Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav ekonómie

Rozhodnutím Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied (FSEV) UK v Bratislave bol k 1. 9. 2014 zriadený Ústav ekonómie rozdelením Ústavu verejnej politiky a ekonómie na dve samostatné pracoviská. Treba však pripomenúť, že v roku 2002 pri vzniku FSEV bol jedným z jej zakladajúcich pracovísk aj Ústav ekonómie, ktorý realizoval bakalársky študijný odbor Aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdia. V nasledujúcom procese akreditácie študijných programov v dôsledku profesionálnej orientácie pracovníkov ústavu fakulta získala v študijnom odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii akreditáciu pre bakalársky a magisterský študijný program s názvom Aplikovaná ekonómia. Nasledujúce personálne oslabenie ústavu malo za následok, že v procese ďalšej komplexnej akreditácie získala fakulta pre ekonómiu akreditáciu len pre bakalársky študijný program Aplikovaná ekonómia. Oslabená pozícia Ústavu ekonómie na fakulte viedla k takej zmene organizačnej štruktúry fakulty, ktorá zlúčením dvoch pracovísk zriadila Ústav verejnej politiky a ekonómie so samostatným Oddelením ekonómie.

            Zámerom bolo vytvoriť pracovisko, ktoré integruje vedecko-výskumné zámery Ústavu verejnej politiky a Ústavu ekonómie v smere významného posilnenia ich interdisciplinárnosti a realizuje sústavu akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Ukázalo sa však, že aj v dôsledku veľmi rozdielnej profesionálnej orientácie pôvodných ústavov sa obsahovo tento zámer reálne nepodarilo naplniť a Ústav ekonómie je opäť samostatným pracoviskom na FSEV.