Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce

Žiadosť na obhajobu dizertačnej práce nájdete na: https://fses.uniba.sk/studium/tlaciva-a-legislativa/

K žiadosti doktorandka/ doktorand pripojí:

 • dizertačnú prácu v troch vyhotoveniach,
 • v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií (EVIPUB), nemusí predkladať kópie publikácií
 • životopis
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov doktoranda ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia
 • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú v tom istom odbore doktorandského štúdia

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2022/2023

 • Ing. Mgr. Dagmar Gombitová
 • Dňa: 30.11.2022, o 13:30 hod., miestnosť A012 FSEV UK
  Téma: Expertné rozhodovanie vo verejných politikách. Analýza vybraných behaviorálnych aspektov
  Link na MS TEAMS

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022

Mgr. Katerina Ivanova - dňa 20.4.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: From Trabi to E-mobility: Industrial Labour and Social Transformation in Eastern Germany
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams


Matej Butko - dňa 20.4.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Post-Peasant Favours. State, Power and Local Economy in Smuggler’s Village
školiteľ: doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.
Link na MS Teams

 

Európske štúdiá a politiky

PhDr. Lucia Yar  - dňa 22.8.2022 o 8:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: How Do Women Represent Women In The Regime That Steers Away From Democracy? Case Study Of Turkey
školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. 
Link na MS Teams

 

Mgr. Michaela Grančayová  - dňa 22.8.2022 o 10:00 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: The Role Of Feminism In The Democratization Processes Within The Arab Spring And Its Aftermath (Case Study Egypt)
Školiteľka: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Juraj Grečnár  - dňa 22.8.2022 o 11:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Augmentovaná realita ako nové médium pre distribúciu informácií v európskom kontexte
školiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD. 
Link na MS Teams

 

Mgr. Bibiana Wertlen  - dňa 22.8.2022 o 13:30 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Human rights reflection in outer space regulation – challenges for new types of actors
školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams 

 

Mgr. Donald Wertlen  - dňa 22.8.2022 o 15:00 hod, miestnosť B132 FSEV UK
téma: Integration Dynamics in the EU Energy Policy – Climate and Energy Nexus
školiteľka: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Link na MS Teams

 

Psychológia zdravia

Mgr. Dóra Belán  - dňa 22.8.2022 o 9:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Rómovia, Slovenskí Maďari a moslimovia očami slovenskej majority: Prepojenie kontaktnej teórie a teórie medziskupinovej hrozby
školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Xenia Daniela Poslon  - dňa 22.8.2022 o 10:30 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Social Normative Approach to Intergroup Attitudes in Adolescent
školiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Denisa Hnatkovicová  - dňa 22.8.2022 o 12:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Identifikácia motívov a kontextov pôsobiacich pri vstupe do polyamorie
školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikola Synak   - dňa 22.8.2022 o 09:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Rozlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u adolescentov
školiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Jakub Lieskovský   - dňa 22.8.2022 o 10:30 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Tréning vedeckého myslenia ako spôsob redukovania epistemologicky nepodložených presvedčení
školiteľka: doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová  Čavojová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Natália Ondrejková   - dňa 23.8.2022 o 08:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Compassion Fatigue in Helping Professionals
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Jakub Mihaľo   - dňa 23.8.2022 o 09:30 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Measuring Effectiveness of Using Mobile App for Emotion-Focused Training for Self-Compassion and Self-Criticism
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Gazaleh Bailey   - dňa 23.8.2022 o 11:00 hod, miestnosť A012 FSEV UK
téma: Self-compassion, Self- protection and Self-criticism in emotion focused therapy: facial, vocal and verbal expressions
školiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikoleta Kuglerová   - dňa 23.8.2022 o 13:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Súcit a redukcia predsudkov voči LGBT skupine
školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Annamária Antalová  - dňa 23.8.2022 o 14:30 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Životný štýl, copingové a študijné stratégie študentov s poruchou pozornosti
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

Mgr. Nikola Šabíková dňa 23.8.2022 o 16:00 hod, miestnosť C042 FSEV UK
téma: Sociálne vplyvy na rozhodovanie študentov stredných škôl o štúdiu na vysokej škole
školiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Link na MS Teams

 

 

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2020/2021

Mgr. Marek Lukačovič, dňa 23.8.2021 o 9,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Dominika Vajdová, dňa 23.8.2021 o 12,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Nikola Vorelová, dňa 23.8.2021 o 10,30 hod.
link na MS Teams

Mgr. Jakub Gábor, dňa 24.8.2021 o 11,30 hod.
link na MS Teams

Mgr. Nikoleta Kuglerová, dňa 24.8.2021 o 12,00 hod. - obhajoba PRERUŠENÁ

Mgr. Miroslava Galasová, dňa 25.8. 2021 o 11,00 hod
link na MS Teams

Mgr. Martin Kollárik, dňa 27.8.2021 o 9,00 hod.
link na MS Teams

Mgr. Camila Cristina Gazzola Schiffl, dňa 31.8.2021 o 16,00 hod.
link na MS Teams

Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2019/2020

Mgr. Zuzana Kaššaiová
link na MS teams tu

Mgr. Dáša Vedejová
link na MS Teams tu

Mgr. Andrea Zelienková
link na MS Teams tu

Mgr. Juraj Petrík
link na MS Teams tu

Mgr. Eduard Csudai
link na MS Teams tu

Mgr. Soňa Kráľová