Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum

Názov projektu - Komplexné prístupy k odhadu parametrov ekonometrickej štruktúry modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: VEGA 1/0795/18

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Veronika Miťková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK:  doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Ing. Miroslava Jánošová, PhD., Ing. Tomáš Domonkos, Phd

Doba riešenia: 2018 - 2020

Anotácia projektu:

Modelová štruktúra všeobecnej ekonomickej rovnováhy bude aplikovaná na podmienky Slovenskej republiky a k jeho parametrom sa bude pristupovať ako k ekonometrickej štruktúre. Parametre modelu budú odhadované za rôznych predpokladov - ako separátny odhad parametrov jednotlivých rovníc modelu, ako model so zdanlivo nesúvisiacimi náhodnými poruchami jednotlivých rovníc a ako model v tvare simultánnych rovníc. Takto odhadnuté parametre modelu rôznymi technikami budú vyhodnotené z aplikačného hľadiska a budú použité v štruktúre modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy na modelovanie externých šokov v hospodárstve krajiny so zameraním na aktuálne hospodársko-politické otázky. Obsahové zameranie bude cieľované na vybrané sektory národného hospodárstva, ako školstvo, zdravotníctvo, obrana, verejná správa.

 

Project title: Complex Approaches to the Econometric Structure of the Computable General Equilibrium Model Parameters Estimation

Annotation:

The structure of the computable general equilibrium model will be applied to the Slovak Republic environment and the parameters of the model will be treated as the econometric structure. The parameters will be modeled under various assumptions: as separate estimations of single equations, as seemingly unrelated regressions of separate equations and the simultaneous equations model. The estimated parameters will be evaluated by application view and will be used in the computable general equilibrium model structure for modelling external shocks in economy with the actual political issues. The model will be focused on selected sectors of national economy such education, healts, defence and public administration

Názov projektu - Modelovanie efektívnosti financovania a kooperácie sektorov a regiónov slovenskej ekonomiky

Program: VEGA 1/0340/16

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Riešitelia za FSEV UK: Ing. Tomáš Domonkos, PhD., doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ing. Veronika Miťková, PhD., prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Doba riešenia: 2016 - 2018

Anotácia projektu:

Komplexný rozvoj regiónu si vyžaduje umiestnenie vertikálne na seba nadväzujúcich výrobných procesov aj výroby celých skupín komplementárnych výrobkov priamo v regióne a identifikáciu efektívnych zdrojov ich financovania pri čo možno najmenšom riziku. To vedie  k zefektívneniu výroby využitím miestne špecifických fondov. Ich využitie je základom deľby práce medzi regiónmi. Dlhodobá koordinácia investičných aktivít v regióne si teda vyžaduje, aby sa výrobcovia v ňom snažili ovplyvniť príchod výrobcov vstupov pre ich výrobné procesy, spracovateľov ich produkcie a výrobcov komplementov k ich výrobkom do regiónu tak, aby spôsoby financovania fungovali na efektívnej hranici v priestore očakávaných efektov a rizika ich nedofinancovania . Dôležité je, aby vzájomné prepojenie výrobných procesov v regióne bolo možné dosiahnuť aj bez fúzií, na základe spolupráce samostatných firiem. Možnosti udržania takejto spolupráce v nekonečnom horizonte budeme v grante analyzovať pomocou nekooperatívnych hier v rozšírenom tvare.

Názov projektu - Modelovanie Pareto optimálnych interakcií finančného a podnikového sektora v adaptačných procesoch

Program: APVV-14-0020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ing. Veronika Miťková, PhD., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Doba riešenia: 2015 - 2019

Anotácia projektu:

Interakcie finančného a podnikového sektora sú kľúčové z hľadiska fungovania každej ekonomiky. Nedávna kríza jasne potvrdila, že problémy vo finančnom sektore sa rýchlo prelievajú do podnikového sektora a následne vedú k závažným sociálnym problémom. Analýza interakcií finančného a podnikového sektora pomocou matematických modelov umožní kvantifikovať dopady opatrení vývoja resp. opatrení v jednom sektore na druhý sektor vrátane nepriamych vplyvov. Taktiež umožní zistiť, ktoré aktivity v jednom sektore sa prejavujú v druhom v rozšírenej a ktoré v tlmenej podobe. Pri realizácii projektu sa výskum sústredí najmä na nasledovné oblasti: nerovnováha na finančných trhoch a jej dopad na podnikový sektor, vplyv podnikového sektora na dopyt po financiách a ponuku financií, vzťahy finančného a podnikového sektora v inovačnom procese z pohľadu interakcie firiem na obidvoch stranách trhu a v kontexte všeobecnej rovnováhy v oligopolnej ekonomike ako aj modelovanie efektívnej hranice interakcií finančného a podnikového sektora.

 

Project title: Modeling Pareto Optimal Interactions between Financial and Corporate Sector in Adaptation Processes.

Annotation: Interactions between financial and corporate sector are crucial from the point of view of functioning of each economy. The recent crisis clearly showed that problems in the financial sector quickly spread into the corporate sector and subsequently they lead to serious social problems. In carrying out the project, the research will concentrate first of all on the following areas: disequilibrium in financial markets and its impact on corporate sector, influence of corporate sector on demand for and supply of financial assets, relations between financial and corporate sector in innovation process from the point of view of interaction of firms on both sides of the market and in the context of general equilibrium in an oligopoly economy, modeling of efficient frontier of interactions between financial and corporate sector.

Názov projektu: Ekonometrický odhad parametrov modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy s dezagregáciou verejného sektora

Program: VEGA 1/0197/13

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.,Ing. Zdenka Milánová, PhD., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Doba riešenia: 2013 - 2015

Anotácia projektu:

V predkladanom projekte bude vytvorená ekonomicko-matematická štruktúra modelu všeobecnej rovnováhy ekonomiky Slovenskej republiky založenom na ekonometrickom odhade jeho parametrov, čím bude tento prístup výnimočný v CGE modelovaní bežne založenom na deterministickom odhade parametrov. Tento model bude aplikačne konfrontovaný s modelom s tradične odhadovanými parametrami a následne bude použitý pri modelovaní a analýze rôznych aktuálnych otázok hospodársko-politického rozhodovania.

 

Názov projektu: Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičným horizontom

Program: VEGA 1/0198/10

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Riešitelia za FSEV UK:  doc. Ing. Michal Hatrák, CSc., Ing. Zdenka Milánová, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2010 - 2011

Anotácia projektu:

Projekt syntetizuje a rozvíja poznatky metodológie zaisťovania investičných portfólií založenej na princípoch CPPI (Constant Part Portfolio Insurence), OBPI (Option Based Portfolio Insurence) a VBPI (Volatility Based Portfolio Insurence) na tvorbu garantovaných stratégií penzijných fondov pri predpoklade o kĺzavých (kontrolných) investičných horizontoch. V oblasti rozvoja metodológie je cieľom projektu implementácia mier dolného parciálneho rizika (napr. CVaR) a kritérií typu "safety first" do metodiky zaisťovania investičných portfólií a transformácia "teoretických" investičných stratégií do operačných stratégií prostredníctvom zahrnutia transakčných nákladov. Výsledný systém na podporu investičného rozhodovania bude vybudovaný na princípoch simulačných optimalizačných modelov a implementovaný do excelovského prostredia pri využití solverov typu Premium Platfom Solver a Risk Solver.

 

Názov projektu: Tvorba učebnej pomôcky: excelovská aplikácia modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: UK/6/2010

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2010

Anotácia projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo vytvorenie učebnej pomôcky na nový predmet „Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy“, ktorý sa v akademickom v roku 2010/2011 vyučoval po druhý krát, a ktorý je zaradený ako povinne voliteľný predmet magisterského stupňa štúdia študijného programu Verejná politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Túto pomôcku tvorí excelovská aplikácia, ktorá umožňuje študentovi aplikovať vlastné údaje do rôznych modelových štruktúr: od najjednoduchšieho modelu jednoduchej ekonomiky až po komplexný model otvorenej ekonomiky a následne sledovať vplyvy zvolených zmien. Aplikácia študentom pomáha pochopiť proces vytvárania modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy (Computable General Equilibrium - CGE model), kalibráciu jeho parametrov a simulovanie externých šokov.

 

Názov projektu: Konkurencieschopnosť a efektívnosť  podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Program: VEGA 1/0381/09

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.,

Doba riešenia: 2009 - 2011

 

Názov projektu: Analýza zmien v automobilovom priemysle pomocou aplikovaného CGE modelu

Program: UK/5/2008

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2008

 

Názov projektu: Automatizácia modelov výberu portfólia a ich využitie na európskych finančných trhoch

Program: UK/57/2008

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Milánová, PhD.

Doba riešenia: 2008

 

Názov projektu: Analýza, prognóza a optimalizácia dlhodobých efektov dôchodkovej.reformy na sociálno-ekonomické prostredie SR

Program: VEGA 1/4654/07

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2007 - 2009

 

Názov projektu: Analýza, prognóza a optimalizácia dlhodobých efektov dôchodkovej.reformy na sociálno-ekonomické prostredie SR

Program: VEGA 1/4654/07

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2007 - 2009

 

Názov projektu: Praktické využitie modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: UK/336/2007

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2007

 

Názov projektu: Micro and Macro Models in Economics

Program: SK-05/06-BA-005 (ASO projekt v rámci programu "Podpora trvalej spolupráce")

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2006

 

Názov projektu: Analýza fungovania nového dôchodkového systému

Program: UK/4/2006

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2006

 

Názov projektu: Analýza a aplikácia modelov na makroekonomické a investičné prostredie Slovenska a vybraných krajín Európskej únie

Program: UK/14/2005

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Milánová, PhD.

Doba riešenia: 2005

 

Názov projektu: Sociálne a ekonomické prostredie Slovenska a ostatných kandidátskych krajín a strategická alokácia aktív pre dlhodobých investorov.

Program: 1/1252/04

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2004 - 2006