Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončený výskum

Názov projektu: Ekonometrický odhad parametrov modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy s dezagregáciou verejného sektora

Program: VEGA 1/0197/13

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.,Ing. Zdenka Milánová, PhD., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Doba riešenia: 2013 - 2015

Anotácia projektu:

V predkladanom projekte bude vytvorená ekonomicko-matematická štruktúra modelu všeobecnej rovnováhy ekonomiky Slovenskej republiky založenom na ekonometrickom odhade jeho parametrov, čím bude tento prístup výnimočný v CGE modelovaní bežne založenom na deterministickom odhade parametrov. Tento model bude aplikačne konfrontovaný s modelom s tradične odhadovanými parametrami a následne bude použitý pri modelovaní a analýze rôznych aktuálnych otázok hospodársko-politického rozhodovania.

 

Názov projektu: Metódy zaisťovania investičných portfólií a ich aplikácie pri tvorbe garantovaných stratégií penzijných fondov s kĺzavým investičným horizontom

Program: VEGA 1/0198/10

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Riešitelia za FSEV UK:  doc. Ing. Michal Hatrák, CSc., Ing. Zdenka Milánová, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2010 - 2011

Anotácia projektu:

Projekt syntetizuje a rozvíja poznatky metodológie zaisťovania investičných portfólií založenej na princípoch CPPI (Constant Part Portfolio Insurence), OBPI (Option Based Portfolio Insurence) a VBPI (Volatility Based Portfolio Insurence) na tvorbu garantovaných stratégií penzijných fondov pri predpoklade o kĺzavých (kontrolných) investičných horizontoch. V oblasti rozvoja metodológie je cieľom projektu implementácia mier dolného parciálneho rizika (napr. CVaR) a kritérií typu "safety first" do metodiky zaisťovania investičných portfólií a transformácia "teoretických" investičných stratégií do operačných stratégií prostredníctvom zahrnutia transakčných nákladov. Výsledný systém na podporu investičného rozhodovania bude vybudovaný na princípoch simulačných optimalizačných modelov a implementovaný do excelovského prostredia pri využití solverov typu Premium Platfom Solver a Risk Solver.

 

Názov projektu: Tvorba učebnej pomôcky: excelovská aplikácia modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: UK/6/2010

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2010

Anotácia projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo vytvorenie učebnej pomôcky na nový predmet „Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy“, ktorý sa v akademickom v roku 2010/2011 vyučoval po druhý krát, a ktorý je zaradený ako povinne voliteľný predmet magisterského stupňa štúdia študijného programu Verejná politika na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Túto pomôcku tvorí excelovská aplikácia, ktorá umožňuje študentovi aplikovať vlastné údaje do rôznych modelových štruktúr: od najjednoduchšieho modelu jednoduchej ekonomiky až po komplexný model otvorenej ekonomiky a následne sledovať vplyvy zvolených zmien. Aplikácia študentom pomáha pochopiť proces vytvárania modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy (Computable General Equilibrium - CGE model), kalibráciu jeho parametrov a simulovanie externých šokov.

 

Názov projektu: Konkurencieschopnosť a efektívnosť  podnikov pôsobiacich na oligopolných trhoch

Program: VEGA 1/0381/09

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.,

Doba riešenia: 2009 - 2011

 

Názov projektu: Analýza zmien v automobilovom priemysle pomocou aplikovaného CGE modelu

Program: UK/5/2008

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2008

 

Názov projektu: Automatizácia modelov výberu portfólia a ich využitie na európskych finančných trhoch

Program: UK/57/2008

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Milánová, PhD.

Doba riešenia: 2008

 

Názov projektu: Analýza, prognóza a optimalizácia dlhodobých efektov dôchodkovej.reformy na sociálno-ekonomické prostredie SR

Program: VEGA 1/4654/07

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2007 - 2009

 

Názov projektu: Analýza, prognóza a optimalizácia dlhodobých efektov dôchodkovej.reformy na sociálno-ekonomické prostredie SR

Program: VEGA 1/4654/07

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2007 - 2009

 

Názov projektu: Praktické využitie modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: UK/336/2007

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2007

 

Názov projektu: Micro and Macro Models in Economics

Program: SK-05/06-BA-005 (ASO projekt v rámci programu "Podpora trvalej spolupráce")

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2006

 

Názov projektu: Analýza fungovania nového dôchodkového systému

Program: UK/4/2006

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Miťková, PhD.

Doba riešenia: 2006

 

Názov projektu: Analýza a aplikácia modelov na makroekonomické a investičné prostredie Slovenska a vybraných krajín Európskej únie

Program: UK/14/2005

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdenka Milánová, PhD.

Doba riešenia: 2005

 

Názov projektu: Sociálne a ekonomické prostredie Slovenska a ostatných kandidátskych krajín a strategická alokácia aktív pre dlhodobých investorov.

Program: 1/1252/04

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Doba riešenia: 2004 - 2006