Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Eduard Hozlár

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CScvyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity v Prahe, odbor numerická matematika. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobil na Vysokej škole ekonomickej (teraz Ekonomickej univerzite) plných 22 rokov. Vedeckú hodnosť CSc. získal na Ekonomickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity v odbore Teória riadenia a plánovania. Tu sa začal profilovať pre vednú oblasť ekonomicko-matematických metód a zameriaval sa hlavne na stochastické programovanie. Po návrate na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave sa venoval výučbe predmetov z oblasti matematického programovania, operačného výskumu a programovacích jazykov. Intenzívne sa venoval aj aplikovanému výskumu, kde riešil množstvo praktických podnikových a rezortných úloh. Jeho publikačná činnosť bola zameraná na teoretické aspekty vybraných problémov viackriteriálneho rozhodovania a učebníc pre stochastické programovanie a operačný výskum. Od roku 1994 pôsobil ako analytik v investičných a finančných inštitúciách, neskôr ako vrcholový manažér vo faktoringovej spoločnosti sa venoval riadeniu rizikových aktív. Po návrate do pedagogického procesu na FSEV sa venuje výučbe matematiky a štatistiky a tiež financovaniu podnikateľských aktivít. Vo vedeckej oblasti sa snaží skĺbiť svoje praktické znalosti s rozvojom vednej disciplíny pre viackriteriálne rozhodovanie.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Matematika 1
Matematika 2
Prax I, II

publikačná činnosť