Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy - doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Študijný program slovenský jazyk anglický jazyk
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno
SOCIÁLNA PRACOVNÁ PSYHOLÓGIA áno  
VEREJNÁ POLITIKA áno  

študijné plány na akad. rok 2020/2021 v denných doktorandských študijných programoch:

európske štúdiá a politiky
európske štúdiá a politiky - EN
sociálna a pracovná psychológia
sociálna antropológia
sociálna antropológia - EN
verejná politika

povinná skladba kreditov za PhD štúdium vo všetkých denných štud. programoch platná od 1.9.2020

Časť PhD štúdia

Minimálne požiadavky na kredity/ECTS

Minimálne požiadavky jednotlivých aktivít

Minimálne požiadavky na kredity/ECTS

Za obdobie (Rok štúdia)

Študijná časť

40

 

40

1.

Tvorivá činnosť v oblasti vedy

66

Publikácie

36

1. + 2. + 3.

Medzinárodné konferencie (národné a regionálne konferencie sú nepovinné a za 2ECTS)

2x5ECTS = 10

1. + 2. + 3.

PhD konferencia FSEV UK

Účasť

1. + 2.

Grant mladých

5

1. + 2. + 3.

Člen/ka riešiteľského kolektívu

3x5ECTS = 15

1. + 2. + 3.

Pedagogická činnosť

24

Vedenie časti predmetu (3ECTS) alebo celého predmetu (6ECTS)

18ECTS

1. + 2. + 3.

Školenie bc/mgr prác (nepovinné)

1 školenie = 3ECTS

2. + 3.

Oponovanie bc/mgr prác

3x2ECTS = 6

1. + 2. + 3

Dizertačná skúška

20

 

20

1./2.

Obhajoba dizertačnej práce

30

 

30

3.

SPOLU

180

 

180

 

 

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Uchádzačka a uchádzač vyplnia prihlášku na stránke: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať prílohy.

Vytlačenú a podpísanú prihlášku je potrebné priniesť v prípade prijatia na zápis. 

Všetky ostatné informácie o prijímacom konaní na nasledujúci akademický rok nájdete tu

pre prvé kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2021

pre druhé kolo prijímacieho konania do 31. augusta 2021

Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis, písomný projekt dizertačnej práce k zverejneným témam dizertačných prác, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

Kompletný zoznám tém dizertačných prác nájdete tu

Projekt dizertačnej práce (research proposal) obsahuje minimálne nasledovné časti:

 • stav skúmanej problematiky na Slovensku a vo svete
 • teoretické východiská skúmanej problematiky
 • zoznam literatúry
 • odporúčame aj návrh metodológie vášho výskumu

Interné a externé školiteľky a školitelia

Ústav aplikovanej psychológie FSEV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV  
Bačová Viera, prof. PhDr., DrSc. UEP SAV
Ballová Mikušková Eva, PhDr., PhD. UEP SAV
Bianchi Gabriel, doc. PhDr., CSc. UVSK SAV
Čavojová Vladimíra, doc. Paedr., PhD. UEP SAV
Gurňáková Jitka, Mgr., PhD., UEP SAV
Halama Peter, prof. Mgr., PhD. UEP SAV
Kanovská Halamová Júlia, prof. Mgr., PhD. UAP FSEV
Lášticová Barbara, Mgr., PhD. UVSK SAV
Lisá Elena, doc. Mgr., PhD.  
Lukšík Ivan, prof. PhDr., CSc. UVSK SAV
Masaryk Radomír, doc. PhDr., PhD. UAP FSEV
Plichtová Jana, prof. PhDr., PhD. UAP FSEV
Popper Miroslav, doc. Mgr., PhD. UAP FSEV
Ústav verejnej politiky FSEV UK, Centrum spoločenských a ekonomických vied SAV
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
doc. Mgr. Katarína Staroňová,PhD.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Ústav aplikovanej ekonómie, Ústav mediamatiky
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Dr. Karen Henderson
prof. Steven Saxonberg
doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
prof. Milan Konvit
Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Dizertačná skúška

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 3-ročnom dennom štúdiu) a do 24 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku štúdia.

Doktorand v externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom externom štúdiu) a do 30 mesiacov (v 5-ročnom externom štúdiu) od začiatku štúdia.

Prihlášku na dizertačnú skúšku nájdete medzi tlačivami: https://fses.uniba.sk/studium/tlaciva-a-legislativa/

Študentky a študenti sú povinní podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov. podľa čl. 38 bod. 1) podľa Vnútorného predpisu č. 20/2017

Písomná práca musí obsahovať tieto časti:

 • osnovu dizertačnej práce (tézy)
 • podrobný prehľad teoretických východísk (teoretická časť)
 • podrobný prehľad metodického prístupu (metodologická časť)
 • zoznam publikačnej činnosti evidovanej v knižnici FSEV UK

Obhajoba dizertačnej práce

Žiadosť na obhajobu dizertačnej práce nájdete na: https://fses.uniba.sk/studium/tlaciva-a-legislativa/

K žiadosti doktorandka/ doktorand pripojí:

 • dizertačnú prácu v troch vyhotoveniach,
 • v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií (EVIPUB), nemusí predkladať kópie publikácií
 • životopis
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia
 • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú v tom istom odbore doktorandského štúdia

Legislatíva pre doktorandské štúdium