Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tomáš Domonkos

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2009 získal titul PhD. v odbore Ekonometria a operačný výskum.

Vo svojej profesionálnej praxi prednášal predmet simulačné modely na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a súčasne pôsobil ako vedecký pracovník na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied na oddelení Makroekonomického modelovania a analýz. V období rokov 2010 až 2015 bol členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Absolvoval šesťmesačný štipendijný pobyt na Ekonomickej univerzite vo Viedni na Oddelení Makroekonómie a v rokoch 2010, 2011 a 2013 absolvoval prednáškový pobyt na Univerzite v Redlands v Kalifornii, kde prednášal Úvod do analýzy údajov a rozhodovania. Vo svojom výskume sa venoval rôznym typom makroekonomických modelov a skúmaniu makroekonomických nerovnováh, problematike príjmovej nerovnomernosti a otázke nákladov nezamestnanosti.

Na ÚE zabezpečuje kurzy:

Úvod do matematickej ekonómie
Mikroekonómia
Makroekonomická analýza
Makroekonómia
Medzinárodná makroekonómia

Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum(Slovak Society for Operations Research) 

publikačná činnosť