Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre absolventky a absolventov

Promócie

Študentky a študenti sa na promócie prihlasujú samy/i cez systém AIS.

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventky a absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventkám a absolventom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventkám a absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave  č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).

Informácia o vstupenkách - magisterské promócie:

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každá absolventka a každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.

Vstup na bakalárske promócie je voľný.

Absolventky a absolventi, ktoré/í sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promované/í a zúčastnia sa promócie v náhradnom termíne.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.