Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti

Základným cieľom vedecko-výskumnej práce ústavu je systematická analýza a syntéza javov a procesov, ktoré súvisia s prebiehajúcou ekonomickou a politickou transformáciou spoločnosti. Skúmanie procesov ekonomickej a politickej globalizácie a ich dopadov na Slovensko, sledovanie a hodnotenie vývoja jeho ekonomického a všeobecného konkurenčného potenciálu v európskom priestore má za cieľ formulovať kvalifikované odporúčania pre podporu rozvoja ekonomiky. To, samozrejme, nie je možné bez rozvíjania základného výskumu v ekonomickej teórii. Zámerom ústavu je integrovať ekonomické výskumné programy do interdisciplinárnych programov pre skúmanie procesov ekonomickej a strategickej globalizácie a ich regionálnych aspektov, procesov európskej integrácie a ich ekonomických a sociálnych dimenzií. Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná najmä na:

a) rozpracovanie metodológie analýzy, modelovania a prognózovania vývoja sociálneho a ekonomického prostredia a aplikácie makroekonomických modelov na vyhodnocovanie alternatív hospodárskej politiky na princípe cieľového riadenia resp. optimalizácie;

b) vývoj zovšeobecnenej modelovej štruktúry pre oblasť finančných investícií, ktorá umožní implementovať viacfaktorové a dynamické prístupy pri modelovaní investičných príležitostí a tvorba operačných procedúr pre praktické riešenie úloh vo forme systémov na podporu rozhodovania,

c)  analýza strategickej interakcie medzi podnikmi pôsobiacimi na prepojených trhoch pomocou dynamických nekooperatívnych hier a s použitím konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií, vrátane modelov všeobecnej rovnováhy v oligopolnej ekonomike.