Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Podmienky prijímacieho konania na PhD štúdium 2023/2024

V jednotlivých študijných programoch je možné uchádzať sa o doktorandské štúdium, ak uchádzač/ka absolvovala magisterské/inžinierske štúdium v danom odbore. V prípade študijných programov európske štúdiá, sociálna antropológia a verejná politika odlišný program posudzuje programová komisia.

Uchádzačka a uchádzač vyplnia prihlášku na portáli ePrihlas alebo cez AIS2. 

Do elektronickej prihlášky je možné vkladať prílohy.

Prihláška sa podáva len elektronicky, nie je potrebné ju vytlačiť a posielať poštou na fakultu. 

Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis, písomný projekt dizertačnej práce k zverejneným témam dizertačných prác a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

Projekt dizertačnej práce (research proposal) obsahuje minimálne nasledovné časti:

  • stav skúmanej problematiky na Slovensku a vo svete
  • teoretické východiská skúmanej problematiky
  • zoznam literatúry
  • odporúčame aj návrh metodológie vášho výskum

DÁTUMY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

pre prvé kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2023
pre druhé kolo prijímacieho konania do 15. augusta 2023

Poskytované študijné programy v akad. roku 2022/2023

Štud. program - skratka Forma štúdia Jazyk výučby
Európske štúdiá a politiky – dESP3 denná kombinácia SJ a AJ; možnosť písať PhD prácu v AJ
Európske štúdiá a politiky – dESP4/x (spoplatnené) externá kombinácia SJ a AJ; možnosť písať PhD prácu v AJ
Európske štúdiá a politiky – dESP3/en (spoplatnené) denná Len AJ; nutnosť písať PhD prácu v AJ
Európske štúdiá a politiky – dESP4x/en (spoplatnené) externá Len AJ; nutnosť písať PhD prácu v AJ
Psychológia zdravia - dZP3 denná kombinácia SJ a AJ; možnosť písať PhD prácu v AJ
Psychológia zdravia - dZP4 externá kombinácia SJ a AJ; možnosť písať PhD prácu v AJ
Psychológia zdravia - dZP3/en (spoplatnené) denná len AJ; nutnosť písať PhD prácu v AJ
Psychológia zdravia - dZP4x/en (spoplatnené) externá len AJ; nutnosť písať PhD prácu v AJ
Sociálna antropológia – dSAL3 denná kombinácia SJ a AJ; možnosť písať PhD prácu v AJ
Sociálna antropológia – dSAL4/x (spoplatnené) externá kombinácia SJ a AJ; možnosť písať PhD prácu v AJ
Sociálna antropológia – dSAL3/en (spoplatnené) denná Len AJ; nutnosť písať PhD prácu v AJ
Sociálna antropológia – dSAL4x/en (spoplatnené) externá Len AJ; nutnosť písať PhD prácu v AJ