Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti

Základným cieľom vedecko-výskumnej práce ústavu je systematická analýza a syntéza javov a procesov, ktoré súvisia s prebiehajúcou ekonomickou a politickou transformáciou spoločnosti. Skúmanie procesov ekonomickej a politickej globalizácie a ich dopadov na Slovensko, sledovanie a hodnotenie vývoja jeho ekonomického a všeobecného konkurenčného potenciálu v európskom priestore má za cieľ formulovať kvalifikované odporúčania pre podporu rozvoja ekonomiky. To, samozrejme, nie je možné bez rozvíjania základného výskumu v ekonomickej teórii. Zámerom ústavu je integrovať ekonomické výskumné programy do interdisciplinárnych programov pre skúmanie procesov ekonomickej a strategickej globalizácie a ich regionálnych aspektov, procesov európskej integrácie a ich ekonomických a sociálnych dimenzií. Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná najmä na:

a) rozpracovanie metodológie analýzy, modelovania a prognózovania vývoja sociálneho a ekonomického prostredia a aplikácie makroekonomických modelov na vyhodnocovanie alternatív hospodárskej politiky na princípe cieľového riadenia resp. optimalizácie;

b) vývoj zovšeobecnenej modelovej štruktúry pre oblasť finančných investícií, ktorá umožní implementovať viacfaktorové a dynamické prístupy pri modelovaní investičných príležitostí a tvorba operačných procedúr pre praktické riešenie úloh vo forme systémov na podporu rozhodovania,

c)  analýza strategickej interakcie medzi podnikmi pôsobiacimi na prepojených trhoch pomocou dynamických nekooperatívnych hier a s použitím konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií, vrátane modelov všeobecnej rovnováhy v oligopolnej ekonomike.

Súčasný výskum

Názov projektu: Modelovanie Pareto optimálnych interakcií finančného a podnikového sektora v adaptačných procesoch

Program: APVV-14-0020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ing. Veronika Miťková, PhD., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Doba riešenia: 2015 - 2019

Anotácia projektu:

Interakcie finančného a podnikového sektora sú kľúčové z hľadiska fungovania každej ekonomiky. Nedávna kríza jasne potvrdila, že problémy vo finančnom sektore sa rýchlo prelievajú do podnikového sektora a následne vedú k závažným sociálnym problémom. Analýza interakcií finančného a podnikového sektora pomocou matematických modelov umožní kvantifikovať dopady opatrení vývoja resp. opatrení v jednom sektore na druhý sektor vrátane nepriamych vplyvov. Taktiež umožní zistiť, ktoré aktivity v jednom sektore sa prejavujú v druhom v rozšírenej a ktoré v tlmenej podobe. Pri realizácii projektu sa výskum sústredí najmä na nasledovné oblasti: nerovnováha na finančných trhoch a jej dopad na podnikový sektor, vplyv podnikového sektora na dopyt po financiách a ponuku financií, vzťahy finančného a podnikového sektora v inovačnom procese z pohľadu interakcie firiem na obidvoch stranách trhu a v kontexte všeobecnej rovnováhy v oligopolnej ekonomike ako aj modelovanie efektívnej hranice interakcií finančného a podnikového sektora.

 

Názov projektu: Komplexné prístupy k odhadu parametrov ekonometrickej štruktúry modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: 1/0498/17

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Veronika Miťková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Mgr. Ľubica Šimková

Doba riešenia: 2017 - 2019

Anotácia projektu:

Modelová štruktúra všeobecnej ekonomickej rovnováhy bude aplikovaná na podmienky Slovenskej republiky a k jeho parametrom sa bude pristupovať ako k ekonometrickej štruktúre. Parametre modelu budú odhadované za rôznych predpokladov - ako separátny odhad parametrov jednotlivých rovníc modelu, ako model so zdanlivo nesúvisiacimi náhodnými poruchami jednotlivých rovníc a ako model v tvare simultánnych rovníc. Takto odhadnuté parametre modelu rôznymi technikami budú vyhodnotené z aplikačného hľadiska a budú použité v štruktúre modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy na modelovanie externých šokov v hospodárstve krajiny so zameraním na aktuálne hospodársko-politické otázky. Obsahové zameranie bude cieľované na vybrané sektory národného hospodárstva, ako školstvo, zdravotníctvo, obrana, verejná správa.

 

Názov projektu: Modelovanie efektívnosti financovania a kooperácie sektorov a regiónov slovenskej ekonomiky

Program: VEGA 1/0340/16

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Riešitelia za FSEV UK: Ing. Tomáš Domonkos, PhD., doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ing. Veronika Miťková, PhD., prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Doba riešenia: 2016 - 2018

Anotácia projektu:

Komplexný rozvoj regiónu si vyžaduje umiestnenie vertikálne na seba nadväzujúcich výrobných procesov aj výroby celých skupín komplementárnych výrobkov priamo v regióne a identifikáciu efektívnych zdrojov ich financovania pri čo možno najmenšom riziku. To vedie  k zefektívneniu výroby využitím miestne špecifických fondov. Ich využitie je základom deľby práce medzi regiónmi. Dlhodobá koordinácia investičných aktivít v regióne si teda vyžaduje, aby sa výrobcovia v ňom snažili ovplyvniť príchod výrobcov vstupov pre ich výrobné procesy, spracovateľov ich produkcie a výrobcov komplementov k ich výrobkom do regiónu tak, aby spôsoby financovania fungovali na efektívnej hranici v priestore očakávaných efektov a rizika ich nedofinancovania . Dôležité je, aby vzájomné prepojenie výrobných procesov v regióne bolo možné dosiahnuť aj bez fúzií, na základe spolupráce samostatných firiem. Možnosti udržania takejto spolupráce v nekonečnom horizonte budeme v grante analyzovať pomocou nekooperatívnych hier v rozšírenom tvare.

Ukončený výskum

Názov projektu: Ekonometrický odhad parametrov modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy s dezagregáciou verejného sektora

Program: VEGA 1/0197/13

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.,Ing. Zdenka Milánová, PhD., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Doba riešenia: 2013 - 2015

Anotácia projektu:

V predkladanom projekte bude vytvorená ekonomicko-matematická štruktúra modelu všeobecnej rovnováhy ekonomiky Slovenskej republiky založenom na ekonometrickom odhade jeho parametrov, čím bude tento prístup výnimočný v CGE modelovaní bežne založenom na deterministickom odhade parametrov. Tento model bude aplikačne konfrontovaný s modelom s tradične odhadovanými parametrami a následne bude použitý pri modelovaní a analýze rôznych aktuálnych otázok hospodársko-politického rozhodovania.

 

Názov projektu: Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičným horizontom

Program: VEGA 1/0198/10

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Riešitelia za FSEV UK:  doc. Ing. Michal Hatrák, CSc., Ing. Zdenka Milánová, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2010 - 2011

Anotácia projektu:

Projekt syntetizuje a rozvíja poznatky metodológie zaisťovania investičných portfólií založenej na princípoch CPPI (Constant Part Portfolio Insurence), OBPI (Option Based Portfolio Insurence) a VBPI (Volatility Based Portfolio Insurence) na tvorbu garantovaných stratégií penzijných fondov pri predpoklade o kĺzavých (kontrolných) investičných horizontoch. V oblasti rozvoja metodológie je cieľom projektu implementácia mier dolného parciálneho rizika (napr. CVaR) a kritérií typu "safety first" do metodiky zaisťovania investičných portfólií a transformácia "teoretických" investičných stratégií do operačných stratégií prostredníctvom zahrnutia transakčných nákladov. Výsledný systém na podporu investičného rozhodovania bude vybudovaný na princípoch simulačných optimalizačných modelov a implementovaný do excelovského prostredia pri využití solverov typu Premium Platfom Solver a Risk Solver.

 

Názov projektu: Tvorba učebnej pomôcky: excelovská aplikácia modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: UK/6/2010

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2010

Anotácia projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo vytvorenie učebnej pomôcky na nový predmet „Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy“, ktorý sa v akademickom v roku 2010/2011 vyučoval po druhý krát, a ktorý je zaradený ako povinne voliteľný predmet magisterského stupňa štúdia študijného programu Verejná politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Túto pomôcku tvorí excelovská aplikácia, ktorá umožňuje študentovi aplikovať vlastné údaje do rôznych modelových štruktúr: od najjednoduchšieho modelu jednoduchej ekonomiky až po komplexný model otvorenej ekonomiky a následne sledovať vplyvy zvolených zmien. Aplikácia študentom pomáha pochopiť proces vytvárania modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy (Computable General Equilibrium - CGE model), kalibráciu jeho parametrov a simulovanie externých šokov.

 

Názov projektu: Konkurencieschopnosť a efektívnosť  podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Program: VEGA 1/0381/09

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.,

Doba riešenia: 2009 - 2011

 

Názov projektu: Analýza zmien v automobilovom priemysle pomocou aplikovaného CGE modelu

Program: UK/5/2008

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2008

 

Názov projektu: Automatizácia modelov výberu portfólia a ich využitie na európskych finančných trhoch

Program: UK/57/2008

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Milánová, PhD.

Doba riešenia: 2008

 

Názov projektu: Analýza, prognóza a optimalizácia dlhodobých efektov dôchodkovej.reformy na sociálno-ekonomické prostredie SR

Program: VEGA 1/4654/07

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2007 - 2009

 

Názov projektu: Analýza, prognóza a optimalizácia dlhodobých efektov dôchodkovej.reformy na sociálno-ekonomické prostredie SR

Program: VEGA 1/4654/07

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2007 - 2009

 

Názov projektu: Praktické využitie modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: UK/336/2007

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2007

 

Názov projektu: Micro and Macro Models in Economics

Program: SK-05/06-BA-005 (ASO projekt v rámci programu "Podpora trvalej spolupráce")

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2006

 

Názov projektu: Analýza fungovania nového dôchodkového systému

Program: UK/4/2006

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2006

 

Názov projektu: Analýza a aplikácia modelov na makroekonomické a investičné prostredie Slovenska a vybraných krajín Európskej únie

Program: UK/14/2005

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Milánová, PhD.

Doba riešenia: 2005

 

Názov projektu: Sociálne a ekonomické prostredie Slovenska a ostatných kandidátskych krajín a strategická alokácia aktív pre dlhodobých investorov.

Program: 1/1252/04

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2004 - 2006