Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva pre doktorandské štúdium

 • Príkaz dekanky FSEV UK č. 5/2021 - Metodický pokyn k zabezpečeniu dizertačných skúšok na FSEV UK
 • Vnútorný predpis č. 3/2020 - Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave
  Smernica zrušená - hodnotenie kvality doktorandského štúdia prebieha v súlade s ustanoveniami Študijného poriadku UK a akreditovanými študijným programami. Zodpovednosť za kvalitu doktorandského študijného programu má príslušná Rada študijného programu podľa vnútorného predpisu FSEV UK 6/2023
 • Vnútorný predpis č. 9/2018 - schválený AS UK - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vnútorný predpis č. 20/2019 schválený predpis AS UK.
 • Vnútorný predpis č. 12/2013 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Predpis je platný od 28. 08. 2013 a účinný od 01. 09. 2013
 • Vnútorný predpis č. 6/2016 – Smernica dekanky FSEV UK v Bratislave Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia FSEV UK v Bratislave (úplné znenie VP 7/2013) - nahradená Vnútorným predpisom 3/2020
 • Vnútorný predpis č. 4/2018-Štipendijný poriadokUniverzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied
 • Vnútorný predpis č. 28/2022 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení Dodatku č. 1 až 3. Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2022.
  Prílohy: Príloha č. 3  Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.