Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihláška a jej prílohy

Základné informácie

Prihláška sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk, kde si uchádzač/ka vyberie z ponúknutých tém vypísaných jednotlivými pracoviskami alebo navrhne vlastnú tému.

Prihlášku je potrebné uložiť, aby mohla byť fakultou spracovaná. V systéme e-prihláška si uchádzač/ka vygeneruje príkaz na úhradu a zaplatí poplatok 40€ podľa tohto príkazu s uvedením variabilného symbolu a špecifického symbolu, prípadne referencie platiteľa, kde sa uvedie meno uchádzača/uchádzačky formou prevodu na účet cez internet banking, mobile banking alebo príkazom na úhradu, nie formou poštovej poukážky.

Do elektronickej prihlášky je možné vložiť aj prílohy – napr. potvrdenie o zaplatení poplatku, overenú kópiu dokladov o vzdelaní.

Prihlášku je možné podať si len na jeden študijný program.

Prihlášku nie je potrebné potvrdiť lekárom.

V prihláške je povinné uviesť správny email a telefónne číslo, keďže komunikácia s uchádzačom/kou bude počas prijímacieho konania prebiehať elektronickou formou.

Termíny podávania prihlášok
1.kolo – termín podávania prihlášky je 30.4.2024 vo všetkých študijných programoch v dennej aj externej forme.

 

2. kolo – termín podávania prihlášky je 15.8.2024 vo vybraných študijných programoch podľa počtu uchádzačiek/ov v 1. kole.

Prílohy prihlášky

- do e-prihlášky uchádzač/ka vloží potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (40€) - môže sa vkladať aj po uložení e-prihlášky.  Platbu je potrebné vykonať do 30.4.2024. Potvrdenie priložia všetky uchádzači a všetci uchádzači vo všetkých štud. programoch do 5.5.2024. V druhom kole je potrebné prihlášku uhradiť do 15.8.2024 a potvrdenie o úhrade priložiť do prihlášky najneskôr do 18.8.2024.

- Štruktúrovaný životopis

- Projekt dizertačnej práce v rozsahu minimálne 12 normostrán, ktorý obsahuje:

a) stav skúmanej problematiky na Slovensku a vo svete,
b) teoretické východiská skúmanej problematiky,
c) návrh výskumného dizajnu,
d) zoznam literatúry.

- V prípade, že uchádzač/ka absolvoval/a druhý stupeň VŠ štúdia pred akad. rokom 2023/2024 priloží aj doklady o vzdelaní podľa bodu 1. V prípade, že doklady o vzdelaní boli vydané zahraničnou vysokou školou, priloží aj uznanie dokladov zo zahraničia podľa bodu 1. Toto sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

-V prípade, že uchádzač/ka absolvuje druhý stupeň VŠ štúdia v akad. roku 2023/2024, bude môcť byť len podmienečne prijatý/á a doklady podľa bodu 1 doloží na zápise v septembri 2024.

 

Témy dizertačných prác sú zverejnené na webovom sídle fakulty najneskôr dva mesiace pred podávaním prihlášok. Predloženým projektom dizertačnej práce preukazuje uchádzač/ka znalosť problematiky, ako aj schopnosť pracovať s relevantnými akademickými zdrojmi a potenciál výskumu v oblastiach, ktoré sú obsahom akreditovaných študijných programov na fakulte.