Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre absolventky a absolventov

Odovzdávanie diplomov absolventkám a absolventom v akad. roku 2019/2020 na FSEV UK (namiesto promócií)

Tento rok sa promócie absolventiek a absolventov konať nebudú, no bude sa konať neformálnejšie odovzdávanie diplomov na pôde fakulty. Z dôvodu relatívne nízkeho počtu absolventiek a absolventov sa odovzdávanie bude konať len v jeden deň a to vo štvrtok 6.8.2020. z dôvodu hygienických opatrení budú môcť v aule len absolventky/absolventi. Vo vestibule bude pripravená dezinfekcia pre nutný sprievod. Pokiaľ je to možné a akceptovateľné, absolventky a absolventi prídu samy/i. Budú mať so sebou aj rúška. Dress code je business casual. Nie sú to oficiálne promócie a teda nie je nutné prísť v spoločenskom oblečení. Nácvik nebude, no  je vítané, aby absolventky a absolventi prišli načas na začiatok odovzdávania diplomov, aby bolo odovzdávanie plynulé.

Ak sa niekto nevie zúčastniť odovzdávania diplomov v konkrétnom dátume alebo čase, kontaktujte nás na kristina.jankovafses.uniba.sk.  Tie a tí, ktoré/í si nebudete vedieť prevziať diplomoy 6.8.2020, kontaktujte Miriam Fidlerovu na miriam.fidlerovauniba.sk, aby ste si dohodli termín prevzatie na rektoráte. 

Plánovaný harmonogram je nasledovný:

 

Čas: 10:00

Štud. Programy               počet absolventiek/absolventov
PP1                                   37
mPP1                                38
mVP1                                8

čas: 13:00

ES1                                   19
mES1                                24
AE1                                   8
mgAE                                10

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010)

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.