Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Rada pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského V Bratislave

Rada pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave je poradným orgánom dekanky fakulty. Jej úlohou je zabezpečovanie, implementácia a hodnotenie vnútorného systému fakulty pre poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, pedagogického procesu, vedeckého základného aj aplikovaného výskumu, ako aj kvality riadenia FSEV UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave. (Vnútorný predpis č. 15/2014).
Radu pre kvalitu FSEV UK tvoria zástupkyne a zástupcovia jednotlivých ústavov fakulty, ako aj zástupkyne a zástupca študentov.

Zloženie Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave:

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. predsedníčka
Ing. Marta Kahancová, PhD. podpredsedníčka
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA tajomníčka
Ing. Erika Demovičová  
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.  
Mgr. Róbert Martin Hudec  
PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.  
Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.  
Doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.  
Mgr. Kristína Šlonerová zástupkyňa študentov/tiek FSEV UK
Bc. Nikola Tallová zástupkyňa študentov/tiek FSEV UK
Ing. Viera Bakošová zástupkyňa zamestnávateľov, Slovenská asociácia finančníkov
Mgr. Maroš Paulini zástupca zamestnávateľov, Rada pre štátnu službu

Stretnutia Rady pre kvalitu

Prvé stretnutie Rady pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK sa uskutočnilo dňa 1.10.2019. Diskusia sa z tohto dôvodu orientovala predovšetkým na problematiku pozície, zamerania a cieľov Rady pre kvalitu FSEV UK, ako aj všeobecne na ciele a pozíciu Rád pre kvalitu na Univerzite Komenského. Predseda rady doc. Juraj Podoba informoval o úlohách, ktoré bude musieť Rada riešiť v najbližšom období. Veľká pozornosť bola v diskusii venovaná problematike študentskej ankety, v ktorej by študentky a študenti mali hodnotiť kvalitu pedagogického procesu.

Rada pre kvalitu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK sa stretla 25.10.2019. Popri kontrole uznesení sa diskutovalo predovšetkým o návrhu Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady pre kvalitu, a o odsúhlasení týchto základných dokumentov. Veľká pozornosť tiež bola venovaná Hodnotiacej správe vnútorného systému na zabezpečenie kvality na FSEV UK, a jej vypracovaniu a následnému odsúhlaseniu Radou pre kvalitu.

Zápisnice zo zasadnutí