Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce

Žiadosť na obhajobu dizertačnej práce nájdete na: https://fses.uniba.sk/studium/tlaciva-a-legislativa/

K žiadosti doktorandka/ doktorand pripojí:

  • dizertačnú prácu v troch vyhotoveniach,
  • v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií (EVIPUB), nemusí predkladať kópie publikácií
  • životopis
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia
  • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú v tom istom odbore doktorandského štúdia

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022

Mgr. Katerina Ivanova - dňa 20.4.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: From Trabi to E-mobility: Industrial Labour and Social Transformation in Eastern Germany
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams


Matej Butko - dňa 20.4.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Post-Peasant Favours. State, Power and Local Economy in Smuggler’s Village
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2020/2021

Mgr. Marek Lukačovič, dňa 23.8.2021 o 9,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Dominika Vajdová, dňa 23.8.2021 o 12,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Nikola Vorelová, dňa 23.8.2021 o 10,30 hod.
link na MS Teams

Mgr. Jakub Gábor, dňa 24.8.2021 o 11,30 hod.
link na MS Teams

Mgr. Nikoleta Kuglerová, dňa 24.8.2021 o 12,00 hod. - obhajoba PRERUŠENÁ

Mgr. Miroslava Galasová, dňa 25.8. 2021 o 11,00 hod
link na MS Teams

Mgr. Martin Kollárik, dňa 27.8.2021 o 9,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Camila Cristina Gazzola Schiffl, dňa 31.8.2021 o 16,00 hod.
link na MS Teams

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2019/2020

Mgr. Zuzana Kaššaiová
link na MS teams tu

Mgr. Dáša Vedejová
link na MS Teams tu

Mgr. Andrea Zelienková
link na MS Teams tu

Mgr. Juraj Petrík
link na MS Teams tu

Mgr. Eduard Csudai
link na MS Teams tu

Mgr. Soňa Kráľová