Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Poskytované študijné programy v akad. roku 2024/2025

Štud. program - skratka Jazyk výučby
Aplikovaná ekonómia – mgAE slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry
Európske štúdiá – mES1 Kombinácia SJ a AJ (AJ potrebný pre štúdium literatúry a absolvovanie predmetov)
Európske štúdiá v anglickom jazyku – mESen (spoplatnený štud. program) len AJ
Sociálna a pracovná psychológia – mPP1 Kombinácia SJ a AJ
Sociálna antropológia – mSA1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry
Verejná politika – mVP1 slovenský (SJ), angličtina (AJ) potrebná pre štúdium literatúry

Prihláška

Základné náležitosti

- Prihláška sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.
- Prihlášku je potrebné uložiť, aby mohla byť fakultou spracovaná.
- termín podanie prihlášky je 31.3.2024 (1. kolo)
- v prípade 2. kola bude termín 15.8.2024

- V systéme e-prihláška si uchádzač/ka vygeneruje príkaz na úhradu a zaplatí poplatok 40€ podľa tohto príkazu s uvedením variabilného symbolu a špecifického symbolu, prípadne referencie platiteľa, kde sa uvedie meno uchádzača/uchádzačky formou prevodu na účet cez internet banking, mobile banking alebo príkazom na úhradu, nie formou poštovej poukážky.
- Platbu je potrebné vykonať do 31.3.2024. Potvrdenie priložia všetky uchádzači a všetci uchádzači vo všetkých štud. programoch do 5.4.2024. V druhom kole je potrebné prihlášku uhradiť do 15.8.2024 a potvrdenie o úhrade priložiť do prihlášky najneskôr do 18.8.2024.
-Do elektronickej prihlášky je možné vložiť aj prílohy – napr. potvrdenie o zaplatení poplatku, či overenú kópiu dokladov o bakalárskom vzdelaní.
-Prihlášky, ktoré nemajú uhradený poplatok za prijímacie konanie budú presunuté do 2.kola prijímacieho konania, ak to študijný program umožňuje. Ak to študijný program neumožňuje, budú z prijímacieho konania vyradené a uchádzačkám/uchádzačom bude zaslaný informatívny email.
- V prihláške môže uchádzač/ka uviesť viac študijných programov podľa preferencie medzi nimi.
- Prihlášku nie je potrebné potvrdiť lekárom.
- Uchádzač/ka je povinný/á uviesť správny email a telefónne číslo, keďže komunikácia s uchádzačom/kou bude počas prijímacieho konania prebiehať elektronickou formou. Uchádzačky a uchádzači sú povinné/í si email pravidelne kontrolovať a reagovať na požiadavky študijného oddelenia FSEV UK.

Prílohy prihlášky

- potvrdenie o zaplatení poplatku (40€)
- štruktúrovaný životopis
- uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali bakalárske, resp. magisterské/inžinierske štúdium na vysokej škole na území SR pred akad. rokom 2023/2024 priložia overenú kópiu dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške). Táto povinnosť sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
- uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali bakalárske, resp. magisterské/inžinierske štúdium na zahraničnej vysokej škole pred akad. rokom 2023/2024 priložia overenú kópiu dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) a uznanie o rovnocennosti dokladov zo zahraničia v stupni štúdia a študijnom odbore.
-uchádzačky a uchádzači so špecifickými potrebami priložia Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb, Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby a Preukaz ZŤP

Základné podmienky pre prijatie

Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í sú (budú v akad. roku 2022/2023) absolventkami a absolventmi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia (absolventky a absolventi s ukončeným 1. alebo 2. stupňom vysokoškolského štúdia). O štúdium v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia sa môžu uchádzať iba uchádzačky a uchádzači, ktoré/í ukončili štúdium v študijnom odbore psychológia. V ostatných študijných programoch sa bude v prípade odlišného študijného odboru posudzovať, či je absolvované štúdium v danom odbore súvisiace so štúdiom na FSEV UK v danom študijnom odbore.

Požadovaným dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania je úradne overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného vysokou školou v SR alebo úradne overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného (prípadne iná forma výpisu výsledkov) zahraničnou strednou školou a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom stupni a odbore.

Prijímacie konanie v prvom kole sa začína dňa 1. apríla 2023 a konči zasadnutím prijímacej komisie koncom mája/ začiatkom júna 2023. Prijímacie konanie v druhom kole začína dňa 16. augusta 2023 a končí zasadnutím prijímacej komisie v septembri 2023.

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, na základe splnenie základných a ďalších podmienok pre prijatie.

Prijímacie konanie a potrebná komunikácia bude prebiehať elektronicky. Pre komunikáciu so študijným oddelením je určená emailová adresa: prihlasky@fses.uniba.sk. Do predmetu mailu je uchádzač/ka povinný/á uvádzať identifikačné údaje: stupeň štúdia a študijný program (napr. mgr, aplikovaná ekonómia). Na konci mailu musí byť uvedené meno a priezvisko uchádzača/ky.

Ďalšie podmienky pre prijatie stanovené FSEV UK

Uchádzačky a uchádzači na študijné programy poskytované v slovenskom jazyk

 - znalosti slovenského jazyka slovom aj písmom

  • absolvovania strednej školy alebo
  • 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia na území SR v študijnom programe poskytovanom v slovenskom jazyku alebo
  • jazykovým certifikátom, štátnou skúškou alebo iným potvrdením o znalosti slovenského jazyka

V prípade splnenia základných aj ďalších podmienok pre prijatie bude uchádzačkám/uchádzačom elektronicky doručené rozhodnutie o prijatí.

V prípade splnenia len ďalších podmienok bude uchádzačkám/uchádzačom elektronicky doručené rozhodnutie o podmienečnom prijatí. V prípade podmienečného prijatia prinesú overenú kópiu dokladov o bakalárskom/magisterskom/inžinierskom vzdelaní na zápis v septembri 2023. Tým sa podmienečné prijatie nahradí riadnym prijatím na štúdium bez vydania ďalšieho rozhodnutia. V prípade, že uchádzač/ka potrebné doklady nedoručí, zaniká im právo na zápis na štúdium.

Uchádzačky a uchádzači na študijné programy poskytované v anglickom jazyku (Európske štúdiá v anglickom jazyku)

- znalosti anglického jazyka

  • formou certifikátu (podľa Prílohy 1) alebo
  • testom SCIO s percentilom na úrovni minimálne 60.

V prípade splnenia základných aj ďalších podmienok pre prijatie bude uchádzačkám/uchádzačom elektronicky doručené rozhodnutie o prijatí.

V prípade splnenia len ďalších podmienok bude uchádzačkám/uchádzačom elektronicky doručené rozhodnutie o podmienečnom prijatí. V prípade podmienečného prijatia prinesú overenú kópiu dokladov o  bakalárskom/magisterskom/inžinierskom vzdelaní na zápis v septembri 2022. Tým sa podmienečné prijatie nahradí riadnym prijatím na štúdium bez vydania ďalšieho rozhodnutia. V prípade, že uchádzač/ka potrebné doklady nedoručí, nebude môcť byť zapísaný/á na štúdium.

Uchádzačky a uchádzači s potrebným absolvovaným vzdelaním zo zahraničnej vysokej školy

Okrem preukázania znalostí z predchádzajúcich bodov (najmä znalosť slovenského jazyka potvrdená napr. SCIO) sú uchádzačky a uchádzači povinné/í požiadať o uznanie tohto dokladu vysokú školu v SR, ktorá má akreditovaný študijný program v príslušnom odbore. Minimálny rozsah požadovaných údajov je identifikovanie študijného programu a stupňa vysokoškolského štúdia. V prípade, že do dňa určeného fakultou (do dňa zápisu podľa harmonogramu) uchádzač/ka nedoloží rozhodnutie o uznaní, zaniká im právo na zápis na štúdium.

Viac informácií k uznaniu dokladov zo zahraničia

Výsledné poradie

Uchádzačky a uchádzači nie sú zoraďované/í do poradovníka. Všetky uchádzačky a všetci uchádzači, ktoré/í splnia podmienky stanovené v čl. 2, budú prijaté/í alebo podmienečné prijaté/í.