Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štatút FSEV a vnútorné predpisy, ktorých vydanie určuje zákon

Vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom FSEV UK

Vnútorný predpis č. 3/2019
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 1/2011
Štatút Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 14/2018
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 13/2018
Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Vnútorný predpis č. 1/2018
Dodatok č. 7 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis č. 1/2017
Dodatok č. 6 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis č. 4/2016
Dodatok č. 5 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK

Vnútorný predpis FSEV UK č. 5/2015 a príloha č. 1 - Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 4 k Vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 - Organizačný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis FSEV UK č. 4/2014 a príloha č. 1 – Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1
Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 8. 4. 2014.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 3/2014
Pracovný poriadok FSEV UK
Pracovný poriadok FSEV UK nadobudol platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte UK dňa 14. 5. 2014. Súhlas zamestnancov bol udelený dňa 22. 5. 2014.
V AS FSEV UK bol schválený 8. 4. 2014. Účinnosť nadobúda dňom jeho zverejnenia 29. 5. 2014.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 1/2014 a príloha č. 1 – Organizačná štruktúra FSEV UK
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011 Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1 Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 21. 2. 2014.

Štatút FSEV UK a Príloha č. 1 Štatútu FSEV UK - poslanie FSEV UK
Schválený AS FSEV UK 12. septembra 2011, nadobudol platnosť 12. októbra 2011 schválením AS UK.

Dlhodobý zámer FSEV UK na obdobie 2008 - 2013
Schválený AS FSEV UK 22. apríla 2008.

Organizačný poriadok FSEV UK - vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2011.
Platný a účinný od 15. marca 2011.

Vnútorný predpis FSEV UK č. 4/2012
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FSEV UK č. 2/2011
Organizačný poriadok FSEV UK a príloha č. 1 Organizačná štruktúra FSEV UK.
Schválený AS FSEV UK 12. 6. 2012.
Platný od 12. 6. 2012 a účinný od 1. 9. 2012.

Zásady volieb do Akademického senátu FSEV UK
Schválené AS FSEV UK 20. marca 2007.

Vnútorný predpis č. 1/2013 Rokovací poriadok Akademického senátu FSEV UK
Schválený AS FSEV UK 26. februára 2013.

Vnútorný predpis 5/2013 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. Úplné znenie vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, vydaný rektorom UK 17. mája 2013.

Vnútorný predpis č. 8/2013 Študijný poriadok UK v Bratislave
Schválený Akademickým senátom UK v Bratislave. Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.
Predpis nahrádza vnútorný predpis UK v Bratislave č. 14/2008.

Vnútorný predpis č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK v Bratislave
Schválený Akademickým senátom UK v Bratislave. Tento predpis nadobudol platnosť 19. júna 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.
Predpis nahrádza vnútorný predpis UK v Bratislave č. 13/2008.

Vnútorný predpis č. 8/2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov
Akademický senát FSEV 22. apríla 2008 na návrh dekana FSEV rozhodol v súlade s § 33, ods. 3, písm. d) zákona o VŠ, že nepotrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť disciplinárny poriadok Univerzity Komenského pre študentov a recipuje tento vnútorný predpis Univerzity Komenského.

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov
Vnútorný predpis UK č. 9/2008 schválený Akademickým senátom UK 19. 3. 2008, platný od 19. 3. 2008 a účinný od 25. 3. 2008.

Vnútorné predpisy schválené vedeckou radou FSEV UK

Vnútorný predpis č. 1/2016
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Vnútorný predpis bol schválený vo Vedeckej rade FSEV UK 5. 4. 2016 a vo Vedeckej rade UK 11. 4. 2016

Vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2014
Kritériá Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a vedecko-pedagogického titulu "profesor".
Vnútorný predpis bol schválený vo Vedeckej rade FSEV UK 19. 2. 2014 a vo Vedeckej rade UK 3. 3. 2014.

Vnútorný predpis č. 11/2012
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Schválený vo VR FSEV UK 19. 12. 2012 a vo VR UK 11. 2. 2013

Rokovací poriadok Vedeckej rady FSEV UK
Schválený VR FSEV UK 20. apríla 2011.
Predpis nahradený vnútorným predpisom FSEV UK č. 2/2013.

Vnútorný predpis č. 2/2013 Rokovací poriadok Vedeckej rady FSEV UK
Schválený VR FSEV UK 24. apríla 2013.

Kritériá FSEV UK na získanie titulu docent a kritériá FSEV UK na získanie titulu profesor
Vnútorný predpis FSEV UK 10/2008.
Prerokované VR FSEV 4. decembra 2008 a schválené VR UK 16. februára 2009.
Predpis nahradený vnútorným predpisom č. 11/2012.

Všeobecné kritériá FSEV na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FSEV a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FSEV UK Prerokované VR FSEV 26. februára 2003 a schválené VR UK 14. apríla 2003.