Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Profily uchádzačov a absolventov

Spoločné ustanovenia

1. Pri uchádzačoch nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe veku, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia. 

2. Fakulta poskytne súčinnosť pri administrácii a získaní statusu študenta so špecifickými potrebami, prostredníctvom kontaktnej osoby na Študijnom oddelení a koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave.

3. Fakulta poskytne súčinnosť pri využívaní nástrojov potrebných pre štúdium u študentov so špecifickými potrebami (prístrojové vybavenie, čítačky, preklad študijných materiálov do Brailovho písma a pod.).

Aplikovaná ekonómia

Bakalárske štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady).

Predpokladom štúdia je práca využívajúca elektronické zdroje, počítače, elektronické databázy, štúdium domácej a zahraničnej literatúry z odboru. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálne štúdium v rozsahu 30 hodín týždenne, z toho asi 20 hodín štúdium literatúry a 10 hodín na výpočty a vypracovanie príkladov a zadaní podľa požiadaviek z cvičení. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup, práca s modernými informačnými technológiami (databázy, informačné programy, softvér na realizáciu výpočtov).

Profil absolventa

Absolvent FSEV UK v študijnom programe Aplikovaná ekonómia bude odborne pripravený pracovať na úrovni nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického riadenia a verejnej správy. Charakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť ekonómie a politickej teórie, ovládanie informačno-komunikačných technológií a analytických a matematicko-štatistických nástrojov, potrebných na dôslednú analýzu a interpretáciu konkrétnych ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti. 

Absolventi sa počas štúdia naučia pracovať v prostredí vyšších administratívnych článkov rezortného riadenia a podľa možností aj v prostredí medzinárodných organizácií; zvládnu podrobné informácie o ich štruktúre a poslaní a naučia sa s týmito organizáciami, resp. ich výkonnými orgánmi a subštruktúrami efektívne komunikovať a spolupracovať. Tieto schopnosti im vytvoria priestor na to, aby sa uchádzali o prácu v národných, vládnych i nevládnych organizáciách, ktoré pracujú na rozhraní domáceho a medzinárodného prostredia. Absolventi budú schopní konkurenčne sa uchádzať o pracovné miesta v prostredí medzinárodných organizácií a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej republiky.

Magisterské štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené bakalárske vzdelanie v študijnom odbore 6258 kvantitatívne metódy v ekonómii alebo v príbuznom študijnom odbore. Príbuznými študijnými programami sú 1114 aplikovaná matematika, 6211 štatistika, 2511 aplikovaná informatika a 6292 hospodárska informatika.

Predpokladom štúdia je práca využívajúca elektronické zdroje, počítače, elektronické databázy, získavanie doplnkových vedomostí z domácej a zahraničnej literatúry z kvantitatívnych metód v ekonómii. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálna práca v rozsahu 30 hodín týždenne, z toho asi 15 hodín doplňovanie vedomostí z literatúry v slovenskom aj v anglickom jazyku a 15 hodín na výpočty a vypracovanie príkladov a zadaní podľa požiadaviek z cvičení. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup, práca s modernými informačnými technológiami (databázy, informačné programy, softvér na realizáciu výpočtov).

Profil absolventa

V akademickom roku 2015/2016 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave otvorila nový magisterský študijný program aplikovaná ekonómia. Absolvent tohto študijného programu získa vedomosti z mikroekonomickej teórie  a makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, modelovania bankových operácií, medzinárodnej ekonómie, verejných financií, poistnej matematiky a štatistiky. Ďalej získa poznatky z oblasti menovej politiky Európskej centrálnej banky, podnikových financií, teórie hier a platobného styku. Súčasťou výučby je aj používanie softvérových produktov z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie.

Tieto vedomosti mu umožnia identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich ekonomicko-matematické modely a nájsť vhodné metódy riešenia problémov. Pritom bude schopný využívať adekvátny softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitých modelov. Taktiež bude vedieť použiť štatistické metódy analýzy dát, porozumieť štatistickým údajom a metódam ich vyhodnocovania. Nadobudnuté vedomosti dokáže využiť v investičnom rozhodovaní a v oblasti poistenia. Bude schopný analyticky zhodnotiť problémy v poisťovníctve a na burzách. Vďaka tomu bude môcť implementovať výsledky kvantitatívnych metód do riadenia výrobných aj nevýrobných podnikov, ziskových a neziskových organizácií. Bude teda spôsobilý pracovať aj v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch. Vo výučbe sa venuje systematická pozornosť ekonomickej interpretácii matematických modelov a vzájomným vzťahom jednotlivých modelov. Predpokladom štúdia je znalosť anglického jazyka. Absolvent je teda schopný viesť odbornú komunikáciu a anglickom jazyku, udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu.

Európske štúdiá

Bakalárske štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady).

Predpokladom štúdia je práca využívajúca elektronické zdroje, počítače, elektronické databázy, štúdium domácej a zahraničnej literatúry z odboru. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálne štúdium v rozsahu 30 hodín týždenne, z toho asi 20 hodín štúdium literatúry a 10 hodín na vypracovanie zadaní podľa požiadaviek zo seminárov. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup, práca s modernými informačnými technológiami (databázy, informačné programy).

Profil absolventa

Cieľom prípravy absolventov programu Európske štúdiá je získať orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej vedy, európskeho práva a ekonómie vo vzťahu k procesom európskej integrácie. Absolvent sa orientuje v základných pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokáže uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej politiky, je pripravený pokračovať v magisterskom stupni programu Európske štúdiá a príbuzných vedeckých disciplín.

Základnou schopnosťou absolventa bakalárskeho štúdia je zber a spracovanie teoretických a empirických poznatkov v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie a jeho pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky, práca s medzinárodnými databázami, pôsobenie v oblasti médií.

Magisterské štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené bakalárske štúdium  v odbore politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá alebo v príbuznom odbore a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie magisterského štúdia na ÚEŠMV, FSEV UK (jazykové predpoklady – plynulá znalosť anglického jazyka, študijné predpoklady).  Predpokladom štúdia je práca využívajúca elektronické zdroje, elektronické databázy, štúdium domácej a zahraničnej literatúry z odboru. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálne štúdium v rozsahu 30 hodín týždenne, z toho asi 25 hodín štúdium literatúry a 10 hodín na vypracovanie zadaní podľa požiadaviek zo seminárov. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup, medzinárodný rozhľad, práca s modernými informačnými technológiami.

Profil absolventa

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy interdisciplinárneho prístupu štúdia európskych integračných procesov v oblasti politickej vedy, právnych disciplín a ekonómie ako základov pre rozvoj špecifických analytických schopností (politická a ekonomická analýza a interpretácia empirických dát). Nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti.

Doktorandské štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program EŠaP 3. stupňa musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá, sociológia alebo v príbuzných odboroch a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie doktorandského štúdia na ÚEŠMV, FSEV UK. (Jazykové predpoklady – plynulá znalosť anglického jazyka, študijné predpoklady).

Základným predpokladom štúdia je záujem o samostatnú vedeckú prácu využívajúcu medzinárodnú vedeckú literatúru, elektronické databázy, a záujem o zber výskumných dát priamo v teréne. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálnu prácu minimálne v rozsahu 40 hodín týždenne, z čoho asi 25 hodín na štúdium literatúry a písanie vlastných výskumných prác a 15 hodín prípravy a výkonu pedagogickej činnosti a konzultovania študentských prác a pod. Uchádzači takisto musia prejaviť záujem o účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach (konferencie, semináre). Záujem o absolvovanie výskumného pobytu na akademických inštitúciách v západnej Európe alebo severnej Amerike je vítaný. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup, medzinárodný rozhľad, práca s modernými informačnými technológiami a flexibilnosť v spolupráci s pracovným tímom ÚEŠMV. 

Profil absolventa

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky, práva a ekonómie s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie politík európskych inštitúcií a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent PhD. štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Teória politiky.

Sociálna a pracovná psychológia

Bakalárske štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady).

Predpokladom štúdia je schopnosť čítať s porozumením a spracovať domácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov). Uchádzač musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium, empatiu, záujem o prácu s ľuďmi a rozvoj seba. Štúdium vyžaduje individuálnu prácu s odbornými a vedeckými zdrojmi, prípravu na semináre a cvičenia, spracovanie zadaných tém zo študovaných predmetov, v rozsahu 30 hodín týždenne. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdiu.

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín, ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácie, spoločnosť). Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a na ne nadväzujúcich aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä vo sfére práce, na ktorú je štúdium zamerané.

Teoretické vedomosti

Absolvent  prvého stupňa vysokoškolského štúdia získa poznatky, potrebné pre všeobecnú orientáciu v odbore. Osvojí si základné teoretické poznatky z teoretických  psychologických disciplín, elementárne poznatky zo  psychologických aplikačných disciplín, so zvýšenou orientáciou na sociálnu, organizačnú a pracovnú psychológiu. Získa poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). V rámci širšieho základu získa poznatky z filozofie, antropológie, sociológie, ekonómie, a bude schopný ich využívať vo svojej práci. Osvojí si a dokáže aplikovať metodologické zásady a postupy exaktného psychologického výskumu.

Praktické a doplňujúce zručnosti

Absolvent počas bakalárskeho štúdia získa zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne pracovať v sfére výskumu i praxe, uskutočňovať analýzy sociálnych javov a procesov a vyvodzovať závery  a odporučenia pre optimalizáciu sledovaných javov. Bude schopný efektívne interagovať s odbornou i laickou verejnosťou a tým prispievať k formovaniu vzťahov medzi účastníkmi sociálnej interakcie. Dokáže formovať cesty osobného rozvoja pracovníkov (budovanie osobnej kariéry) a vytvárať podmienky organizačného rozvoja. Dokáže aktívne rozvíjať pozitívne formy sociálneho správania, viesť tréningy rozvoja sociálnych kompetencií a schopností riešiť konflikty. Bude odborne i sociálne zrelý pracovať v  národných i nadnárodných štruktúrach a schopný motivovať tieto tímy k efektívnej činnosti. Bude pripravený pracovať v prostredí medzinárodných organizácií, zameraných na riešenie problémov medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín. Bude spĺňať podmienky pre zaradenie do personálnych útvarov organizácií a tým podieľať sa na realizácii ich personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Magisterské štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené bakalárske štúdium odboru psychológia a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – anglický jazyk, študijné predpoklady).

Predpokladom štúdia je schopnosť čítať s porozumením a spracovať domácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov). Uchádzač musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium, empatiu, záujem o prácu s ľuďmi a rozvoj seba. Štúdium vyžaduje individuálnu prácu s odbornými a vedeckými zdrojmi, prípravu na semináre a cvičenia, spracovanie zadaných tém zo študovaných predmetov, v rozsahu 30 hodín týždenne. Od uchádzačov sa vyžadujú poznatky a skúsenosti z odboru, vrátane psychologickej metodológie, aktívny prístup ku štúdiu.

Profil absolventa

Obsah  štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a najmä spôsob štúdia s dôrazom na samostatné spracovanie tém a prezentáciu, samostatný výskum v rámci diplomového projektu, vytvárajú predpoklady pre to, aby štúdium končili kvalitní a odborne vyspelí absolventi. Kritériá hodnotenia záverečnej práce vyžadujú značnú mieru samostatnosti pri riešení problémov a predloženie pôvodných výsledkov, získaných prostredníctvom výskumu.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia na základe  získaných vedomostí dokážu aplikovať teoretické poznatky na rôzne praktické situácie, dokážu vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, efektívne komunikovať so spolupracovníkmi, budovať pozitívnu sociálnu a tvorivú atmosféru v tímoch a celkove prispievať ku kvalite reálneho sociálneho prostredia. Absolvent  magisterského štúdia Sociálnej a pracovnej  psychológie ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti.

Teoretické vedomosti

Absolvent  druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne špecifické teoretické poznatky zo základných a špeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky a metodológie.  Z aplikovaných disciplín je program zameraný na rozširujúce  poznatky zo špecializovaných psychologických odborov, hlbšie poznanie v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie, a ich vzájomné prepojenie.  Absolvent pozná princípy prípravy a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane štatistickej analýzy dát a viacrozmernej štatistiky.

Praktické a doplňujúce zručnosti

Absolvent  druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne zručnosti relevantné pre prax v sociálnej a pracovnej psychológii, poradenskej psychológii, školskej psychológii, v oblasti práce s nezamestnanými, v marketingu.  Bude schopný uskutočniť diagnostiku prebiehajúcich sociálnych javov a ich následnú  analýzu, odborne  a metodologicky správne  zostaviť a aplikovať adekvátne postupy pre riešenie aktuálnych  sociálnych javov a procesov, aplikovať praktické postupy a činnosti s ohľadom na aktuálny  stav,  participovať pri formovaní a uskutočňovaní rozvojových programov spoločnosti.

Absolvent bude  disponovať poznatkami z ďalších príbuzných oblastí poznania, zručnosťami pre písanie správ a článkov, pracovať ako jednotlivec aj člen tímu, pracovať v súlade s etickými a právnymi normami práce psychológa.

Doktorandské štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 3. stupňa musia mať ukončené magisterské štúdium odboru psychológia a musia preukázať predpoklady pre samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti psychologického výskumu.  

Predpokladom úspešného doktorandského štúdia je záujem o vedeckú prácu, ktorý možno dokumentovať dobrým poznaním metodológie spoločenských vied so zameraním na výskum v psychológii. Uchádzač musí mať osvojené poznatky potrebné pre realizovanie empirického psychologického výskumu. Je potrebné, aby uchádzač ovládal anglický jazyk na úrovni aktívnej odbornej komunikácie a ovládal odbornú psychologickú terminológiu minimálne z jedného ďalšieho cudzieho svetového jazyka. Nevyhnutné u uchádzača je ovládanie štatistiky a používanie softvérov na realizáciu štatistických výpočtov v spoločenských vedách. V prijímacom konaní má uchádzať preukázať dobrý prehľad o súčasnom stave poznania v téme dizertačnej práce, o ktorú sa v rámci prijímacieho konania uchádza. Uchádzač má mať ambície, aby jeho dizertačná práca predstavovala vlastný originálny príspevok v psychologickom vedeckom poznaní.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami  o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. 

Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch:  v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú sú hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti
  • príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov
  • tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru
  • expertízna a analytická činnosť
  • publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
  • pedagogické a poradenské pôsobenie
  • reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach
  • schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy

Sociálna antropológia

Bakalárske štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady).  Predpokladom štúdia je práca využívajúca elektronické zdroje, počítače, elektronické databázy, štúdium domácej a zahraničnej literatúry z odboru. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálne štúdium v rozsahu 30 hodín týždenne, z toho asi 20 hodín štúdium literatúry a 10 hodín na vypracovanie zadaní podľa požiadaviek zo seminárov. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup, práca s modernými informačnými technológiami (databázy, informačné programy).

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropológie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude schopný komunikovať tak s lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokálnou komunitou a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami takým spôsobom, aby ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kultúrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba poznaním príčin a princípov fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; možno bude schopný v spolupráci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje navrhnuté riešenia v praxi.

Magisterské štúdium

Profil uchádzača

Profil absolventa

Absolventi druhého stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú odborníkmi v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých absolventov. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos študentov k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 2 mesiacov nepretržitého pobytu. Absolventi ovládajú vedecké metódy antropologického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu sociálnych a kultúrnych problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie, prednášať na vysokých školách sociálnu antropológiu, školiť tímy pre sociálnu prácu v teréne a poradenstvo. 

Absolventi sa môžu uplatniť v akademickej oblasti prípravy a koordinovania domácich a medzinárodných vedeckých tímov, v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík, ako autori publikácií v domácich a zahraničných odborných periodikách, ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch, v pedagogickom procese v oblasti sociálnej antropológie na domácich a zahraničných univerzitách.

Doktorandské štúdium

Profil uchádzača

Profil absolventa

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Sociálna antropológia budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu sociálnych a kultúrnych procesov s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti interdisciplinárnej reflexie vzťahov medzi sociokultúrnymi a psychologickými javmi. Nevyhnutnou súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk disciplíny, a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite v rozsahu najmenej 6 mesiacov nepretržitého pobytu.

Verejná politika

Magisterské štúdium

Profil uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončený bakalársky stupeň štúdia v danom alebo príbuznom odbore a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady).

Predpokladom štúdia je práca využívajúca elektronické zdroje, počítače, elektronické databázy, štúdium domácej a zahraničnej literatúry z odboru. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium, ktoré si vyžaduje individuálne štúdium v rozsahu 30 hodín týždenne. Od uchádzačov sa vyžaduje pri štúdiu aktívny prístup,  schopnosť formulovať a prezentovať vlastné myšlienky.

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, bude schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.