Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Predmety študijného programu AE - magisterský stupeň štúdia

Aplikovaná ekonometria

Názov predmetu: Aplikovaná ekonometria
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-010/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent má možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o moderné ekonometrické metódy so špeciálnym zameraním na jednorozmerné, viacrozmerné, lineárne a nelineárne modely časových radov.

Stručná osnova predmetu:

 • Nelineárne modely
 • Modely s kvalitatívnymi závislými premennými
 • Modely s diskrétnymi závislými premennými
 • Metódy odhadu parametrov simultánnych modelov
 • Aplikácia simultánnych modelov: analýza štruktúry, prognostická aplikácia, hodnotenie rozhodnutí tvorcov politiky
 • Jednorozmerné modely ARMA časových radov a ich aplikácie
 • Podmienené modely volatility GARCH a ich aplikácia
 • Modely mnohorozmerných časových radov
 • Testy jednotkových koreňov, kauzalita, kointegrácia
 • 10 Prognóza a hodnotenie prognóz

Odporúčaná literatúra:

 • Hatrák (2007): Ekonometria.
 • Wooldridge (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.
 • Hill, Griffithss and Judge (2001): Undergraduate Econometrics.
 • Verbeek (2017): A Guide to Modern Econometrics.
 • Ruud (2000): Classical Econometric Theory.

Ekonomická teória

Názov predmetu: Ekonomická teória
Kód predmetu: FSEV.ÚE/FSEV/mgrAE/ SP1/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študenti preukážu zvládnutie požiadaviek dvojročného magisterského štúdia kvantitatívnych metód v ekonómii. Študent je schopný integrovať teoretické a praktické poznatky a ovláda princípy konštrukcie a ekonomickej interpretácie teoretických modelov.

Stručná osnova predmetu:

 • Manažment rizík v bankovníctve.
 • Medzibankové operácie, úrokové miery.
 • Bazilejské dohody.
 • Povinné minimálne rezervy.
 • Banková únia.
 • Medzibankové platobné, zúčtovacie a komunikačné systémy.
 • Operácie na voľnom trhu.
 • Transmisný mechanizmus.
 • Neštandardné opatrenia ECB.
 • Automatické operácie Eurosystému.
 • Postavenie národných centrálnych bánk v Eurosystéme; Európsky systém centrálnych bánk
 • (ESCB).
 • Emisná činnosť bánk.
 • Preferencie a rozhodovanie spotrebiteľa - rozpočtové ohraničenie spotrebiteľa, preferencie, funkcia užitočnosti, vlastnosti a typy preferencií, výberová funkcia.
 • Teória spotrebiteľa – dopyt, odhalené preferencie, Slutského rovnica, rozhodovanie v čase a rozhodovanie za neistoty.
 • Teória firmy – technológie, maximalizácia zisku, minimalizácia nákladov, agregovaná ponuka.
 • Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch.
 • Oligopol - Cournotov oligopol, Bertrandov oligopol, VonStackelbergov oligopol.
 • Monopol a správanie monopolu.
 • Národné účty a platobná bilancia.
 • Výmenné kurzy a trh výmenných kurzov. Peniaze, úrokové miery a výmenné kurzy. Cenové hladiny a výmenné kurzy v dlhodobom horizonte. Output a výmenné kurzy v krátkodobom horizonte. Fixné výmenné kurzy a intervencie na trhu výmenných kurzov.
 • Medzinárodný monetárny systém. Markoekonomická politika a koordinácia plávajúcich výmenných kurzov.
 • Optimálna menová oblasť.
 • Model jednoduchej ekonomiky a jeho dynamické aspekty
 • IS – LM model uzavretej ekonomiky a jeho dynamické aspekty
 • Modely otvorenej ekonomiky a ich komparatívna statika.
 • Základné pojmy a aparát teórie a modelov ekonomického rastu.
 • Harrodov – Domarov model ako prototyp modelov ekonomického rastu.
 • Neoklasické modely ekonomického rastu

Odporúčaná literatúra:

 • Branson, W.H. – Litvack, J.M.(1981) : Macroeconomics.
 • Hasper and Row publishers. New York.
 • Felderer, B. – Homburg, S.(1995): Makroekonomika a nová makroekonomika. Elita, Bratislava .
 • Kreps, David M.(1990): A Course in Microeconomic Theory. Princeton, Princeton University Press..
 • Mlynarovič, V. (1988): Kvantitatívna makroekonómia, Ekonóm, Bratislava.
 • Mlynarovič, V – V. Miťková.(2010): Makroekonomická anaýza, IURA Edition, Bratislava.
 • Pentecost, E.J. (2000): Macroeconomics, MacMillan Press, Ltd., London.
 • Romer. D.(1996): Advanced Macroeconomics, New York,
 • McGraw – Hill. Varian, Hal R. (1992): Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton & Company.

Finančné investovanie

Názov predmetu: Finančné investovanie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-120/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Poskytnúť moderné poznatky teórie finančného investovanie dostatočne rigorózne tak, aby sa vytvorili predpoklady pre aplikácie modelových prístupov pri riešení problémov finančnej praxe. Predmet je orientovaný na výklad problémov súvisiacich s finančným rozhodovaním

Stručná osnova predmetu:

 • Princípy finančného hodnotenia investícií.
 • Posudzovanie investičných projektov na základe charakteristík finančného hodnotenia (čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosu, index ziskovosti) ako aj ďalšie ukazovatele.
 • Metódy komplexného vyhodnocovania variantov pre vzájomné porovnávanie investičných projektov.
 • Problematika výberu portfólia a jeho analýza
 • (model Markowitza).
 • Základné modely investičného a finančného plánovania.
 • Pri riešení úloh sa využívajú tabuľkové procesory s finančnými funkciami ako aj software pre optimalizačné metódy a pre metódy vyhodnocovania variantov.

Odporúčaná literatúra:

 • BREALY R.A. – MYERS S.C.: Principles of Corporate Finance. New York,
 • McGraw-Hill Inc., 1991 TEPPER T. – KÁPL M.: Peníze a vy. Prospektrum-Econtax, Praha, 1991
 • MLYNAROVIČ V. – HOZLÁR E.: Viackriteriálne rozhodovanie. ES EU Bratislava, 1993
 • MLYNAROVIČ V.: Finančné modelovanie. ES EU Bratislava, 1995
 • MLYNAROVIČ, V.: Finančné investovanie. Teória a aplikácie. IURA Edition, 2001

Hodnotenie makroekonomických politík: Teória a prax

Názov predmetu: Hodnotenie makroekonomických politík: Teória a prax
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-370/19
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Kurz bude zameraný na teóriu a prax hodnotenia politiky v stave všeobecnej rovnováhy so zameraním na dlhodobé makroekonomické výsledky. Základnými nástrojmi na hodnotenie budú modely prekrývajúcich sa generácií. Fiškálna politika, dôchodky a politika trhu práce budú zachytávané v rôznom rozsahu, ako aj starnutie obyvateľstva. Pozornosť bude venovaná aj menovej politike avšak len okrajovo. Prednášky budú zamerané na prezentáciu teoretických východísk. Cvičenia v počítačovej miestnosti budú zamerané na prax. Na konci kurzu si študenti vytvoria vlastný model prekrývajúcej sa generácie, vhodný pre jednoduché politické hodnotenia. Kurz slúži aj ako ilustrácia aktuálneho hodnotenia politiky v rakúskych výskumných inštitúciách, ako je napríklad Institut für Höhere Studien.

Stručná osnova predmetu:

 • Úvod
 • Model OLG pre dve obdobia: základný model životného cyklu pre dve obdobia; pridanie vlády do modelu; ilustrácia reforiem
 • Model OLG pre viac období: základný model životného cyklu pre viac období; pridanie vlády do modelu; model Auerbach-Kotlikoff (1987) bez a s odchodom do dôchodku; podmienky optimality
 • Simulácie s OLG modelmi: Gauss-Seidelov algoritmus; úvod do programovania (napr. v Matlabe); implementácia modelu Auerbach-Kotlikoffa (1987)
 • Hodnotenie daňových reforiem bez zadlženia: pracovné sily verzus spotrebné dane; okamžité reformy versus budúce reformy; hodnotenie sociálnych dopadov
 • Hodnotenie daňových reforiem so zadlžením: daňová reforma s dlhmi a bez dlhov; efekt vytláčania.
 • Hodnotenie politiky trhu práce: regulácia nadčasov; nezamestnanosť
 • Hodnotenie demografických zmien: starnutie obyvateľstva; verejné dôchodky a starnutie obyvateľstva; migrácia
 • Rozšírenia a vývoj

Odporúčaná literatúra:

 • Auerbach and Kotlikoff (1987): Dynamic Fiscal Policy, Cambridge University Press (Chapters 1-6)

Makroekonomická analýza

Názov predmetu: Makroekonomická analýza
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-070/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Rozvinúť poznatky študentov z oblasti všeobecnej ekonomickej teórie na základe využitia modelových prístupov. Prezentovať modelový prístup ako efektívny nástroj prezentácie výsledkov ekonomickej teórie v oblasti makroekonomických analýz s dôrazom na tie výsledky, ktoré boli dosiahnuté práve na základe matematických postupov

Stručná osnova predmetu:

 • Systém národných účtov.
 • Modely ekonomického rastu.
 • Modely hospodárskeho cyklu.
 • Modelovanie dôchodku – multiplikátory.
 • Statický rovnovážny model: dopyt a ponuka.
 • Rovnováha v statickom modeli a úvod do monetárnej a fiskálnej politiky.
 • Modely dlhodobej rovnováhy.
 • Súčasné teórie ekonomických fluktuácií.
 • Racionálne očakávania v makroekonómii.

   

  Odporúčaná literatúra:

  • Branson, W.H. – Litvack, J.M.(1981) : Macroeconomics. Hasper and Row publishers. New York.
  • Felderer, B. – Homburg, S.(1995): Makroekonomika a nová makroekonomika. Elita, Bratislava
  • Mlynarovič, V. (1988): Kvantitatívna makroekonómia, Ekonóm, Bratislava.
  • Mlynarovič, V – V. Miťková.(2010): Makroekonomická anaýza, IURA Edition, Bratislava. Pentecost, E.J. (2000): Macroeconomics, MacMillan Press, Ltd., London.
  • Romer. D.(1996): Advanced Macroeconomics, New York, McGraw – Hill

Medzinárodná makroekonómia

Názov predmetu: Medzinárodná makroekonómia
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-160/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent po absolvovaná predmetu ovláda princípy a mechanizmy platobnej bilancie, výmenných kurzov, cenových hladín a medzinárodného monetárneho systému

Stručná osnova predmetu:

 • Národné účty a platobná bilancia.
 • Výmenné kurzy a trh výmenných kurzov.
 • Peniaze, úrokové miery a výmenné kurzy.
 • Cenové hladiny a výmenné kurzy v dlhodobom horizonte.
 • Output a výmenné kurzy v krátkodobom horizonte.
 • Fixné výmenné kurzy a intervencie na trhu výmenných kurzov. 7. Medzinárodný monetárny systém.
 • Markoekonomická politika a koordinácia plávajúcich výmenných kurzov.
 • Optimum currency area.
 • Globálne kapitálové trhy.

Odporúčaná literatúra:

 • Krugman, R. Paul and Obstfeld, Maurice: Internationa lEconomics. Theory and Policy.
 • AddisonWesley, ľubovoľné vydanie
 • S. Husted, M. Melvin: International Economics. Pearson Education, ľubovoľné vydanie

Medzinárodné štatistické databázy

Názov predmetu: Medzinárodné štatistické databázy
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-200/16/17
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Prezentovať a vysvetliť prístupy do medzinárodných štatistických databáz, najmä významných medzinárodných organizácií a agentúr. Po úspešnom absolvovaní tohto predmetu, študenti budú schopní pracovať s ich databázami, preberať alebo extrahovať ich segmenty a vytvárať nové user-friendly informačné štruktúry. Budú schopní formulovať štatistické problémy, ich riešenia a prezentovať dosiahnuté výsledky. Budú schopní formulovať analýzy a krátke reporty na rôzne ekonomické a socio-ekonomické témy, najmä pre potreby tvorcov politiky, manažérov podnikov a potenciálnych investorov.

Stručná osnova predmetu:

 • Hlavné úlohy medzinárodných organizácií v procese zberu, spracovaní, archivácii a prezentácii štatistických produktov. Politické a metodologické problémy vo formulácii pravidiel a definícií štatistických ukazovateľov.
 • Úlohy OSN pri zbere štatistických údajov.
 • Špeciálne agentúry OSN a ich programy v zbere údajov (UNDP a HDR).
 • Organizácia Spojených národov COMTRADE štatistika medzinárodného obchodu s tovarom a službami. Štatistické klasifikácie a harmonizácie. UNCTAD - štatistický produkt.
 • Štatistiky medzinárodnej organizácie práce (ILO) ILOSTAT a KILM.
 • Organizácia pre vzdelávanie, vedu a kultúru - UNESCO, Svetová zdravotnícka organizácia – WHO, Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO štatistiky.

   

  o   Svetová banka – WB a Medzinárodný menový fond – MMF a ich štatistické produkty.

 • OECD a štatistiky kvality života.
 • Štatistiky Európskej Komisie - Eurostat. Hospodárske a sociálne štatistiky.
 • Špeciálne štatistické produkty – štatistické údaje o príjmoch a životných podmienkach – EU SILC.
 • Štatistiky o chudobe a sociálnom vylúčení.
 • Hospodársky rast a sociálny pokrok. Spoločenský rozvoj.
 • Špecifické štatistické zdroje - US Census Bureau, CIA, Penn tabuľky

Odporúčaná literatúra:

 • World Development Report, World bank, Washington, 2016, 2015, 2014
 • Human Development Report, World Bank, Washington, 2013, 2012, 2011
 • Society at a Glance, OECD, Paris, 2016
 • International Standard Industrial Classification of All Economic Activities-ISIC Všetky zdroje sú dostupné cez internet

Menová politika ECB

Názov predmetu: Menová politika ECB
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-110/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Nadobudnúť poznatky o postavení a úlohách centrálnych bánk; nástrojoch menovej politiky; cenovej stabilite; transmisnom mechanizme; štandardných a neštandardných opatreniach Eurosystému.

Stručná osnova predmetu:

 • Centrálne bankovníctvo.
 • Cenová stabilita.
 • Transmisný mechanizmus.
 • Subjekty menovej politiky ECB.
 • Nástroje menovej politiky.
 • Operácie na voľnom trhu.
 • Ponuky zmluvných strán.
 • Podkladové aktíva.
 • Automatické operácie.
 • Povinné minimálne rezervy.
 • Neštandardné opatrenia Eurosystému

Odporúčaná literatúra:

 • REVENDA, Z.: Centrálni bankovnictví. MANAGEMENT PRESS, Praha, 2001. ISBN: 80-7261-051-1.
 • ECB: Uskutočňovanie menovej politiky v Eurozóne. Frankfurt nad Mohanom: ECB, 2012. (elektronická verzia).
 • MISHKIN, S. F.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. PEARSON, 11th Edition. ISBN:978-1-292-09418-2.
 • MISHKIN, S. F., EAKINS, S. G.: Financial Markets and Institutions.
 • PEARSON, 8th Edition. ISBN: 978-0133423624. Časopisy: BIATEC (vydáva NBS v Bratislave); Bankovnictví (vydáva ECONOMIA v Prahe). Zákony, opatrenia, vyhlášky. www.nbs.sk; www.ecb.europa.eu

Mikroekonomická analýza

Názov predmetu: Mikroekonomická analýza
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-020/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Kurz poskytne študentom prehĺbenie znalosti z oblasti mikroekonomickej teórie a jej praktickej časti; znalosti o firmách pôsobiacich v podmienkach dokonalého trhu, monopolných spoločností a spoločností pôsobiacich v oligopolných podmienkach a procesu hľadania rovnováhy na týchto trhoch.

Stručná osnova predmetu:

 • Rovnováha na trhu výrobkov a služieb
 • Podmienky rovnováhy spotrebiteľa
 • Optimálne rozhodovanie spotrebiteľa
 • Produkčná analýza
 • Nákladová analýza
 • Dokonalá konkurencia
 • Monopoly
 • Oligopoly

Odporúčaná literatúra:

 • Kreps, David M.: A Course in Microeconomic Theory. Princeton, Princeton University Press 1990.
 • Varian, Hal R.: Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton & Company 1992.

Modelovanie ekonomických procesov

Názov predmetu: Modelovanie ekonomických procesov
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-080/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť uplatniť poznatky modelovania ekonomických procesov na riešenie rôznych ekonomických problémov s využitím rôznych typov modelov založených na matematickom modelovaní.

Stručná osnova predmetu:

 • Všeobecné otázky matematického modelovania (Pojem model a klasifikácia modelov, parametre a premenné v modeli, typy rovníc a typy premenných v modeli)
 • Problémy agregácie a dezagregácie v modeloch (Agregácia premenných v modeli – silná separovateľnosť, slabá separovateľnosť, separovateľnosť v Pearceho zmysle, agregácia funkcií aj premenných v modeli)
 • Modelovanie investičných procesov (Jednoduchý model akcelerátora, model flexibilného akcelerátora, Samuelsonov multiplikátorovo-akcelerátorový model)

   

  o   Bilančné modelovanie (Otvorený Input-output model, sústava distribučných rovníc, analýza primárnych zdrojov, analýza efektívnosti dovozu a vývozu)

 • Stochastické modely (Stochastické procesy – klasifikácia)
 • Markovové reťazce (Matica prechodov pri n krokoch, klasifikácia stavov markovových reťazcov, stacionárne rozdelenie konečného markovovského reťazca, markovove reťazce s ocenením, markovové reťazce s alternatívami)
 • Modely zásob (Klasifikácia modelov zásob, deterministické modely zásob, diskrétny model zásob, spojitý model zásob, model zásob s diskontom)

Odporúčaná literatúra:

 • Sojka, Jozef – Šimkovic, Ján – Hatrák, Michal: Modelovanie národohospodárskych procesov. Bratislava, Alfa 1981.
 • Goga, M.: Kvantitatívny manažment. IURA Edition, Bratislava 2000.
 • Fábry, J.: Matematické modelování. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2007
 • Chin, Wai-Ki – Huang, Ximin – Ng, Michael K. – Sin, Tok-Kuen: Markov Chains. Models, Algorithms, and Applications. Second Edition. New York, Springer 2013.

Modely bankových operácií

Názov predmetu: Modely bankových operácií
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-060/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Získať poznatky o aktivitách bank vzhľadom k bankovej a nebankovej klientele; medzibankovom trhu; metódach riadenia rizík a výpočtu kapitálovej požiadavky bánk; Bazilejských dohodách; Bankovej únii.

Stručná osnova predmetu:

 • Kapitál banky.
 • Medzibankový trh.
 • Aktivity bank v globálnom prostredí.
 • Bazilejské dohody.
 • Trhové riziká a kapitálová primeranosť.
 • Úrokové riziko a kapitálová primeranosť.
 • Úverové riziko a kapitálová primeranosť.
 • Operačné riziko a kapitálová primeranosť.
 • Riadenie likvidity.
 • Banková únia.
 • Platobné a komunikačné medzibankové systémy.

Odporúčaná literatúra:

 • SIVÁK, R., GERTLER, Ľ., KOVÁČ, U.: Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve. Bratislava: Sprint, 2015. ISBN: 9788089710195.
 • KOČIŠOVÁ, K.: Manažment bankových operácií. Košice: Elfa, 2016. ISBN: 978-80-8086-260-2.
 • MISHKIN, S. F.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets.
 • PEARSON, 11th Edition. ISBN: 978-1-292-09418-2.
 • KOCH, T.W., MACDONALD, S. S.: Bank Management. South-Western College Pub, 8th Edition. ISBN: 978-1133494683.
 • Časopisy: BIATEC (vydáva NBS v Bratislave); Bankovnictví (vydáva ECONOMIA v Prahe).
 • Zákony, opatrenia, vyhlášky. www.nbs.sk; www.ecb.europa.eu

Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Názov predmetu: Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-050/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent bude ovládať problematiku modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy, ich miesto medzi ekonomickými modelmi, ich špecifikami a vlastnosťami. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný zostaviť a použiť aplikovaný model všeobecnej ekonomickej rovnováhy.

Stručná osnova predmetu:

 • Všeobecná rovnováha.
 • Teoretické východiská.
 • Kolobeh v ekonomike.
 • Typy produkčných funkcií.
 • Elasticity.
 • Formulácia modelu.
 • Zostavenie modelu.
 • Riešenie rôznych typov úloh na modeli.

Odporúčaná literatúra:

 • Burfisher, M. (2012) Introduction to Computable General Equilibrium Models. Cambridge University Press.
 • Lofgren, H. (2003) Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS. Microcomputers in Policy Research 4a. IFPRI, Washington DC.
 • Lofgren, H., Harris, R. L., Robinson, S. (2002) A Standard Computable General Equilibrium Model in GAMS. Microcomputers in Policy Research 5. IFPRI, Washington DC.

Optimálne programovanie

Názov predmetu: Optimálne programovanie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-030/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent získa vedomosti z konštrukcie matematických modelov ekonomických javov a procesov na rôznych úrovniach hospodárstva, v ktorých ide o hľadanie v určitom zmysle najlepších riešení. Dokáže identifikovať rozhodovacie premenné modelu, modelovať ich vzájomné väzby tak, aby tieto väzby zobrazovali čo najvernejšie reálny ekonomický svet a tiež dokáže formulovať kritériá pre posudzovanie kvality jednotlivých riešení. Študent bude mať znalosti z metód riešenia ako aj softvérového zázemia na riešenie rôznych typov optimalizačných úloh.

Stručná osnova predmetu:

 • Klasifikácia modelov a metód matematického programovania.
 • Modely lineárneho programovania (LP).
 • Metódy riešenia úloh LP.
 • Teória duality.
 • Modely a metódy diskrétneho programovania.
 • Modely nelineárneho programovania (NP).
 • Základné metódy riešenie úloh NP.
 • Úvod do stochastického programovania.
 • Úlohy sieťovej analýzy.
 • Softvér pre riešenie úloh matematického programovania.

Odporúčaná literatúra:

 • Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. Alfa, Bratislava 1991.
 • Williams, H.P.: Model Solving in Mathematical Programming. John Wiley & Sons, New York 1992.
 • Hamala, M., Trnovská, M.: Nelineárne programovanie. Epos, Bratislava 2012

Simulácie

Názov predmetu: Simulácie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/ÚE-190/17
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní kurzu bude študent schopný aplikovať základné metódy Monte Carlo a bootstrap pri analýze ekonomických údajov.

Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do Monte Carlo simulácií a bootstrapových metód.
 • Základy o náhodných veličinách, rozdelenie ich pravdepodobnosti, náhodné čísla – generovanie a testovanie.
 • Klasifikácia bootstrapových metód (iid bootstrap, parametric/wild bootstrap, sieve bootstrap, and block bootstrap).
 • Odhad štandardných chýb vybraných veličín (napr. priemer / medián / modus).
 • Odhad empirickej distribučnej funkcie vybraných veličín (napr. korelačný koeficient).
 • Testovanie hypotéz - bootstrap verzus asymptotická teória (aplikácia na testovanie normality).
 • Využitie bootstrapových metód v regresných modeloch.
 • Ďalšie aplikácie v makroekonómii (napr. hodnotenie presnosti ekonomických prognóz), financií (napr. value at risk aplikácie) alebo v podnikových procesov (napr. simulácia diskrétnych udalostí).

Odporúčaná literatúra:

 • Efron and Tibshirani (1994): An Introduction to the Bootstrap.
 • Shao and Dongsheng Tu (1995): The Jackknife and Bootstrap.
 • Banks, Carson, Nelson and Nicol (2005): Discrete-event system simulation.

Teória hier

Názov predmetu: Teória hier
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-090/16/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť analyzovať strategické situácie pomocou nekooperatívnych hier v strategickom aj rozšírenom tvare. Bude vedieť modelovať rôzne situácie interaktívneho rozhodovania so zohľadnením stochastických prvkov v rozhodovaní. Bude vedieť vypočítať rôzne typy rovnováh v nekooperatívnych hrách v strategickom aj v rozšírenom tvare a poznať postačujúce podmienky ich existencie. To mu umožní úspešne študovať ekonomické disciplíny, v ktorých interaktívne rozhodovanie zohráva dôležitú úlohu, najmä odvetvovú organizáciu, strategickú teóriu medzinárodného obchodu a teóriu verejného obstarávania.

Stručná osnova predmetu:

 • Nekooperatívna hra v strategickom tvare. Postačujúca podmienka existencie Nashovej rovnováhy v čistých stratégiách.
 • Existencia Nashovej rovnováhy v zmiešaných stratégiách v konečnej nekooperatívnej hre v strategickom tvare, prepis hry na úlohu lineárneho programovania.
 • Analýza hry. Dominancia medzi stratégiami v hre. Väzňova dilema. Súboj pohlaví. Hra kurča.
 • Nekooperatívna hra v extenzívnom tvare. Rovnováha dokonalá z hľadiska podriadených hier v nekooperatívnej hre v extenzívnom tvare.
 • Hry s dokonalými a nedokonalými informáciami hráčov.
 • Koaličná hra s prenosnou užitočnosťou a s neprenosnou užitočnosťou. C-jadro koaličnej hry s prenosnou užitočnosťou.
 • Nekonečné opakovanie nekooperatívnej hry v strategickom tvare s diskontovaním platieb.
 • Opakovaná väzňova dilema. Ľudová veta.
 • Rozhodovanie pri istote, riziku a pri neurčitosti
 • Vyjednávacie hry
 • Teória aukcií

Odporúčaná literatúra:

 • Osborne, Martin J. – Rubinstein, Ariel: A Course in Game Theory. Cambridge, MA, MIT Press 1995

Viackriteriálne rozhodovanie

Názov predmetu: Viackriteriálne rozhodovanie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/UE-195-15/16/15

Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent sa naučí aplikovať koncepciu efektívnosti a princípy kompromisu pri modelované ekonomických rozhodovacích procesov a problémov. Študent je schopný skonštruovať viackriteriálne modely a definovať a riešiť na týchto modeloch úlohy s implementovanými princípmi kompromisu.

Stručná osnova predmetu:

 • Základné koncepcie teórie rozhodovania.
 • Taxonómia modelov a metód viackriteriálneho rozhodovania.
 • Generovanie efektívnych riešení.
 • Kompromisné programovanie a najlepšia kompromisná alternatíva.
 • Modelovanie preferencií rozhodovateľa.
 • Aplikácie metodológie viackriteriálneho rozhodovania.

Odporúčaná literatúra:

 • Mlynarovič, V.(1998): Modely a metódy viackriteriálneho rozhodovania, Ekonóm, Bratislava
 • Zelený. M. (1982): Multiple Criteria Decision Making. McGraw Hill, New York.
 • Steuer, R. E. (1986): Multiple Criteria Optimzation. John Wiley and Sons New York