Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

aplikovaná ekonómia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Aplikovaná ekonómia
študijný odbor: Ekonómia a manžment
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Personálne zabezpečenie

učitelia:

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.
RNDr. Vladimír Kukliš
Ing. Mária Širáňová, MA., PhD.
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. 

študijná poradkyňa: Ing. Miroslava Jánošová, PhD.
(miroslava.janosova@fses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Bc. Simona Macháčková
(simona.machackovafses.uniba.sk)

koordinátor pre zahraničné mobility a Erasmus+: Doc. Mgr. Tomáš Domonkos, PhD.
(tomas.domonkosfses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í sú (budú v akad. roku 2021/2022) absolventkami a absolventmi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia (absolventky a absolventi s ukončeným 1. alebo 2. stupňom vysokoškolského štúdia). V prípade odlišného študijného odboru sa bude posudzovať, či je absolvované štúdium v danom odbore súvisiace so štúdiom na FSEV UK v danom študijnom odbore.  

Nezanedbateľným predpokladom uchádzača/ky o štúdium študijného programu aplikovaná ekonómia sú vedomosti z mikroekonomickej teórie a  makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, operačného výskumu, štatistiky a  ekonometrie. Očakáva sa, že bude schopný/á pracovať so softvérmi z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie ako napr. Matlab, Eviews alebo Frontline v MSExcel na základnej užívateľskej úrovni. Dôležitým atribútom uchádzača/ky sú základné znalosti a skúsenosti so zberom, spracovaním a analýzou dát.  

Profil absolventky/absolventa

Absolvent/ka magisterského štúdia študijného programu aplikovaná ekonómia získa vedomosti z mikroekonomickej teórie a  makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, operačného výskumu optimalizácie, ekonometrie, matematického modelovania sociálno-ekonomických procesov, modelovania bankových operácií, medzinárodnej ekonómie, poistnej matematiky  a štatistiky. Ďalej získa poznatky z oblasti menovej politiky, teórie hier a platobného styku.  Súčasťou výučby je aj používanie softvérových produktov z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie (ako napr. Matlab, EViews a Frontline systems) a tiež predmet študentská prax, kde si študenti môžu v partnerských organizáciách overiť svoje znalosti a nadobudnúť praktické zručnosti.  Štruktúra magisterského študijného programu aplikovaná ekonómia je navrhnutá tak aby si študent/ka počas štúdia mohol/a upravovať svoj študijný plán prostredníctvom povinne voliteľných premetov tak, že sa môže špecializovať buď v oblasti makroekonomického a mikroekonomického modelovanie, štatistiky a ekonometrie a/alebo optimalizácie a finančníctva. 

Tieto vedomosti mu/jej umožnia identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich ekonomicko-matematické modely a nájsť vhodné metódy  riešenia problémov. Pritom bude schopný/á využívať adekvátna softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitých modelov. Taktiež bude vedieť použiť štatistické metódy analýzy dát, porozumieť štatistickým údajom a metódam ich vyhodnocovania. Nadobudnuté vedomosti dokáže využiť v investičnom rozhodovaní a v oblasti poistenia. Bude schopný/á analyticky zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v manažmente výrobných aj nevýrobných podnikov, v bankách, v poisťovníctve a na burzách. Vďaka tomu bude môcť implementovať výsledky kvantitatívnych metód do riadenia výrobných aj nevýrobných podnikov, ziskových aj neziskových organizácií. Bude teda spôsobilý/á pracovať aj v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch. Vo výučbe sa venuje systematická pozornosť ekonomickej interpretácii matematických modelov a vzájomným vzťahom jednotlivých modelov. Predpokladom štúdia je znalosť anglického jazyka. Absolvent/ka je teda schopný viesť odbornú komunikáciu v anglickom jazyku, udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu. 

 

uplatnenie absolventov:

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií  
Projektový špecialista (projektový manažér)  
Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)  
Špecialista kontrolingu  
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce  
Špecialista optimalizácie procesov  
Dátový analytik  
Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb  
Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov  
Odborný pracovník portfólia podielových fondov
Ekonomický analytik, prognostik  
Špecialisti v oblasti ekonómie  
Špecialista v oblasti národného hospodárstva  
Analytik  trhu práce a sociálnej situácie obyvateľstva vo verejnej správe  

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. 

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 

Národná banka Slovenska 

Inštitút sociálnej politiky