Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Fakulta sociálnych a ekonomických vied ponúka doktorandské štúdium v nasledujúcich odboroch:

Akreditované študijné programy - doktorandské štúdium (denná a externá forma)

Študijný program slovenský jazyk anglický jazyk
EURÓPSKE ŠTÚDIÁ áno áno
SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA áno áno
SOCIÁLNA PRACOVNÁ PSYHOLÓGIA áno áno
VEREJNÁ POLITIKA áno áno

Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Uchádzačka a uchádzač vyplnia prihlášku na stránke: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Vytlačenú a podpísanú prihlášku uchádzačka a uchádzač zašle na adresu:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Všetky ostatné informácie o prijímacom konaní nájdete na: https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/Prijimacky/Podmienky_PK_na_ak._rok_2019_2020/PODMIENKY_PK_2019_2020_PhD.pdf

pre prvé kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2019

pre druhé kolo prijímacieho konania do 31. augusta 2019

Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis a písomný projekt dizertačnej práce k zverejneným témam dizertačných prác.

Kompletný zoznám tém dizertačných prác nájdete na: https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/temy-dizertacnych-prac-fsev-uk-pre-ar-20192020/

Projekt dizertačnej práce obsahuje minimálne nasledovné časti:

 • stav skúmanej problematiky na Slovensku a vo svete
 • teoretické východiská skúmanej problematiky
 • zoznam literatúry

Interné a externé školiteľky a školitelia

Ústav aplikovanej psychológie, Ústav experimentálnej psychológie SAV
prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
doc. Paedr. Vladimíra Čavojová, PhD.
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
prof. PhDr. Viere Bačová, DrSc.
Mgr. Lenka Valuš, PhD.
Ústav verejnej politiky FSEV UK, Centrum spoločenských a ekonomických vied SAV
prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.
doc. Mgr. Katarína Staroňová,PhD.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Ústav aplikovanej ekonómie, Ústav mediamatiky
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Dr. Karen Henderson
prof. Steven Saxonberg
doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
prof. Milan Konvit
Ústav sociálnej antropológie
doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Dizertačná skúška

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 3-ročnom dennom štúdiu) a do 24 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku štúdia.

Doktorand v externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom externom štúdiu) a do 30 mesiacov (v 5-ročnom externom štúdiu) od začiatku štúdia.

Prihlášku na dizertačnú skúšku nájdete medzi tlačivami: https://fses.uniba.sk/studium/tlaciva-a-legislativa/

Študentky a študenti sú povinní podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov. podľa čl. 38 bod. 1) podľa Vnútorného predpisu č. 20/2017

Písomná práca musí obsahovať tieto časti:

 • osnovu dizertačnej práce (tézy)
 • podrobný prehľad teoretických východísk (teoretická časť)
 • podrobný prehľad metodického prístupu (metodologická časť)
 • zoznam publikačnej činnosti evidovanej v knižnici FSEV UK

Obhajoba dizertačnej práce

Žiadosť na obhajobu dizertačnej práce nájdete na: https://fses.uniba.sk/studium/tlaciva-a-legislativa/

K žiadosti doktorandka/ doktorand pripojí:

 • dizertačnú prácu v troch vyhotoveniach,
 • v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií (EVIPUB), nemusí predkladať kópie publikácií
 • životopis
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia
 • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú v tom istom odbore doktorandského štúdia

Legislatíva pre doktorandské štúdium

 • Vnútorný predpis č. 20/2017schválený predpis AS UK.Úplné znenieVP č. 8/2013Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.
 • Vnútorný predpis č. 12/2013 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013
 • Vnútorný predpis č. 6/2016 – Smernica dekanky FSEV UK v Bratislave Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia FSEV UK v Bratislave (úplné znenie VP 7/2013)
 • Vnútorný predpis č. 4/2018-Štipendijný poriadokUniverzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
 • Vnútorný predpis č. 10/2018- Smernica rektora, ktorou sa určujevýška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1. Prílohy: Príloha č. 1-13