Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Mária Širaňová

Ing. Mária Širaňová, M.A., PhD.

Mária Širaňová pôsobí ako docentka na Ústave ekonómie (Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave). Pôsobí aj ako staršia vedecká pracovníčka na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde zastáva funkciu vedúcej Oddelenia makrofinančných analýz. Medzi jej kľúčové oblasti výskumu patria témy z empirickej monetárnej ekonómie, medzinárodných financií s osobitným zameraním na kapitálové toky a makroekonomické nerovnováhy a otázky finančnej geografie.  Články, ktorých je spoluautorkou, boli publikované vo viacerých významných vedeckých časopisoch, ako sú Journal of Financial Stability, Journal of Economic Dynamics and Control, Review of International Economics alebo European Financial Management. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala na viacerých národných (APVV, VEGA) a medzinárodných výskumných projektoch (Horizon 2020, GACR Czechia, NSC Poland, COST Action).

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

  • Bankovníctvo
  • Modely bankových operácií
  • Menová politika
  • Ekonometrické modelovanie
  • Ekonomické modely politík