Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Predmety študijného programu AE - bakalársky stupeň štúdia

Bankovníctvo

Názov predmetu: Bankovníctvo
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-400/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Nadobudnúť poznatky o postavení a úlohách komerčného bankovníctva v ekonomike; právnej úprave finančného trhu; rizikách v bankovníctve; riadení aktív a pasív banky; nových trendoch v oblasti bankovníctva.

Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do bankovníctva.
 • Právna úprava.
 • Finančné inštitúcie a peňažný trh.
 • Organizačná štruktúra banky.
 • Riziká v bankovníctve.
 • Finančná analýza banky.
 • Riadenie aktív a pasív.
 • Emisia peňazí.
 • Mimobilančné aktivity bánk.
 • Platobný styk.
 • Faktoring, Forfaiting, Lízing.

Odporúčaná literatúra:

 • DVOŘÁK, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. LINDE, Praha, 2005. ISBN: 80-7201-515-X. KOCH,
 • T.W., MACDONALD, S. S.: Bank Management. South-Western College Pub, 8th Edition. ISBN: 978-1133494683.
 • MISHKIN, S. F.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. PEARSON, 11th Edition. ISBN: 978-1-292-09418-2. Časopisy: BIATEC (vydáva NBS v Bratislave); Bankovnictví (vydáva ECONOMIA v Prahe). Zákony, opatrenia, vyhlášky. www.nbs.sk

Dynamické programovanie

Názov predmetu: Dynamické programovanie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-320/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť formulovať a riešiť viacetapové ekonomické rozhodovacie problémy (najmä z oblasti rozdelenia zdrojov medzi strediská organizácie, výrobnej, investičnej, inovačnej a reklamnej činnosti monopolu a optimalizácie zásobovacieho procesu v podmienkach nestacionárneho deterministického dopytu po vstupoch) ako úlohy deterministického diskrétneho dynamického programovania s konečným časovým horizontom.

Stručná osnova predmetu:

 • Základné pojmy dynamického programovania. Deterministické diskrétne dynamické programovanie s konečným horizontom./li>
 • Bellmanov princíp optimality.
 • Vybrané aplikácie diskrétneho dynamického programovania s konečným horizontom: úloha optimálneho rozdeľovania zdroja, problém batohu, optimálne rozmiestnenie výrobných kapacít.
 • Použitie deterministického diskrétneho dynamického programovania v analýze monopolu.
 • Dynamický model zásobovacieho procesu v diskrétnom čase, a nestacionárnym dopytom.

- Wagnerov - Whitinov algoritmus.
- Heuristické metódy pre úlohy s konečným počtom období.
- Algoritmus pre úlohy s nekonečným časovým horizontom, diskontovaním budúcich nákladov a konečným cyklom vývoja dopytu po vstupe.

Odporúčaná literatúra:

 • Laščiak, Adam a kolektív: Dynamické modely. Bratislava, Alfa 1985, kapitola
 • Muckstadt, John A. - Sapra, Amar: Principlesoofinventorymanagement. Whenyou are down to four, order more. New York, Springer 2010, kapitola 4.
 • Horniaček, Milan: "An Algorithm for Infinite Horizon Lot Sizing with Deterministic Demand," Applied Mathematics, Vol. 5 No. 2, 2014, pp. 217-225. doi: 10.4236/am.2014.52023.

Ekonometria

Názov predmetu: Ekonometria
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-120/14
Počet kreditov: 9

Výsledky vzdelávania: Študent získava poznatky o ekonometrickom modelovaní, testovaní a aplikácii ekonometrických modeloch. Študent je schopný zostrojiť, testovať a prognosticky využiť lineárny model s viacerými premennými a získava základy práce s nelineárnymi a viacrovnicovými modelmi.

Stručná osnova predmetu:

 • Ekonometrický model
 • Lineárny model s dvoma premennými
 • Všeobecný lineárny model
 • Intervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu
 • Špecifikácia lineárneho modelu
 • Modely, ktorých náhodné poruchy nespĺňajú štandardné predpoklady
 • Prognostická aplikácia jednorovnicového modelu
 • Multikolinearita.

Odporúčaná literatúra:

 • Hatrák, M. (2007) Ekonometria. IURA Edition, Bratislava
 • Hill, R.C., Griffithss, W.E. and Judge, G.G. (2001) Undergraduate Econometrics.
 • Wiley. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and Lim, G.C. (2008) Principles of Econometrics.
 • Wiley. Lukáčik, M. Lukáčiková, A., Szomolányi, K. (2011) Ekonometrické modelovanie v programoch Eviews a Gretl.Vydavateľstvo EKONÓM.

Finančné inžinierstvo

Názov predmetu: Finančné inžinierstvo
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-240/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent získava základný prehľad poznatkov teórie finančného investovanie a naučí sa aplikovať optimalizačné modelové prístupy pri riešení problémov finančnej praxe. Predmet je orientovaný na výklad problémov investičného rozhodovania.

Stručná osnova predmetu:

 • Princípy finančného hodnotenia investícií.
 • Vyhodnocovanie investičných projektov na základe čistej súčasnej hodnoty, vnútornej miery výnosu, indexu ziskovosti ďalších ukazovateľov.
 • Moderná tória portfólia a jej aplikácie
 • Základné modely investičného a finančného plánovania.
 • Princípy najlepšieho kompromisného portfólia a ich excelovské aplikácie

Odporúčaná literatúra:

 • P. Jorion: Value at Risk. McGraw-Hill, New York, 1997
 • Mlynarovič V.: Finančné modelovanie. ES EU Bratislava, 1995
 • Mlynarovič, V.: Finančné investovanie. Teória a aplikácie. IURA Edition, 2001

Informačná sústava organizácií

Názov predmetu: Informačná sústava organizácií
Kód predmetu: FSEV.ÚE/FSEV.ÚE/1AE-17/15
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent získa súhrnný pohľad na stav v ekonomike a spoločnosti, oboznámi sa so zdrojmi a čerpaním štátneho rozpočtu. Zoznámi sa s daňovým systémom v SR, s aktuálnymi zákonmi občianskeho, pracovného a sociálneho práva, so zákonmi zdravotného a sociálneho poistenia. Získa základnú orientáciu a zručnosť pri styku s orgánmi štátnej správy - vyhľadávanie tlačív, podávanie žiadostí, hlásení, prehľadov a pod. na internete a prostredníctvom internetu

Stručná osnova predmetu:

Daňový systém ako súhrn zákonov a správy daní – Zákon č. 563/2009 Z.z. O správe daní, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákon č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty. Občianske a pracovné právo v každodennej praxi – Zákon č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce, mzdové predpisy dané Zákonom NR č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde a následnými nariadeniami vlády, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie – vymedzenie obsahu poistenia, úprava rozsahu poistenia, právne vzťahy a organizácia poistenia, financovanie a dozor štátu nad vykonávaním poistenia – Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Súbor sociálnych zákonov – o životnom minime, o pomoci v hmotnej núdzi, o sociálnych službách, o rodine, o prídavku na dieťa, o rodičovskom príspevku, o náhradnom výživnom a ďalšie.

Odporúčaná literatúra:

Zákony SR v znení neskorších predpisov. Tlačivá vydané MF SR, DR SR, orgánmi miestnej správy, orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia

Makroekonómia

Názov predmetu: Makroekonómia
Kód predmetu: FSEV.ÚE/FSEV.ÚE/1AE-17/15
Počet kreditov: 9

Výsledky vzdelávania: Študent získava základný prehľad poznatkov z oblasti makroekonómie, ovláda pojmový aparát makroekonomickej ekonomickej teórie. Naučí sa formulovať a analy-zovať makroekonomické modely a získané vedomosti využiť k riešeniu problémov makroekonomickej hospodárskej politiky.

Stručná osnova predmetu:

 • Vývoj makroekonomickej teórie.
 • Základné koncepcie a metódy makroekonómie.
 • Modely ekonomického rastu.
 • Hospodárske cykly.
 • Tradičné keynesiánske teórie ekonomických fluktuácií.
 • Moderné teórie krátkodobých ekonomických fluktuácií.
 • Modely dlhodobej rovnováhy.
 • Operačný model všeobecnej makroekonomickej rovnováhy.

Odporúčaná literatúra:

 • Felderer, B. – Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Elita, Bratislava 1995 Mlynarovič, V – V. Miťková.: Makroekonomická analýza, IURA Edition, Bratislava, 2010
 • Pentecost, E., J.: Macroeconomics, MacMillan Press, Ltd., London, 2000

Manažment rizika

Názov predmetu: Manažment rizika
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-360/19/19
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť ako pristupovať k riziku, ako ho ohodnotiť a riadiť. Bude poznať základné pojmy a otázky spojené s touto oblasťou, rovnako aj princípy, stratégie a postupy risk managementu a možné tendencie vývoja v budúcnosti.

Stručná osnova predmetu:

 • Konceptualizácia
 • Analýza rizika
 • Neistota v hodnotení rizika
 • Princípy risk managementu a stratégie
 • Budúci vývoj v oblasti risk managementu

Odporúčaná literatúra:

 • Aven, T. (2011). Quantitative Risk Assessment: The Scientific Platform. Cambridge: Cambridge Unversity Press.
 • Meyer, T. , & Reniers, G. (2013). Engineering risk management . Berlin: De Gruyter Graduate.

Medzinárodná ekonómia

Názov predmetu: Medzinárodná ekonómia
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-220/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent si osvojí terminológiu týkajúcu sa medzinárodného obchodu a medzinárodných financií. Získava zručnosti potrebné na konštrukciu a prácu s rôznymi typmi modelov medzinárodného obchodu. Rozumie zákonitostiam platným v obchodnej bilancii, výmenných kurzoch a úrokových mier a ich vzájomným vzťahom.

Stručná osnova predmetu:

 • Produktivita práce a komparatívne výhody: Ricardov model.
 • Model špecifických výrobných faktorov a distribúcia príjmov.
 • Výrobné faktory a obchod: Heckscher-Ohlinov model.
 • Štandardný model obchodu.
 • Úspory z rozsahu, nedokonalá konkurencia a medzinárodný obchod.
 • Nástroje obchodnej politiky.
 • Politická ekonómia obchodu.
 • Systém národných účtov a obchodná bilancia.
 • Výmenné kurzy a trh výmenných kurzov.
 • Peniaze, úrokové miery a výmenné kurzy.

Odporúčaná literatúra:

 • Krugman, R. Paul and Obstfeld, Maurice: International Economics. Theory and Policy. Addison Wesley, ľubovoľné vydanie
 • S. Husted, M. Melvin: International Economics. Pearson Education, ľubovoľné vydanie

Matematika 2

Názov predmetu: Matematika 2
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-030/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent získava základné vedomosti a výpočtové návyky z vyššej matematiky pre reálne funkcie viacerých premenných, ovláda základný pojmový aparát pre diferenciálny počet a jeho aplikácie. Študent sa naučí využívať aparát lineárnej algebry a maticového počtu. Riešenie konkrétnych úloh dáva predpoklady pre zvládnutie matematického modelovania ekonomických javov a procesov v ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:

 • Funkcia viac reálnych premenných
 • Diferenciálny počet funkcie n reálnych premenných
 • Extrémy funkcie n reálnych premenných
  4. Vektory
 • Lineárnzy priestor a jeho báza
 • Matice
 • Inverzné matice a determinanty
 • Systémy lineárnych rovníc a nerovníc
 • Metódy riešenia systému lineárnych rovníc

Odporúčaná literatúra:

 • Jozef Fecenko, Katarína Sakálová: Matematika 2, IURA EDITION, 2004
 • Elena Mojžišová, Katarína Sakálová, Zsolt Simonka: Matematika 2, Zbierka úloh, Vydavateľstvo Ekonóm, 2006

Mikroekonómia

Názov predmetu: Mikroekonómia
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-060/14
Počet kreditov: 9

Výsledky vzdelávania: Kurz je určený ako úvod do mikroekonomickej analýzy. Zameria sa na základné myšlienky mikroekonómie ako napríklad elasticita dopytu a ponuky produkčná funkcia, charakteristiku rozdielu medzi dokonalou konkurenciou a nedokonalou konkurenciou na trhoch.

Stručná osnova predmetu:

 • Teoretické a metodologické východiská mikroekonómie.
 • Elasticita dopytu a ponuky - jej meranie a význam skúmania elasticity pre rozhodovanie podnikateľa.
 • Teória dopytu. Kardinalistická a ordinalistická verzia užitočnosti. Rovnováha spotrebiteľa. 4. Modelovanie procesu výroby. Produkčná funkcia.
 • Dokonalá konkurencia. Rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie.
 • Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch.
 • Monopol.
 • Oligopol – Cournotov a Bertrandov oligopol s homogénnym a s diferencovaným produktom, Stackelbergov oligopol.

Odporúčaná literatúra:

 • Varian, Hal R.: MicroeconomicAnalysis. New York, W.W. Norton&Company 1992. Strana: 31
 • Fendek, Michal: Kvantitatívna mikroekonómia. Bratislava, IURA Edition 1999.

Modely konkurencie a kooperácie

Názov predmetu: Modely konkurencie a kooperácie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-140/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť formulovať úlohy rozhodovacích situácií ekonomických subjektov s rôznymi možnosťami ich spolupráce ako nekooperatívne hry v strategickom alebo rozšírenom tvare alebo ako koaličné hry a vypočítať rovnováhu v týchto hrách. To mu umožní úspešné štúdium ďalších ekonomických disciplín, v ktorých má podstatnú úlohu analýza strategického správania podnikov (napr. odvetvová organizácia, priestorová ekonómia, environmentálna ekonómia).

Stručná osnova predmetu:

 • Modely rozhodovacích situácií (základné pojmy)
 • Nekooperatívne hry ( konečné hry dvoch hráčov, nekooperatívne hry v strategickom tvare s dominantnými stratégiami)
 • Nashova rovnováha v nekooperatívnej hre v strategickom tvare (v čistých a zmiešaných stratégiách, Shapleyho a Snowova metóda riešenia maticových hier, vlastnosti optimálnych stratégií) 4. Dvojmaticové hry (typické konflikty dvojmaticových hier)
 • Kooperatívna hra dvoch hráčov (jadro hry)
 • Nekonečne opakovaná väzenská dilema (vybrané stratégie „Grim Trigger“)
 • Hry v rozvinutom tvare (Stonožka, Ruská ruleta, NIM)
 • Kooperatívne hry viacerých hráčov (Shapleyho hodnota, Shapley-Shubikov index, Banzhafov index sily)
 • Modely na nedokonalých trhoch a dokonalom trhu, model monopolu, Cournotov model oligopolu
 • Stackelbergov model oligopolu, Bertrandov model oligopolu, Kartel

Odporúčaná literatúra:

 • Chobot , M.,Turnovec, F.,Ulašín, V. 1996, Teória hier a rozhodovania. Alfa. Bratislava. 1996
 • Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha 1991
 • Dlouhy, M., Fiala, P. Úvod do teorie her. Praha : Oeconomica, 2007. 114 s. ISBN 978-80-245-1273-0. Osborne, Martin J. – Rubinstein, Ariel: A Course in Game Theory.Cambridge, MA, MIT Press 1995.

Operčný výskum

Názov predmetu: Operačný výskum
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-080/14
Počet kreditov: 9

Výsledky vzdelávania: Naučiť študentov základy metodológie matematického programovania a jeho ekonomických aplikácií. Študenti zvládnu formuláciu optimalizačných úloh, ich riešenie v prostredí Microsoft Office a analýzu optimálnych riešení.

Stručná osnova predmetu:

 • Operačný výskum – úlohy analýzy a úlohy syntézy.
 • Úlohy lineárneho programovania, ich ekonomické interpretácie a metódy riešenia.
 • Teória duality.
 • Analýza senzitívnosti a parametrické programovanie.
 • Dopravné a priraďovacie problémy.
 • Viackriteriálne programovanie.
 • Triedy úloh a metód operačného výskumu – nelineárne programovanie

Odporúčaná literatúra:

 • Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. Alfa, Bratislava 1983
 • Ivaničová, Z., Brezina, I., Pekár, J.: Operačný výskum. IURA Edition, Bratislava, 2002
 • Mlynarovič, V.: Modely a metódy viackriteriálneho rozhodovania, Bratislava, Ekonóm, 1998

 

 

Praktikum z ekonomickej teórie

Názov predmetu: Praktikum z ekonomickej teórie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/FSEV.ÚE/1AE-18/1
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent získava rozširujúce vedomosti zo základov ekonómie, nakoľko predmet priamo nadväzuje na predmet Úvod do ekonómie. Je schopný formulovať a prakticky riešiť numerické problémy z vybraných mikroekonomických a makroekonomických oblastí.

Stručná osnova predmetu:

 • Interpretácia grafov
 • Odvodenie krivky dopytu
 • Koncept hraničnej užitočnosti
 • Indiferenčné krivky a rozhodovanie spotrebiteľa. Príjmový a substitučný efekt
 • Nákladová analýza firmy na dokonalom trhu
 • Indiferenčné krivky a rozhodovanie na trhu práce
 • Indiferenčné krivky a rozhodovanie na kapitálovom trhu
 • Nákladová analýza firmy na nedokonalom trhu
 • Nedokonalá informácia
 • Meranie nezamestnanosti a inflácie.

Odporúčaná literatúra:

 • Stiglitz, J.E. and Walsh C. E. (2006) Economics, W.W. Norton
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus (2004) Ekonómia, Bradlo, Bratislava or any edition Slovak or English

Prax

Názov predmetu: Prax
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-221/ZS/16
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po skončení stáže vypracuje garant partnerskej inštitúcie hodnotenie stáže študenta. Hodnotenie bude zahŕňať dĺžku trvania stáže, popis konkrétnych činností, ktoré študent počas stáže vykonával (špecifické administratívne a odborné činnosti), ako aj kvalitu vykonávanej práce, zodpovednosť, zlepšenie vedomostí a zručností). Hodnotenie je podkladom k uznaniu absolvovania stáže FSEV UK. V dôsledku toho bude schopný pripravovať kvalifikované ekonomické podklady pre podnikovú prax.

Stručná osnova predmetu:

Príprava na tvorbu kvalifikovaných ekonomických podkladov pre potreby ekonomickej praxe na úrovni podniku ako aj vedeckého výskumu.

Seminár k záverečnej práci I.

Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci I.
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-160/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní spracovať výsledky vlastných čiastkových ekonomicko-matematických analýz v ucelenej a systematickej písomnej podobe a pripraviť ich systematickú elektronickú prezentáciu (v power-pointe).

Stručná osnova predmetu:

 • Základné formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce v študijnom programe aplikovaná ekonómia. Odporúčania pre písanie matematických textov (vynechanie pomocných výpočtov, formálna úprava, písanie matematických vzťahov vo Worde).

Odporúčaná literatúra:

 • Vnútorný predpis č. 12/2013: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. STN ISO 690:2010(E) Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
 • Ekonomická a matematická literatúra podľa odporúčania vedúceho bakalárskej práce

Seminár k záverečnej práci II.

Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci II.
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-230/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní spracovať výsledky vlastných čiastkových ekonomicko-matematických analýz v ucelenej a systematickej písomnej podobe a pripraviť ich systematickú elektronickú prezentáciu (v power-pointe).

Stručná osnova predmetu:

 • Základné formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce v študijnom programe aplikovaná ekonómia. Odporúčania pre písanie matematických textov (vynechanie pomocných výpočtov, formálna úprava, písanie matematických vzťahov vo Worde).

Odporúčaná literatúra:

 • Vnútorný predpis č. 12/2013: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. STN ISO 690:2010(E) Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
 • Ekonomická a matematická literatúra podľa odporúčania vedúceho bakalárskej práce

Úvod do ekonómie

Názov predmetu: Úvod do ekonómie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-020/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Študent získava základný prehľad poznatkov z oblasti makroekonómie a mikroekonómie, ovláda pojmový aparát ekonomickej teórie. Je schopný analyticky myslieť a získané vedomosti využiť k riešeniu problémov a situácií blízkych reálnemu svetu.

Stručná osnova predmetu:

 • Moderná ekonómia
 • Ekonomické myslenie
 • Dopyt, ponuka a ceny
 • Využitie dopytu a ponuky
 • Rozhodovanie spotrebiteľa
 • Náklady firmy
 • Firma v konkurenčnom prostredí
 • Trh práce
 • Kapitálový trh
 • Efektívnosť konkurenčných trhov
 • Úvod do nedokonalých trhov
 • Meranie outputu a nezamestnanosti
 • Životné náklady a inflácia
 • Model plnej zamestnanosti

Odporúčaná literatúra:

 • Stiglitz, J.E. and Walsh C. E. (2006) Economics, W.W. Norton
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus (2004) Ekonómia, Bradlo, Bratislava or any edition Slovak or English

Úvod do matematickej ekonómie

Názov predmetu: Úvod do matematickej ekonómie
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-040/17/17
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť formulovať a riešiť ekonomické rozhodovacie problémy prostredníctvom štandardných matematických nástrojov. Nakoľko ekonómia je kvantitatívne ladená disciplína a matematika hrá kľúčovú rolu, úspešné absolvovanie umožní úspešné štúdium ďalších ekonomických disciplín (napr. mikroekonómia, makroekonómia, operačný výskum, ekonomický rast, analýza investičných projektov).

Stručná osnova predmetu:

 • Premenné, množiny a funkcie a ich ekonomické interpretácie.
 • Logaritmické a exponenciálne funkcie v ekonomickom modelovaní.
 • Miera zmeny a derivácia v ekonomickom modelovaní.
 • Statické modely rovnováhy, dynamické modely a nelineárne modely.
 • Základy finančnej matematiky.
 • Matice a ich aplikácia v ekonomickom modelovaní

Odporúčaná literatúra:

 • Hoy, Michael - Livernois, John - McKenna, Chris – Rees, Ray and Stengos, Thanasis.: Mathematics for Economics, Third Edition. MIT Press 2011.
 • Vali, Shapoor.: Principles of Mathematical Economics. Springer 2014.
 • Bauer, Luboš - Lipovská, Hana – Mikulík, Miloslav a Mikulík, Vít.: Matematika v ekonomii a ekonomice. Grada 2015.
 • Moučka, Jiří a Rádl, Petr.: Matematika pro studenty ekonomie. 2. upravené a doplněné vydání. Grada 2015.

Štatistická analýza dát

Názov predmetu: Štatistická analýza dát
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-370/19
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní kurzu bude účastník schopný aplikovať pokročilé štatistické metódy, vrátane základných robustných a neparametrických postupov pri analýze ekonomických údajov.

Stručná osnova predmetu:

 • Náhodný výber, konvergencia, zákon veľkých čísel, centrálna limitná veta, Delta metóda.
 • Úvod do robustných štatistík s aplikáciami (robustne miery lokačných parametrov, robustná regresia atď.)
 • Úvod do neparametrickej štatistiky (jadrové odhady hustoty s aplikáciami).
 • Aplikácie na dáta.

Odporúčaná literatúra:

 • Ruud (2000): Classical Econometric Theory.
 • Pagan and Ullah (1999): Nonparametric Econometrics.
 • Maronna, Martin, and Yohai (2006): Robust Statistics.

Štatistika

Názov predmetu: Štatistika
Kód predmetu: FSEV.ÚE/1-AE-900/14
Počet kreditov: 6

Výsledky vzdelávania: Poskytnúť študentom základné znalosti a nástroje na pochopenie dôležitej úlohy štatistiky v bežných empirických analýzach a vo výskume a naučiť študentov používať adekvátne štatistické metódy a procedúry pri analýze empirických i teoretických ekonomických problémov

Stručná osnova predmetu:

 • Úvod do popisnej štatistiky, deterministické a náhodné premenné, miery polohy a disperzie, spôsoby grafickej prezentácie štatistických dát a vzťahov medzi nimi, kova-riancia, korelácia, momenty.
 • Pravdepodobnosť, základné pojmy, a definície, náhodné javy, závislosť javov, podmienená pravdepodobnosť, náhodné premenné, rozdelenia pravde-podobnosti.
 • Základy teórie výberu, odhad teoretických momentov rozdelenia prav-depodobnosti.
 • Testovanie hypotéz, intervaly spoľahlivosti.
 • Lineárny regresný model, odhad parametrov, metóda najmenších štvorcov, verifikácia modelu, testovanie hypotéz.
 • Aplikácia oddhadnutého modelu, predikcia, chyba predikcie a jej štatistické meranie.

Odporúčaná literatúra:

 • Viera Pacáková a kolektív: Štatistika pre ekonómov, Bratislava, 2003
 • Viera Pacáková a kolektív: Štatistika pre ekonómov-Zbierka príkladov A, Bratislava, 2005
 • Aczel Amir D., Sounderpandian J.: Complete Business Statistics, McGraw-Hill, New York 2002