Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

História

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Fakulta sociálnych a ekonomických vied vznikla 5. júna 2002 rozhodnutím rektora UK po schválení v Akademickom senáte UK a po následnom vyjadrení Akreditačnej komisie MŠ SR ako trinásta fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Rozhodnutie zriadiť novú fakultu orientovanú na sociálne vedy súviselo s analogickými krokmi v akademickom prostredí susedných krajín stredovýchodnej Európy a bolo v súlade so svetovými trendmi vývoja sociálnych a ekonomických vied na prelome tisícročia. Vznikla tak fakulta, ktorá zaviedla do univerzitného vzdelávania v podmienkach Slovenska dovtedy neexistujúce, ale celospoločenským vnútorným a medzinárodným vývojom inšpirované nové odbory výučby.

Išlo predovšetkým o študijné odbory z oblasti sociálnych vied – postupne sa kreovali študijné programy na báze sociálnej psychológie, politológie, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie.

Základné ciele spočívali vo vytvorení interdisciplinárneho charakteru fakulty v systéme vzdelávania i v zameraní výskumu tak, aby príprava a profil absolventov fakulty zodpovedali súčasným požiadavkám pracovného trhu doma a vo svete. Fakulta od začiatku svojej existencie uplatňovala základné princípy Bolonského procesu a prihlásila sa k cieľom prehĺbenia kvality procesov vzdelávania, zlepšeniu mobility študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov, ako aj k zámeru posilnenia európskej dimenzie vo vysokom školstve. Kreditový systém trojstupňového univerzitného štúdia na fakulte ponúka možnosti bakalárskych, magisterských a doktorandských programov.

V súčasnosti má FSEV UK akreditované nasledujúce študijné programy:
na bakalárskom stupni denného štúdia - sociálna antropológia, denného a externého štúdia - aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, sociálna a pracovná psychológia;
na magisterskom stupni denného štúdia - sociálna antropológia, denného a externého štúdia - európske štúdiá, sociálna a pracovná psychológia, verejná politika;
na doktorandskom stupni denného štúdia - sociálna antropológia, denného a externého štúdia - európske štúdiá a politiky, sociálna a pracovná psychológia.

Čoraz väčší záujem domácich uchádzačov o štúdium akreditovaných študijných programov vedno so zvyšujúcim sa počtom zahraničných študentov svedčí o rastúcej prestíži fakulty nielen v domácom, ale najmä zahraničnom kontexte.

Naša fakulta má v súčasnosti akreditáciu na habilitačné a inauguračné konania v študijných odboroch sociálna psychológia a psychológia práce a teória politiky.

Pedagogickí a vedeckí pracovníci FSEV UK sú erudovaní odborníci vo viacerých oblastiach: v politických vedách, psychológii, antropológii, verejnej politike a verejnej správe, sociológii, medzinárodných vzťahoch, histórii, práve, ekonómii, diplomacii a filozofii. Pedagógovia a výskumníci FSEV UK využívajú cenné skúsenosti zo štúdia, z účasti a vedenia medzinárodných vedeckých projektov a z výskumných pobytov na prestížnych zahraničných vedeckých a univerzitných pracoviskách. Celý rad hosťujúcich profesorov a lektorov zo zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií obohacuje vzdelávací proces a prispieva k vytváraniu atmosféry vzájomného porozumenia a multikultúrnej komunikácie.

Na oprávnenú otázku kam sa fakulta po ôsmich rokoch svojho pôsobenia dostala, môžeme spolu s jedným z hodnotení vysokých škôl na Slovensku z roku 2010 odpovedať, že dlhodobo patríme k najprogresívnejším fakultám v skupine spoločenských vied a náš výkon a kvalita sústavne rastie vo vedeckej produkcii i v získavaní vedeckovýskumných grantov.

Chápeme to ako povzbudenie a motiváciu do ďalšej práce tak v oblasti skvalitňovania vzdelávacieho procesu, ako aj v publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti.