.html

Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na úrovni fakúlt, ale na úrovni celej univerzity.

Pred podaním prihlášky je potrebné, si na stránkach partnerskej univerzity overiť, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského.

Enlight univerzity sú v Mobility Online Systéme súčasťou zoznamu ponúkaných univerzít pri podávaní prihlášok na Erasmus štúdium, kde má študent možnosť výberu 3och preferenčných univerzít a Enlight destinácia môže byť jednou z týchto troch preferencii.

Pozdravy z ciest E+

KATKA
National University of Ireland Maynooth, Ireland
video

NINA
University of A Coruna, Spain
video

ZUZKA

Po roku náhodné stretnutie Alexa s našou Zuzkou v Bangkoku, Thajsko, ktorí sa zoznámili na E+ mobilite v estónskom Talline. Svet je malý.