Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy - doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Študijný program slovenský jazyk anglický jazyk
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno
PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA áno áno

Povinná skladba kreditov za PhD štúdium vo všetkých denných štud. programoch platná od 1.9.2020

Časť PhD štúdia

Minimálne požiadavky na kredity/ECTS

Minimálne požiadavky jednotlivých aktivít

Minimálne požiadavky na kredity/ECTS

Za obdobie (Rok štúdia)

Študijná časť

40

 

40

1.

Tvorivá činnosť v oblasti vedy

66

Publikácie

36

1. + 2. + 3.

Medzinárodné konferencie (národné a regionálne konferencie sú nepovinné a za 2ECTS)

2x5ECTS = 10

1. + 2. + 3.

PhD konferencia FSEV UK

Účasť

1. + 2.

Grant mladých

5

1. + 2. + 3.

Člen/ka riešiteľského kolektívu

3x5ECTS = 15

1. + 2. + 3.

Pedagogická činnosť

24

Vedenie časti predmetu (3ECTS) alebo celého predmetu (6ECTS)

18ECTS

1. + 2. + 3.

Školenie bc/mgr prác (nepovinné)

1 školenie = 3ECTS

2. + 3.

Oponovanie bc/mgr prác

3x2ECTS = 6

1. + 2. + 3

Dizertačná skúška

20

 

20

1./2.

Obhajoba dizertačnej práce

30

 

30

3.

SPOLU

180

 

180

 

 

Individuálny študijný plán PhD štúdia

Individual study plan of PhD student

Podmienky prijímacieho konania na PhD štúdium

Uchádzačka a uchádzač vyplnia prihlášku na portáli ePrihlas alebo cez AIS2. 

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať prílohy.

Prihláška sa podáva len elektronicky, nie je potrebné ju vytlačiť a posielať poštou na fakultu. 

Všetky ostatné informácie o prijímacom konaní na nasledujúci akademický rok.

Témy dizertačných prác

Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis, písomný projekt dizertačnej práce k zverejneným témam dizertačných prác a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

Projekt dizertačnej práce (research proposal) obsahuje minimálne nasledovné časti:

  • stav skúmanej problematiky na Slovensku a vo svete
  • teoretické východiská skúmanej problematiky
  • zoznam literatúry
  • odporúčame aj návrh metodológie vášho výskum

Dátumy pre podávanie prihlášok

pre prvé kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2024
pre druhé kolo prijímacieho konania do 15. augusta 2024