Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalársky študijný program Aplikovaná ekonómia

je akreditovaný v rámci študijného odboru kvantitatívne metódy v ekonómii. Jeho základom je výučba mikroekonómie a makroekonómie vychádzajúca z matematických modelov, ako aj výučba štatistiky, ekonometrie a operačného výskumu. Poznatky z týchto disciplín umožňujú študentom zvládnutie ďaších ekonomických disciplín, najmä problematiky finančných trhov a finančného inžinierstva, komerčného a centrálneho bankovníctva, financovania podnikateľských aktivít, medzinárodnej ekonómie a teórie hier. Absolventi sú pripravení na štúdium kvantitatívnych metód v ekonómii a financií na magisterskom resp. inžinierskom stupni štúdia, ako aj na uplatnenie v praxi, predovšetkým na analytické a prognostické práce na podnikovej úrovni aj v štátnych orgánoch. Uplatnia sa najmä v bankovníctve, na finančných trhoch, v telekomunikáciách a v energetike.

Profil absolventa

Absolvent FSEV UK v študijnom programe Aplikovaná ekonómia bude odborne pripravený pracovať na úrovni nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického riadenia a verejnej správy. Charakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť ekonómie a politickej teórie, ovládanie informačno-komunikačných technológií a analytických a matematicko-štatistických nástrojov, potrebných na dôslednú analýzu a interpretáciu konkrétnych ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti.

Absolventi sa počas štúdia naučia pracovať v prostredí vyšších administratívnych článkov rezortného riadenia a podľa možností aj v prostredí medzinárodných organizácií; zvládnu podrobné informácie o ich štruktúre a poslaní a naučia sa s týmito organizáciami, resp. ich výkonnými orgánmi a subštruktúrami efektívne komunikovať a spolupracovať. Tieto schopnosti im vytvoria priestor na to, aby sa uchádzali o prácu v národných, vládnych i nevládnych organizáciách, ktoré pracujú na rozhraní domáceho a medzinárodného prostredia. Absolventi budú schopní konkurenčne sa uchádzať o pracovné miesta v prostredí medzinárodných organizácií a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej republiky.

Základné a profilujúce disciplíny:

Informatika, ekonomická teória (mikroekonómia a makroekonómia), základy práva, sociálne vedy, komunikačné techniky a technológie, politológia a politická analýza, národné a medzinárodné politické prostredie, aplikovaná štatistika a štatistická analýza, komparatívna ekonómia a ekonomická analýza, medzinárodné štatistické databázy, metodológia operačného výskumu, finančný trh, medzinárodné inštitúcie a ich organizácia, charta ľudských práv a jej poslanie, základy a zásady diplomacie, aktuálne problémy politiky a ekonómie krajín tretieho sveta, rozvojové projekty a ich tvorba, prezentácia a implementácia.

Predmety študijného programu AE

Predmety štátnej skúšky:

  1. Kvantitatívne metódy v ekonómii
  2. Ekonomická teória

Výučba:

Študijný program Aplikovaná ekonómia - magisterský stupeň

nadväzuje na bakalársky študijný program aplikovaná ekonómia. Taktiež je koncipovaný v rámci študijného odboru kvantitatívne metódy v ekonómii. Jeho základom je výrazné prehĺbenie poznatkov z oblasti mikroekonómie, makroekonómie, ekonometrie a optimalizačných metód. Dôležitú úlohu v ňom zohráva modelovanie ekonomických procesov a osobitne modelovanie bankových operácií, modelovanie manažérskych procesov, modelovanie štatistických a poistných procesov. Dôležitou súčasťou štúdia je aj problematika platobného styku, menovej politiky Európskej centrálnej banky, finančného investovania a medzinárodnej makroekonómie. Študenti budú môcť získať aj vedomosti z modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy a prehĺbiť si poznatky z teórie hier. Absolventi budú schopní samostatne a tvorivo používať analytické a prognostické metódy na podnikovej úrovni aj v štátnych orgánoch.