Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Právne predpisy v oblasti exekúcií a zrážok zo mzdy

Právne predpisy upravujúce povinnosti v oblasti predkladania a vydávania potvrdení/vyhlásení o zrážkach a exekúciách zo mzdy zamestnanca pracujúceho na dohodu

1. Daňový poriadok (Zákon č. 563/2009 Z.z.) ukladá zamestnancovi povinnosť predložiť vyhlásenie a zároveň zamestnávateľovi povinnosť vydať vyhlásenie:
§ 104 ods. (1) Ak zamestnanec uzavrie nový pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, je povinný predložiť platiteľovi mzdy písomné vyhlásenie o tom, či je proti nemu vedené daňové exekučné konanie formou zrážok zo mzdy. Takéto vyhlásenie je povinný vydať každý platiteľ mzdy zamestnancovi, ktorý u neho skončil pracovný pomer.

2. Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z.z.) v §223 ods. (6) ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať potvrdenie aj zamestnancovi-dohodárovi (povinnosť bola doplnená ostatnou novelizáciou ZP):
§ 223 ods. (6) Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

3. Exekučný poriadok (Zákon č. 233/1995 Z.z.) v §84 ods. (1) ukladá zamestnávateľovi povinnosť vyžadovať aj vydať potvrdenie:
§84 ods. (1) Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené tým, u koho bol naposledy zamestnaný, o tom, či bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech. Takéto potvrdenie je povinný každý zamestnávateľ vydať zamestnancovi, ktorý u neho prestal pracovať.