Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Dizertačné skúšky

Dizertačná skúška

Doktorand/ka v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov (v 3-ročnom dennom štúdiu) a do 24 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku štúdia.

Doktorand/ka v externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky - dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom externom štúdiu) a do 30 mesiacov (v 5-ročnom externom štúdiu) od začiatku štúdia.

Prihlášku na dizertačnú skúšku nájdete medzi tlačivami

Ak plánujete písomnú prácu odovzdávať už s novým názvom, je potrebné si pred podaním prihlášky požiadať o zmenu názvu práce.

Študentky a študenti sú povinní podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov. podľa čl. 29 bod. 2) podľa Vnútorného predpisu č. 20/2019

Písomná práca musí obsahovať tieto časti:

  • osnovu dizertačnej práce (tézy)
  • podrobný prehľad teoretických východísk (teoretická časť)
  • podrobný prehľad metodického prístupu (metodologická časť)
  • zoznam publikačnej činnosti doktoranda/doktorandky evidovanej v knižnici FSEV UK

Hodnotí sa: 

  • aktuálnosť zvolenej témy
  • zvolený teoretický rámec a jeho zdôvodnenie
  • zvolené metódy spracovanie a ich zdôvodnenie
  • očakávané výsledky a uvedenie nových poznatkov, ktoré má dizertačná práca priniesť
  • predpokladaný prínos pre ďalší rozvoj vedy a výskumu v danej oblasti

Dizertačné skúšky v akad. roku 2021/2022

Sociálna antropológia

Dušan Fischer - téma "Cultural Anatomy of a Soldier: What Does it Mean to Serve in Slovakia" - 26.10.2021 o 8:30, link na pripojenie do MS Teams 

Asia Zaitceva - téma "Selective mobilities: patterns of distinction among the Russian-speaking emigrants in Vienna" - 26.10.2021 o 9:00, link na pripojenie do na MS Teams

Európske štúdiá a politiky

Nikoleta Sláviková - téma "Pracovná migrácia Rómov: príčiny a dôsledky" - 21.02.2022 o 9:30 hod. v A012, FSEV UK

Artsiom Klunin - téma "Behavioural public policy interventions" - 15.03.2022 o 10:00 hod. v A012, FSEV UK

Danijela Čanji - téma "The European Union and International Humanitarian Law: Dissonant Liminality of People in Distress at Sea in the Context of the Central Mediterranean Refugee Crisis" - 24.03.2022 o 13:30 hod v A012, FSEV UK

Tahir Ahmad Ismail - téma "Social Media in Political Communication and Elecroral Campain - 14.04.2022 o 13:00 hod. v A012, FSEV UK
Link na MS Teams

Mária Hodorovská - téma "Global Education: In the Web of Dominant Discourses" - 29.04.2022 o 13:00 hod v A012, FSEV UK

Marc Weber - téma "Impact of modern technology on economic decision-making in the international environment" - 04.05.2022 o 12:00 hod. v A012, FSEV UK
link na MS Teams

Stefan Nisch - téma "Analyzing federal government social media communication in Germany during the COVID-19 pandemic" - 04.05.2022 o 10:30 v A012, FSEV
link na MS Teams

Psychológia zdravia

Annamária Antalová - téma "Životný štýl, copingové a študijné stratégie študentov s poruchou pozornosti" - 22.03.2022 o 13:00 hod. v A0112, FSEV UK

Tomáš Žilinský - téma "Enhancing self-compassion and self-protection via immersive virtual reality and their effects on self-criticism of non-clinical adult population— A randomised controlled trial" - 22.03.2022 o 14:00 hod. v A012, FSEV UK

Dizertačné skúšky v akademickom roku 2020/2021

Ústav verejnej politiky

JUDr. Bc. Pavel Štukovský, 16.3.2021, o 8:00 hod.
link na MS Teams TU

Mgr. Róbert Martin Hudec, 24.2.2021, o 9:00 hod.
link na MS Teams TU

Ing. Mgr. Dagmar Gombitová, 24.2.2021, o 10:30 hod.
link na MS Teams TU

 

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

diz. skúška - Donald Wertlen - 21.4.2021 o 10:00 

diz. skúška - Michaela Grančayová - 28.4.2021 o 13:00

diz. skúška - Lucia Yar - 28.4.2021 o 14:00

Dizertačné skúšky v akad. roku 2019/2020

Mgr. Dominika Vajdová
link na MS Teams tu

Mgr. Dóra Belán
link na MS Teams tu

Mgr. Jakub Lieskovský
link na MS Teams tu

Mgr. Denisa Hnatkovičová
link na MS Teams tu